UCHWAŁA Nr 180.XXX.2012

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) -   uchwala się, co następuje:

        § 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie   53.588.350,00 zł, z tego:

1)      dochody bieżące w kwocie 45.835.850,00 zł.

2)      dochody majątkowe w kwocie   7.752.500,00 zł.

zgodnie z załącznikiem   nr 1 do niniejszej uchwały.  

        § 2. 1.   Ustala się wydatki w łącznej kwocie   50.410.150,00 zł, w tym:

1) bieżące w kwocie 41.057.392,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 9.352.758,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

         2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

         3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie                             z załącznikiem   nr 2b do niniejszej uchwały.

        § 3. Rozchody budżetu będące różnicą między dochodami i wydatkami stanowią nadwyżkę budżetu w kwocie 3.178.200,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów w kwocie 3.178.200,00 zł zgodnie z załącznikiem   nr 3 do niniejszej uchwały.

       § 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,  

        § 5.   1.   Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.410,00 zł,  

              2. Ustala się rezerwę celową w wysokości   855.791,00 zł na:

         1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 339.771,00 zł

         2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.020,00   zł,

         3) realizację wydatków bieżących w związku z oddaniem do użytku    Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie 440.000,00 zł.

 

         § 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

         2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  

    § 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

         2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.

       § 8 . Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

      § 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 744.980 zł.

        § 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł .

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do   dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.000.000,00 zł

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

         § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

      § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego o raz Biuletynie Informacji   Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


                                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                                                /-/

                                                                                                                       Juliusz Gorzkoś

Objaśnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.


Uchwała Nr Pł.485.2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Uchwała Nr 192.XXXI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2013 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.

Uchwała Nr Pł.71.2013 skład u orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.


Uchwała Nr 202.XXXII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.


Uchwała Nr 205.XXXIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.  

Uchwała Nr 220.XXXVI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

Uchwała Nr 228.XXXVII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.

Uchwała Nr 236.XXXVIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

Uchwała Nr 238.XXXIX.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

Uchwała Nr 244.XL.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2013 zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

Uchwała Nr 250.XLI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok


Uchwała Nr 264.XLIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-03 08:16:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-02 15:12:31
  • Liczba odsłon: 6500
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10216879]

przewiń do góry