Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Starostwo Powiatowe w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-01-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Gorczyca.
 • E-mail: pcpr.sierpc.@wp.eu
 • Telefon: 24 275 76 60

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Sierpecki
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc
 • E-mail: starosta@powiat.sierpc.pl
 • Telefon: 24 275 91 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc

 1. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe, wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Budynek wyposażony jest w windę dla wózków, prowadzący do głównych drzwi wejściowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
 3. W dolnej części Starostwa znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Starostwa Powiatowego ul. Kopernika 9 09-200 Sierpc

 1. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków, prowadzący do głównych drzwi wejściowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
 2. W dolnej części Starostwa znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

raport dostepności

[Liczba odsłon: 10121656]

przewiń do góry