UCHWAŁA   Nr   19.III.2014

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 22 grudnia 2014

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

             Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r., poz.595 z późn.zm.) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)   uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie               50 955 945,00 zł, z tego:

 

1)      dochody bieżące w kwocie:                                             48 620 945,00 zł,

 

2)      dochody majątkowe w kwocie                                        2 335 000,00 zł,

 

zgodnie z załącznikiem   nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie   50 968 945,00 zł, w tym:

 

1)      bieżące w kwocie                                                            47 012 790,00 zł,

 

2)      majątkowe w kwocie                                                    3 956 155,00 zł,

 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków.

 

2. Przychody budżetu w wysokości   210 000,00 zł ( wolne środki ) przeznacza się na   rozchody w wysokości   210 000,00 zł.

 

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości   223 000,00 zł oraz rozchody w wysokości   210 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.  

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości    154 424,00 zł.  

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości   341 200,00 zł na:

a)      wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki        wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości               260 000,00 zł,

b)     realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w   wysokości   81 200,00 zł.
 

            § 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z  załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2015   rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwota wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń
w wysokości   453 333 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)      zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,

 

2)      przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

 

3)      udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty   500 000,00 zł,

 

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych,
w innych bankach,

5)      dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

 

6)      dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

 

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego o raz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. 

                                                      Przewodniczący Rady

                                                                       /-/

                                                         Jan Rzeszotarski


Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.  

 

Uchwała Nr Pł.421.2014 RIO z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2015 rok.

 


Uchwała Nr 23.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.    

Uchwała Nr 36.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 43.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 50.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 56.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 60.IX.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 72.X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Uchwała Nr 79.XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok


Uchwała Nr 85.XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok          
                           
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-15 10:28:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-22 09:50:34
  • Liczba odsłon: 5025
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107440]

przewiń do góry