Sprawy z zakresu:

-ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.)

- ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego   ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

- ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1201 ze zm.)  

 

prowadzone są w Wydziale Rolnictwa i Środowiska

 ul. Kopernika 9 , pokój nr 2

tel. 24 275-91-30

 


 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

PODSTAWA PRAWNA

-   art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

-    r ozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie            (Dz. U. Nr 186, poz. 1249),

-    r ozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 ze zm.)

OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

Każdy

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek pisemny o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

  We wniosku należy wskazać:

-         dane wnioskodawcy,

-         adres,

-         zakres wniosku (należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuję wnioskodawca)

-        sposób i forma udostępnienia informacji o środowisku.

Informacje o środowisku i jego ochronie niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

        OPŁATY

       Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie organ administracji pobiera opłatę zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji   o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 ze zm.)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ administracji jest zobowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 2,                       tel. 24 275 91 30

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy                        ul. Świętokrzyskiej 2a

UWAGI

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 8 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do informacji o środowisku   i jego ochronie w granicach określonych tą ustawą.

Udostępnieniu podlegają informacje o dokumentach określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dane podlegające udostępnieniu zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Organ administracji może, w drodze decyzji odmówić dostępu do informacji gdy:

-         dane są w trakcie opracowywania,

-         informacje przeznaczone są do wewnętrznego komunikowania,

-         wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania,

-         wniosek sformułowany jest zbyt ogólnie.

Odmowa udostępnienia może także dotyczyć informacji stanowiących dane handlowe, zwłaszcza technologiczne podmiotu korzystającego ze środowiska, a ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego pozycję konkurencyjną. Dany podmiot musi jednak zwrócić się do urzędu (organu) z uzasadnionym wnioskiem i zastrzec ich wyłączenie z udostępniania.


Ponadto nie udostępnia się informacji wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 181 ust. 2 pkt ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.)

OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

Podmioty wprowadzające gazy lub pyły do powietrza za wyjątkiem instalacji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia ( Dz. U. Nr 130, poz. 881).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek zawierający dane zawarte w art. 184 ust. 2 i art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Załączniki:

- określone w art. 184 ust. 4 Prawa ochrony środowiska

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie:

1.      pozwolenia wydawanego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą w wysokości - 2.011,00 zł

2.      pozwolenia wydawanego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność w wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w wysokości – 506,00 zł

3.        od pozostałych pozwoleń – 506,00 zł

na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr: 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770, z dopiskiem "opłata za wydanie decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza".

Opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, wynosi 150% stawki określonej odpowiednio w pkt 1,2 albo 3.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

-      nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,

-      nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 2,                   tel. 24 275 91 30

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

 

  Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. art. 52 ustawy z dnia 25 sierpnia 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018,  poz. 1201 ze zm.)  

OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

Podmioty prowadzące instalacje objęte krajowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

       WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek musi spełniać wymagania określone w art. 53 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

Załączniki:

      określone w art. 53 ust.2 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82,00 zł

na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr: 10124032041111000029052770, z dopiskiem "opłata za wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych".

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

-      nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa nie   wymaga postępowania wyjaśniającego,

-      nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana. 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Ministra Środowiska za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 2, tel. (24) 275 91 30

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

 

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

PODSTAWA PRAWNA

Art. 181 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.)

OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

Podmioty prowadzące instalacje określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości ( Dz. U.z 2014r., poz. 1169 ).

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek składa się w dwóch egzemplarzach w formie papierowej. Wniosek musi spełniać wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. Poza tym wniosek powinien zawierać dane określone w art. 208 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Załączniki:


  • określone w art. 184 ust. 4 Prawa ochrony środowiska
  • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
  • zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  • kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251vPrawa ochrony środowiska, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253vPrawa ochrony środowiska, jeżeli były opracowane.

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie:

1.        pozwolenia wydawanego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą w wysokości - 2.011,00 zł

2.        pozwolenia wydawanego w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność w wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w wysokości – 506,00 zł

3.        od pozostałych pozwoleń – 506,00 zł

na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr: 10124032041111000029052770, z dopiskiem "opłata za wydanie pozwolenia zintegrowanego".

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia wszczęcia  postępowania

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 2                    tel. (24) 275 91 30

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy                         ul. Świętokrzyskiej 2a

 

  Zgłoszenie instalacji, która nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko

PODSTAWA PRAWNA

Art. 152 ust. 1 pkt ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia ( Dz. U. Nr 130, poz. 881).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji , których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. Nr 130, poz. 880 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne ( Dz. U. Nr 130, poz. 879).

OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

Podmioty prowadzące instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji , których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. Nr 130, poz. 880)

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie zawierające informacje określone w art. 152 ust. 2 - 2c Prawa ochrony środowiska

OPŁATY

  120,00 zł.   na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr:                         10 1240 3204 1111 0000 2905 2770, z dopiskiem "opłata za dokonanie zgłoszenia instalacji"

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji  

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 2,                  tel. (24) 275 91 30

MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZENIA

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 10:04:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Kalkowska Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-10 09:12:21
  • Liczba odsłon: 9467
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10286999]

przewiń do góry