Uchwała Nr 93/XIII/07
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 grudnia 2007


w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2008 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.


Dochody budżetu powiatu w wysokości 34 769 611,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39 869 611,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2   w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 6 580 000,00 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 . załacznik nr 3a

§ 3.

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 100 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5 100 000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 6 221 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 121 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) celowe w wysokości - 448 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 48 000,00 zł.
b) celową w wysokości 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z  załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 6 .
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z  załącznikiem nr 7.

§ 6.

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
a) przychody - 500 000,00 zł;
b) wydatki - 497 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) działających na terenie powiatu niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 282 014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i  nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1 074 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 70 000,00 zł,
2) wydatki - 121 000,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 223 000,00 zł,
2) wydatki - 304 600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12 .

§ 9.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, które podlegają odprowadzeniu do Budżetu Państwa, w kwocie 165 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  - w kwocie 1 000 000,00 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 100 000,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 121 000,00 zł.

 

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 100 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 121 000,00 zł.

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

3) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,

b) dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000,00 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000,00 zł,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                  /-/

                                                                       Waldemar Olejniczak

 

uzasadnienie do uchwały
 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-30 11:02:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-30 13:11:22
  • Liczba odsłon: 3777
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121398]

przewiń do góry