UCHWAŁA Nr 77/XIV/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

 

z dnia 19 lutego 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na 2004 rok

 

              Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. “d” i pkt. 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późni. zmianami) oraz art. 109, 110, 116, 122 ,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 145 z późni. zmianami), art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627) - Rada Powiatu w Sierpcu uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 25.453.154,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. dochody ustalone w ustępie 1 obejmują :
  a) dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości 3.032.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały,
  b) dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu w wysokości 1.013.4000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 25.010.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Wydatki ustalone w ustępie 1 obejmują:
  a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat w wysokości 3.032.150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały,
  b) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w wysokości 1.013.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4, do niniejszej uchwały

 1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
  a) przychody 75.000,00 zł
  b) wydatki 167.000,00 zł
 2. Powiatowego Funduszu zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  a) przychody 186.000,00 zł
  b) wydatki 394.000,00 zł

§ 4.

Ustala się plan przychodów dla :
1. Gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
         a) przychody 596.504,00 zł
         b) wydatki 595.004,00 zł
2. Środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
         a) przychody 8.000,00 zł
         b) wydatki 8.000,00 zł

§ 5.

Ustala się plan dochodów, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat w wysokości 153.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6.

 

Ustala się dotacje dla innych jednostek organizacyjnych w wysokości 295.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

 

Nadwyżkę budżetu w wysokości 442.200,00 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały , na spłatę:
a) kredytów bankowych w kwocie 395.000,00 zł
b) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 47.200,00 zł

 

§ 8.

 

Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2003 roku , i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

 

§ 9.

 

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 387.800,00 zł nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi , zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 10.

 

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.138.000,00 zł , z czego :
- rezerwa celowa w kwocie 888.000,00 zł na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych,
- rezerwa ogólna w kwocie 250.000,00 zł na wydatki , które nie są możliwe do zaplanowania w momencie uchwalania budżetu powiatu.

 

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
 2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sierpeckiego do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

 

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 14.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w obowiązującym trybie.

Załącznik nr 12 - informacja o stanie mienia komunalnego.

 

Przewodniczący Rady

/-/

Hanna Kurta

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 14:21:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 09:49:11
 • Liczba odsłon: 5103
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10374267]

przewiń do góry