Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

 1. poinformowanie osoby fizycznej zwanej dalej "osobą uprawnioną" o obowiązującym stanie prawnym, oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub,

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym , lub

 4. nieodpłatną mediację, lub

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub

 2. spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

 3. w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 4. również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1.  poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

 2.  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

 4. przeprowadzenie mediacji;

 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

   

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

   

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-14 12:29:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 10:51:40
 • Liczba odsłon: 3387
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10374996]

przewiń do góry