UCHWAŁA Nr 220/XXXI/05

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 28 grudnia 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na 2006 rok


          Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. c i d i pkt. 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późni. zmianami) oraz art. 109, 110, 116, 122 ,124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 145 z późni. zmianami) , art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627), art.41 ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U z 2000 roku Nr 100 poz. 1086 z póz.zm.) - Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 29.216.985 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
 2. Dochody ustalone w ustępie 1 obejmują:
  a) Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości 3.148.191 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały,
  b) Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu w wysokości 926.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały,
  c) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 600.000 zł zgodnie z załącznikiem 1c do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

W dochodach budżetu powiatu określonych w § 1 pkt. 1 zabezpieczono kwotę 400.000,zł. na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2003 i 2005.

 

§ 3.

 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 31.423.985 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Wydatki ustalone w ustępie 1 obejmują:
  a)
  Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat w wysokości 3.148.191 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały,
  b)
  Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w wysokości 926.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
  c) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 600.000.zl, zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki określone w § 3 ust. 1 nie znajdujące pokrycia w dochodach określonych w § 1 ust. 1, pomniejszonych o rozchody określone w § 2 w kwocie 2.607.000 zł zostanie pokryta kredytem bankowym .
Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości :
a) przychody 60.000 zł
b) wydatki 170.247 zł

§ 6.

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości:
a) przychody 228.000,00 zł
b) wydatki 533.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się plan przychodów dla :
1.
Gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały :
a) przychody 814.450 zł
b) wydatki 805.580 zł.
2.
Dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały:
a) przychody
b) wydatki

§ 8.

Ustala się plan dochodów, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat w wysokości 162.400 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dotacji dla innych jednostek organizacyjnych w wysokości 129.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 33.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 11.

Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 12.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 2.284.000,00 zł nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 550.000,00 zł na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych.

§ 14.

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia pożyczek i gwarancji w roku budżetowym do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 15.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1.
dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
2.
przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 17.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 18.

Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

 

 

Załącznik nr 13 do uchwały - informacja o stanie mienia komunalnego na 30.10.2005 r.

 

Uzasadnienie do Budżetu Powiatu na 2006 r.

 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-31 13:24:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Krasińska Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-17 12:54:57
 • Liczba odsłon: 5528
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10286348]

przewiń do góry