Sprawy z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody   

 (tj.:Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) załatwiane są w Wydziale Rolnictwa i Środowiska –  ul. Kopernika 9 , pokój nr 1,

tel. (0-24)  275-91-31 

 • Wpis do rejestru lub skreślenie z rejestru przetrzymywanych roślin i zwierząt oraz upraw i hodowli podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów będących własnością gminy
 

Wpis do rejestru zwierząt

PODSTAWA PRAWNA

Art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 201 6 r., poz. 2134 ze zm)

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

Posiadacz zwierząt

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek zawierający dane zawarte w art. 64 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody

Załączniki:

Dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo inny dokument stwierdzający pochodzenie zwierzęcia (np. zezwolenie na import zwierzęcia do kraju lub zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku) (kopia)

 1. OPŁATY

- za wpis do rejestru - 26 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku na konto organu podatkowego tj. Burmistrz Miasta Sierpc, nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,

  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.



 1. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postępowania , od którego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 1, tel. (24) 275 91 31

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

 1. UWAGI


Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru następuje z dniem nabycia lub zbycia zwierzęcia, wwozu do kraju lub wywozu za granice państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.


Druk wniosku:


druk_-_wniosek_o_wpis_do_rejestru_zwierzat.doc


Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości, której właścicielem jest gmina

 1. PODSTAWA PRAWNA

Art. 83 – 90 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 201 6 r., poz. 2134 ze zm.)

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek zawierający:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 1. OPŁATY

Nie pobiera się opłaty skarbowej

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,

  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 1, tel. (24) 275 91 31

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a



IX. UWAGI

Decyzję na wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości gminnej Starosta wydaje po przeprowadzeniu wizji na wskazanym gruncie.


 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 09:44:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Prątnicka Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-12 11:26:41
 • Liczba odsłon: 8148
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10676630]

przewiń do góry