Dostęp do informacji publicznej


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2019 r., poz. 1429 ) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

• uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
• wglądu do dokumentów urzędowych,
• dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

Stosownie do art. 8 ust. 4 przedmiotowej ustawy informujemy, że udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez: 

• ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
• udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
• wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.)


Plik do pobrania

Wniosek
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-20 12:10:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-17 11:40:29
  • Liczba odsłon: 21896
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10286589]

przewiń do góry