--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sierpc, dnia 27 stycznia 2022r.

AB.6740.642.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r.- o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z póżń. zm.)

 

Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 stycznia 2022r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę nr 25/2022, znak: AB.6740.642.2021 dla NB Solar Sp. z o.o. – inwestycji p. n.: budowa farmy fotowoltaicznej Osiek Włostybory o mocy do 0,595 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą wg projektu budowlanego, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 112/3 w obrębie 0031 Osiek Włostybory, jednostka ewidencyjna 142707_2 Zawidz.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 10 lutego 2022r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, I piętro – pokój Nr 11 w godzinach 730 – 15 30.

Z up. Starosty / Jerzy Krzemiński

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

 

Uwaga:

Wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a i ul. Kopernika 9 oraz zamieszczono na stronie BIP w dniu 27.01.2022r.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Dyrektora  Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 30 listopada 2021r.

Treść obwieszczenia w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/obwieszczenie_dyrektora__zarzadu_zlewni_we_wloclawku_z_dnia_30_listopada_2021r..pdf

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 9 listopada 2021r.

Treść obwieszczenia w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/obwieszczenie_dyrektora_regionalnego_zarzadu_gospodarki_wodnej_w_warszawie_z_dnia_9_listopada_2021r..pdf

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 11 października 2021r.

Treść obwieszczenia w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/obwieszczenie_dyrektora_regionalnego_zarzadu_gospodarki_wodnej_w_warszawie_z_dnia_11_pazdziernika_2021r..pdf

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 września 2021r.

Treść obwieszczenia w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/obwieszczenie_dyrektora_regionalnego_zarzadu_zlewni_w_warszawie_z_dnia_28_wrzesnia_2021r..pdf

 

Obwieszczenie Dyrektora  Zarządu Zlewni we Włocławku

Treść obwieszczenia w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/obwieszczenie_dyrektora_zarzadu_zlewni__we_wloclawku.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sierpc, dnia 23.08.2021r.

RŚ..6522.9.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E


 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

 

Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.08.2021r. decyzją nr RŚ.6522.9.2021 została udzielona koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych pn. ,,SKOCZKOWO I” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 4/2 i 5/2 w miejscowości Skoczkowo, gm. Zawidz, pow. sierpecki, woj. mazowieckie.


 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni tj. do dnia 06.09.2021r. w Wydziale Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, pokój nr 2 w godzinach 730 – 15 30.


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aldona Kowalska

                                                                                                                                                                                                                                                                                         NACZELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wydziału Rolnictwa i Środowiska


 

 

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a i ul. Kopernika 9 oraz umieszczono na stronie BIP w dniu 23.08.2021r.

 

Treść koncesji-decyzji w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/koncesja_-_skoczkowo_i.pdf

 

Sierpc, dnia 11.08.2021r.

RŚ..6522.6.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E


 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.)

 

Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.08.2021r. decyzją nr RŚ.6522.6.2021 została udzielona koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża piasku skaleniowo-kwarcowego pn. „ BIAŁOSKÓRY” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 32 w miejscowości Białoskóry, gm. Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.


 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy do dnia 25.08.2021r. w Wydziale Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, pokój nr 1 w godzinach 730 – 15 30.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Aldona Kowalska

                                                                                                                                                                                                                                                                                            NACZELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                             Wydziału Rolnictwa i Środowiska

 

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a i ul. Kopernika 9 w dniu 11.08.2021r. oraz umieszczono na stronie BIP.

 

Treść koncesji-decyzji w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/koncesja.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej