UCHWAŁA   Nr 269.XLIV.2013

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 grudnia 2013 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

 

 

             Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r., poz.595 z późn.zm.) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

  § 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie        48 858 879,00 zł, z tego:

1)        dochody bieżące w kwocie:                                   47 378 879,00 zł,

2)        dochody majątkowe w kwocie                                1 480 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem   nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie                      48 892 294,00 zł, w tym:

1)        bieżące w kwocie                                                  45 583 680,00 zł,

2)        majątkowe w kwocie                                               3 308 614,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 33 415,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości   33 415,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł,   zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

 

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości    147 550,00 zł.  

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości   329 250,00 zł na:

a)        wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki       wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości            250 000,00 zł,

b)        realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w   wysokości   79 250,00 zł.

 

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.

 

§ 8. Ustala się wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2014   rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 9. Ustala się łączną kwota wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń

w wysokości   453 338 zł.

 

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)        zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,

2)        przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3)        udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty   500 000,00 zł,

4)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych,
w innych bankach,

5)        dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

6)        dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

 

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego o raz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.  

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                       /-/

                                                                                             Juliusz GorzkośUchwała Nr Pł.450.2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 11 grudnia 2013 rok w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2014 rok.


Uchwała Nr Pł.60.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Uchwała Nr Pł.61.2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr 278.XLV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 stycznia 2014 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

Uchwała Nr 288.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

Uchwała Nr 292.XLVII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

Uchwała Nr 299.XLVIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

Uchwała Nr 303.XLIX.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

Uchwała Nr 312.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

Uchwała Nr 314.LI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.


Uchwała Nr 320.LIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014rok.

Uchwała Nr 330.LIV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

Uchwała Nr 16.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-24 10:08:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-17 08:17:57
  • Liczba odsłon: 6328
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10676598]

przewiń do góry