L.P

NUMER UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

1.
Uchwała Nr 14.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
2.
Uchwała Nr 15.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zmiana Uchwałą Nr 223.47.2015 z dnia 31 grudnia 2015r.
 
3.
Uchwała Nr 16.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033.
4.
Uchwała Nr 17.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
5.
Uchwała Nr 18.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie wystąpienia pokontrolnego prawidłowości wykorzystania dotacji przez Panią Joannę Mroczkowską - organ prowadzący Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierpcu oraz Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierpcu.
6.
Uchwała Nr 19.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Ryszarda Tomaszewskiego - Rolnika z gminy Gozdowo.
7.
Uchwała Nr 20.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Sierpcu.
8.
Uchwała Nr 21.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.
9.
Uchwała Nr 22.5.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 stycznia 2015r.
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2014r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
10.
Uchwała Nr 23.6.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 stycznia 2015r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2014.
11.
Uchwała Nr 24.6.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 stycznia 2015r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
12.
Uchwała Nr 25.7.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 stycznia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2015 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.
13.
Uchwała Nr 26.7.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 123 stycznia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2015 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
14.
Uchwała Nr 27.7.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 stycznia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
15.
Uchwała Nr 28.7.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 stycznia 2015r.
w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
16.
Uchwała Nr 29.7.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 stycznia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015r.
17.
Uchwała Nr 30.7.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 stycznia 2015r.
w sprawie przyjęcia Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2015.
18.
Uchwała Nr 31.8.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lutego 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2014r.
19.
Uchwała Nr 32.8.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lutego 2015r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
20.
Uchwała Nr 33.8.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lutego 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
21.
Uchwała Nr 34.8.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 lutego 2015r.


zm. Uchwałą Nr 70.14.2015
z dnia 1 kwietnia 2015r.


zm. Uchwałą Nr 235.48.2016 z dnia 18 stycznia 2016r.

zm. Uchwała Nr 425.86.2016 z dnia 14 grudnia 2016r.

zm. Uchwałą Nr 573.109.2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.


22.
Uchwała Nr 35.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr H. Sucharskiego w Sierpcu.
23.
Uchwała Nr 36.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
24.
Uchwała Nr 37.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.

zm. Uchwałą
Nr 380.76.2016
z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu Monitorującego ds. realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020 oraz delegowanie przedstawicieli Zarządu Powiatu w Sierpcu do składu tego Zespołu.
25.
Uchwała Nr 38.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności i zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.
26.
Uchwała Nr 39.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033.
27.
Uchwała Nr 40.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
28.
Uchwała Nr 41.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej aktualizacji do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
29.
Uchwała Nr 42.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
30.
Uchwała Nr 43.9.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015r.
31.
Uchwała Nr 44.10.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum dotyczącej uzyskania akredytacji na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)  w województwie mazowieckim.
32.
Uchwała Nr 45.10.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego nw wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4.040 km (na terenie gm. Gozdowo od km 4 + 935 do km 7 + 030 i na terenie gm. Sierpc od km 1 + 790 do km 2 + 120 oraz od km 3 + 320 do km 4 + 935).
33.
Uchwała Nr 46.10.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.
34.
Uchwała Nr 47.10.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lutego 2015r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Krytej Pływalni w Sierpcu.
35.
Uchwała Nr 48.11.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2014 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
36.
Uchwała Nr 49.11.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu\
z dnia 4 marca 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego pn. ,,Z Wami - dla Was" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
37.
Uchwała Nr 50.11.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
38.
Uchwała Nr 51.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Traci moc Uchwała Nr 697/135/10 z dnia 3 marca 2010r.
39.
Uchwała Nr 52.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
40.
Uchwała Nr 53.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
41.
Uchwała Nr 54.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
42.
Uchwała Nr 55.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas określony nie dłuższy niż 3 lata powierzchni w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
43.
Uchwała Nr 56.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I) w ramach osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
44.
Uchwała Nr 57.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (I) w ramach osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
45.
Uchwała Nr 58.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 2015-2033.
46.
Uchwała Nr 59.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015.
47.
Uchwała Nr 60.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
48.
Uchwała Nr 61.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Sierpcu.
49.
Uchwała Nr 62.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Sierpcu.
50.
Uchwała Nr 63.12.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc.
51.
Uchwała Nr 64.13.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2014 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - I Liceum Ogólnokształcącemu PUL w Sierpcu.
52.
Uchwała Nr 65.13.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2014 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Drugiemu Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Sierpcu.
53.
Uchwała Nr 66.13.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok.
54.
Uchwała Nr 67.14.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 kwietnia 2015r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2015.
55.
Uchwała Nr 68.14.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 kwietnia 2015r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014".
56.
Uchwała Nr 69.14.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 kwietnia 2015r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji na jednego ucznia dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2015.
57.
Uchwała Nr 70.14.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 kwietnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.
58.
Uchwała Nr 71.15.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 kwietnia 2015r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2014 rok.
59.
Uchwała Nr 72.16.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017.
60.
Uchwała Nr 73.16.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
61.
Uchwała Nr 74.16.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
62.
Uchwała Nr 75.16.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
63.
Uchwała Nr 76.16.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów, w których kształci Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.
64.
Uchwała Nr 77.16.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
65.
Uchwała Nr 78.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
23 kwietnia 2015r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej.
66.
Uchwała Nr 79.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.
67.
Uchwała Nr 80.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
68.
Uchwała Nr 81.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy, na czas określony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
69.
Uchwała Nr 82.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2033.
70.
Uchwała Nr 83.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015r.
71.
Uchwała Nr 84.17.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej aktualizacji do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
72.
Uchwała Nr 85.18.2015
Zarz ad Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Rozbudowa Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
73.
Uchwała Nr 86.19.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok.
74.
Uchwała Nr 87.19.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez powiat sierpecki Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.
75.
Uchwała Nr 88.19.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 maja 2015r.
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
76.
Uchwała Nr 89.19.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu