STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU

09-200 SIERPC, ul. Świętokrzyska 2a

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY


podinspektor ds. promocji i rozwoju powiatu

1 etat 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. wykształcenie wyższe: z zakresu PR, dziennikarstwa, komunikacji społecznej, administracji, zarządzania lub pokrewne,

 2. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282), tj.:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 3. nieposzlakowana opinia,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.


 1. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

  1. studia podyplomowe z zakresu PR lub pokrewne;

  2. staż pracy w administracji samorządowej,

  3. biegła znajomość języka: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego,

  4. umiejętność opracowywania i rozliczania projektów unijnych,

  5. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

  6. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,

  7. komunikatywność, sumienność, sprawność, bezstronność,

  8. kreatywność, inicjatywa, komunikatywność,

  9. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

  10. zdolność do syntetycznego oraz analitycznego myślenia,

  11. biegła znajomość obsługi komputera (programy pakietu MS Office).

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zgodnie z zakresem czynności.


  V. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy: 1 etat,

  2. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr ON.120.47.2017 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu z późn. zm.,

  3. miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a, pokój na I piętrze (wejście do budynku wyposażone jest w windę dla wózków inwalidzkich, brak windy na I piętro),

  4. warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, dostęp do innych urządzeń biurowych.


VI. Kandydaci winni zapoznać się z:

 1. opisem stanowiska pracy i szczegółowym zakresem czynności,

 2. szczegółowymi zasadami naboru określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282), które dostępne są na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego www.sierpc.starostwo.gov.pl lub w Starostwie Powiatowym, ul. Świętokrzyska 2a pokój Nr 104,

 3. Zarządzeniem Nr ON.120.1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu (do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pokój Nr 104),

 4. Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego www.sierpc.starostwo.gov.pl lub w Starostwie Powiatowym, ul. Świętokrzyska 2a, pokój Nr 104.


VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania na stronie internetowej BIP lub w Starostwie Powiatowym - pokój Nr 104),

 4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

 5. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (staż pracy),

 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami wymienionymi w pkt VI,

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji zgodnie
  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282),

 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.


Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami oświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność.


Wymagane dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt VII należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc (Sekretariat, pokój nr 101), lub pocztą na adres Starostwa w terminie do dnia 14 października 2019r. godz. 15.30. Na kopercie dopisać “Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji i rozwoju powiatu”.


Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani odrębnie.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sierpc.starostwo.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu znajdującej się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2a (I piętro) i tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.


Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku (kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy) oraz oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów wymienionych w pkt VII ppkt 5-7.


Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

W przypadku osoby, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282) umowę zawiera się na czas określony celem odbycia służby przygotowawczej zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.120.1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu (do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pokój Nr 104).Sierpc, dnia 02.10.2019r.                                  STAROSTA

                                                                          /-/

                                                                   Mariusz Turalski


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jaworska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-02 11:06:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Jaworska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-02 11:06:50
 • Liczba odsłon: 1100
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5260843]

przewiń do góry