KOMUNIKAT

Wszelkie informacje na temat przyznania świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w linkuŚwiadczenie pieniężne z tytułu posiadania KARTY POLAKA

Informacja dla cudzoziemców osiedlających się w Polsce, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce
INFORMUJEMY cudzoziemców osiedlających się w Polsce, którym przyznano świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce, że:

1. Starosta właściwy dla miejsca pobytu w Polsce cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Starostowie składają wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.

2. Decyzję wojewody o przyznaniu świadczenia pieniężnego będą przekazywane właściwym starostom w celu ich wykonania, gdy staną się ostateczne, a więc po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, który jest liczony od daty odbioru decyzji przez cudzoziemca.

3. Wypłaty świadczeń będą dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie urzędu obsługującego Starostę lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.

4. Osoby, które odebrały decyzje Wojewody Mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne są proszone o zgłoszenie się do starostwa powiatowego wskazanego w decyzji, aby złożyć oświadczenie o wyborze formy wypłaty i wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy.

5. Mieszkańców Powiatu Sierpeckiego prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia o wyborze formy wypłaty świadczenia i jego złożenie w: Kancelarii Starostwa Powiatowego w Sierpcu, I piętro pokój 101 bądź przesłanie na adres: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a.

6. Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Oświadczenie o wyborze formy wypłaty świadczenia
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-09 10:44:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-08 09:55:10
  • Liczba odsłon: 6704
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10216404]

przewiń do góry