Version:0.9 StartHTML:00000097 EndHTML:00000167 StartFragment:00000131 EndFragment:00000131

Lp. Data zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy Określenie przedmiotu umowy Strony umowy, w tym przedstawiciele stron Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy Adnotacje o zmianach
1 20.12.2023 29.02.2024 umowa o dofinansowanie nr RFRD-R/116/2023 zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3730 W Ligowo - Osiek" Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 425.587,13  
2 15.12.2023 14.12.2026 umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych B2B nr UM/76/12/2023 - (Transmisja danych 100 Mb/s) Jawor Net Sp. z o.o. ul. Płocka 30a, 09-200 Sierpc - Powiat Sierpecki 158,67 zł brutto  
3 15.12.2023 14.12.2026 umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych UM/77/12/2023 usługa serwisowa sieci telefonicznej T400 Jawor Net Sp. z o.o. ul. Płocka 30a, 09-200 Sierpc - Powiat Sierpecki 977,85 zł brutto  
4 3.01.2024 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa zlecenia na wykonanie świadczenia bieżącej obsługi prawnej dla komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu z wyłączeniem PUP w Sierpcu, SPZZOZ w Sierpcu, KP w Sierpcu Powiat Sierpecki - Radca Prawny Bogusław Dziubek, ul. Jana Kazimierza 33a/53, 01-248 Warszawa 10.332,00 zł brutto  
5 3.01.2024 3.01.2024 - 31.12.2024 umowa powierzenia zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie szkoleń, okresowych pracowników oraz osób nimi kierujących Starostwo Powiatowe w Sierpcu - Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu 400,00 zł brutto  
6 3.01.2024 3.01.2024 - 31.12.2024 umowa na świadczenie usług z zakresu geologii powiat Sierpecki - GEOXX Sp. z o.o. Sp. K., ul. Hozjusza 11 zgodnie z § 4 umowy  
7 29.12.2023 1.01.2024 - 31.12.2024 umowa zlecenie na świadczenie usług prawnych związanych z wykonaniem władzy publicznej przez organy Powiatu Sierpeckiego, Radę Powiatu i Zarządu Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Maciej Witkowski Kancelaria Adwokacka, ul. Kościuszki 1A, 09-500 Gostynin 5500,00 zł netto  
8 12.01.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wycena Nieruchomości Marcin Judycki, Zosin 21, 87-645 Zbójno -  
9 15.01.2024 8.03.2024 umowa na przeprowadzenie niezbędnych czynności w ramach prac geodezyjnych polegających na analizie materiałów znajdujących się państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, badaniu ksiąg wieczystych oraz ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych na odcinku obarczonym błędem Powiat Sierpecki - FHU GEO-MAPA Mirosław Słupecki 09-200 Sierpc ul. Wiosny Ludów 30 3500,00 zł  
10 16.01.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - TZGEO T. Zarzycki, Orły Cesin 24B,96-500 Sochaczew -  
11 19.01.2024 31.01.2024 umowa na przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania dwóch obiektów budowlanych Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a oraz przy ul. Kopernika 9 ich estetyki i otoczenia   984,00 zł  
12 29.01.2024 21.02.2024 umowa na świadczenia medyczne na rzecz osób wskazanych do przeprowadzenia badania przez Powiatową Komisję Lekarską w Sierpcu powołaną w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku Powiat Sierpecki Starostwo Powiatowe w Sierpcu - SPZZOZ w Sierpcu na podstawie cennika  
13 18.01.2024 23.02.2024 umowa w sprawie wynajmowania pomieszczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku Powiat Sierpecki Skarb Państwa - Starostwo Powiatowe w Sierpcu 5000,00 zł  
14 22.01.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Biuro Geodezyjne GEOMET Stary Rynek 18, 06-500 Mława -  
15 24.01.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego GeoPoint Usł. Geodezyjno - Kartograficzne Klasyfikacja Gruntów, ul. Mickiewicza 3, 14-400 Pasłęk -  
16 23.01.2024 30 dni od daty doręczenia dokumentów przez zamawiającego umowa o sporządzenie analizy prawnej w spr. projektu pn. "E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z/s w Poznaniu 61-524 Poznań, ul. Fabryczna 9 23 000,00 zł  
17 26.01.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - GEOTRANS, 03-128 Warszawa, ul. Świderska 109J/52 -  
18 29.01.2024 31.12.2024 umowa w sprawie przekazywania środków publicznych przez Powiat Sierpecki na rzecz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu Powiat Sierpecki - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu 430 000,00 zł  
19 31.01.2024 16.02.2024 umowa na sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Rekowo gm. Zawidz oznaczonej jako dz. 127/2 Powiat Sierpecki - FHU GEO-MAPA Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 800,00 zł brutto  
20 18.12.2023 19.12.2028

umowa przekazania nr DUC/76/2023 zestawów komputerowych dostarczonych w ramach projektu 'Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) w wersji MVP" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, 05 Priorytetowa 2 "E-administracja i otwarty rząd"

Skarb Państwa - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - Starostwo Powiatowe w Sierpcu 9 403,35 zł brutto  
21 12.02.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kart kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - ARTRANS - Mateusz Nalepa, Bocheniec 86B, 28-366 Malogoszcz -  
22 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 072.1.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa mostu nr JNI 31001096 w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego" Powiat Sierpecki - Gmina Mochowo 250 000,00 zł  
23 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.2.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 1 500 000,00 zł Aneks nr 1 z dn. 13.05.2024
24 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.3.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego Powiat Sierpecki - Gmina Sierpc - Gmina Rościszewo - Gmina Szczutowo - Gmina Zawidz - Gmina Mochowo - Gmina Gozdowo - Gmina Miasto Sierpc 350 000,00 zł Aneks nr 1 z dn. 13.05.2024
25 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.4.2024 w w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 350 000,00 zł Aneks nr 1 z dn. 13.05.2024
26 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.5.2024 w formie dotacji celowej na reallizację zadania pn. Przebudowa drogi powatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk w miejscowości Sudragi Powiat Sierpecki - Gmina Sierpc 50 000,00 zł  
27 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.6.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 200 000,00 zł  
28 5.02.2024 31.12.2024

umowa o pomocy finansowej nr 073.7.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3740W Kosemin - Budy Osieckie - granica województwa - (Koziebrody)

Powiat Sierpecki - Gmina Zawidz 430 000,00 zł Aneks nr 1 z dn. 13.05.2024
29 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.8.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. drogi drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek Powiat Sierpecki - Gmina Mochowo 91 200,00 zł  
30 5.02.2024 31.12.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.9.2024 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo Powiat Sierpecki - Gmina Gozdowo 308 500,00 zł  
31 12.02.2024 31.12.2024 umowa nr 31/AOON/2024 w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 944 377,00 zł  
32 19.02.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Joanna Bonda, ul. Obrzeżna 4/28, 02-691 Warszawa -  
33 19.02.2024 18.02.2025 umowa w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Rościszewo jednostka ewidencyjna Rościszewo powiat sierpecki Powiat Sierpecki - OPGK Rzeszów Sp. Akcyjna, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów 157 612,20 zł brutto  
34 19.02.2024 18.02.2025 umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.33.2024 Starosta Sierpecki - OPGK Rzeszów Sp. Akcyjna, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów -  
35 20.02.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Usł. Geodezyjne Joanna Ruszkowska, ul. sportowa 72/11, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki -  
36 27.02.2024 20.02.2025 porozumienie w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Rościszewo gm. Rościszewo Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 50 000,00 zł  
37 14.02.2024 13.02.2029 umowa o prace konserwacyjne KONE Care - windy osobowej nr 44965904D1 - ul. Kopernika 8 Powiat Sierpecki - Kone Sp. z o.o., ul. Poleczki 35,02-822 Warszawa 6 000,00 zł netto  
38 20.02.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - OPGK Rzeszów Sp. Akcyjna, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów -  
39 20.02.2024 30.04.2024 umowa nr PT.342.3.1.2024 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na zakup zbiornika brezentowego z osprzętem Powiat Sierpecki - Skarb Państwa 8 000,00 zł  
40 23.02.2024 1.05.2024 - 31.12.2024 umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/1209/2024 o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla Sportu" - edycja 2024 "Remont sali sportowej wraz zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose' de San Martin w Sierpcu Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 75 319,00 zł  
41 27.02.2024 dzień podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego umowa na kontrolę opracowania geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Rościszewo gm. Rościszewo Powiat Sierpecki - Opegika Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 11 900,00 zł  
42 27.02.2024 na czas trwania umowy ON.032.41.2024 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.41.2024 Starosta Sierpecki - Opegika Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg -  
43 27.02.2024 27.06.2024 umowa na dostawę samochodu typu mikrobus (9-cio osobowego) dostosowanego do transportu min 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu Frank-Caus Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa - Powiat Sierpecki 247 800,00 zł  
44 27.02.2024 27.05.2024 umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych ANBUD 09-200 Sierpc ul. Władysława Wygnańca II 3 - Powiat Sierpecki 152 520,00 zł  
45 28.02.2024 19.04.2024 umowa na sporządzenie 8 operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gm. Radzanowo obręb Juryszewo oraz Mała Wieś Powiat Sierpecki - PUH HUGAR J. Ciesielska, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock 15 640,00 zł  
46 28.02.2024   umowa w sprawie udzielania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2024 r. Powiat Sierpecki    
47 1.03.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Opegika Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg -  
48 7.03.2024 28.06.2024 umowa na sporządzenie w charakterze biegłego - opinii w postępowaniu administracyjnym z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów po ich zalesieniu w ramach PROW celem przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne oraz opracowaniu dokumentacji klasyfikacyjno - geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie działek oznaczonych nr 8 i 9, położonych w obrębie Gorzewo gm. Sierpc Powiat Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna, K. Pipowski, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz 3 950,00 zł brutto  
49 7.03.2024 28.06.2024 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.48.2024 Starosta Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna, K. Pipowski, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz -  
50 8.03.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Wyceny i Ekspertyzy Instytut Rynku Nieruchomości i Przedsiębiorstw, ul. Bagatela 10/32, 00-585 Warszawa -  
51 8.03.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - Kancelaria Nieruchomości Signum, M. Prażmowska - Miazga, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa -  
52 27.02.2024 31.12.2024 umowa nr 4/OW_JST/2024 w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024" Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 138 138,00 zł  
53 13.03.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne, ul. Zwycięstw 140, 75-613 Koszalin -  
54 14.03.2024 14.01.2025 umowa w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kuski jednostka ewidencyjna Rościszewo powiat sierpecki Powiat Sierpecki - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne, ul. Zwycięstw 140, 75-613 Koszalin 60 271,00 zł brutto  
55 14.03.2024 14.01.2025 umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.54.2024 Starosta Sierpecki - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne, ul. Zwycięstw 140, 75-613 Koszalin -  
56 27.02.2024 31.12.2024 umowa nr 4/OW_JST/2024 w sprawi realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024" Wojewoda Mazowiecki Powiat Sierpecki 138 138,00 zł  
57 21.03.2024 20.05.2024 umowa w sprawie sporządzenia opinii w postępowaniu administracyjnym z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętym na wniosek właścicieli dla dz. 9/7 o pow. 2,0931 ha, położonej w obrębie Gozdowo gm. Gozdowo w części dotyczącej gruntów ornych w klasie bonitacyjnej IIIb oznaczonych symbolem RIIIb o powierzchni 0,1570 ha Powiat Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna, K. Pipowski, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz 2 950,00 zł brutto  
58 21.03.2024 na okres obowiązywania umowy nr ON.032.57.2024 umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.57.2024 Starosta Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna, K. Pipowski, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz -  
59 22.03.2024 5.04.2024 umowa na wykonanie ksiąg wieczystych badań ksiąg wieczystych oraz wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Zglenice Duże gm. Mochowo, dz. 52 - celem założenia księgi wieczystej Powiat Sierpecki - Usł. Geodezyjne, Artur Kowalski, ul. M. Konopnickiej 4, 09-204 Rościszewo 738,00 zł  
60 22.03.2024 zatwierdzenie protokołu zdawczo - odbiorczego umowa w sprawie kontroli opracowania geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjmowanego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kuski gm. Rościszewo powiat sierpecki Powiat Sierpecki - Opegika Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 13 530,00 zł brutto  
61 22.03.2024 na okres obowiązywania umowy nr ON.032.57.2024 umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.60.2024 Starosta Sierpecki - Opegika Sp. z o.o. Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg -  
62 22.03.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki - PORTAL Joanna Kaczyńska, ul. Szymanowskiego 24B, 73-110 Starogard Szczeciński -  
63 29.03.2024 27.05.2024 umowa na sporządzenie w charakterze biegłego - opinii w postępowaniu administracyjnym z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętym na wniosek właścicieli dla dz. nr 326 o pow. 1,8000 ha, położonej w obrębie Borkowo Kościelne gm. Sierpc, w części dotyczącej gruntów ornych w klasie bonitacyjnej IIIb oznaczonych symbolem RIIIb Powiat Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna K. Pipowski, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz 3 350,00 zł brutto  
64 29.03.2024 27.05.2025 umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.63.2024 Starosta Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna K. Pipowski, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz -  
65 29.03.2024 bezterminowo umowa o dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną z wykorzystaniem modułu Dane RCN w ramach Geoportalu Powiatu Sierpeckiego Starosta Sierpecki -Kancelaria Torres - Elżbieta Pilarczyk, ul. F.M. Lanciego 11/70, 02-792 Warszawa -  
66 28.03.2024 na czas pobytu w rodzinie zastępczej porozumienie nr 3/2024 w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora Powiat Sierpecki - Powiat Pruszkowski na podst. decyzji administracyjnej  
67 5.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Organizacja imprez sportowych w środowisku wiejskim" Powiat Sierpecki - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 17 500,00 zł  
68 5.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Wyjazdy na mistrzostwa i turnieje kwalifikacyjne" Powiat Sierpecki - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 7 000,00 zł  
69 5.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych w roku 2024" Powiat Sierpecki - Rejonowe Płockie  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock 10 000,00 zł  
70 5.04.2024 30.11.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc o Puchar Starosty Sierpeckiego" Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy Mechanik, ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc 2 000,00 zł  
71 5.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w wyciskaniu sztangi leżąc" Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy Mechanik, ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc 3 000,00 zł  
72 5.04.2024 31.10.2024 umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/273/2024 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą 'Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie" Województwo Mazowieckie - Powiat Sierpecki 500 000,00 zł  
73 10.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Upowszechniania rekreacji i amatorskiego uprawnienia sportu poprzez prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych" Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy Pogoń Słupia, Słupia 42, 09-226 Zawidz 4 000,00 zł  
74 10.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Szkolenie dorosłych i młodzieży w sekcji piłki ręcznej MKS Mazur Sierpc oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez WMZPR i ZPRP" Powiat Sierpecki - Międzyszkolny Klub Sportowy MAZUR, ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc 12 000,00 zł  
75 10.04.2024 31.10.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Wyjazd do teatru" Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc 1 000,00 zł  
76 10.04.2024 31.10.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "XXXVI Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów Artystycznych" Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc 1 500,00 zł  
77 10.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Wieczerza wigilijna" Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc 1 000,00 zł  
78 10.04.2024 30.08.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem "Po zdrowie nad Bałtyk" Powiat Sierpecki - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc 1 000,00 zł  
79 10.04.2024 7.06.2024 umowa na sporządzenie w charakterze biegłego - opinii w postępowaniu administracyjnym z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wszczętym n wniosek właściciela dla działki oznaczonej nr 69/2 o pow. 0,5700 ha, położonej w obrębie Gozdowo gm. Gozdowo w części dotyczącej gruntów ornych w klasie bonitacyjnej IIIb, oznaczonych symbolem RIIIb o powierzchni 0,2100 ha Powiat Sierpecki - Biuro Geodezji Jacek Kuciejewski, ul. Sierpecka 23, 09-215 Bożewo 3 073,77 zł brutto  
80 10.04.2024 na czas trwania umowy ON.032.79.2024 umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.79.2024 Starosta Sierpecki - Biuro Geodezji Jacek Kuciejewski, ul. Sierpecka 23, 09-215 Bożewo -  
81 15.04.2024 12 miesięcy umowa nr B/WOJEWODZTWO/UM/CG/7/2024 w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza Województwo Mazowieckie Powiat Sierpecki -  
82 15.04.2024 31.12.2024 umowa o realizacji zadania publicznego pod tytułem: "XXXIV Turniejada Mikołajkowa" Powiat Sierpecki - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sierpc, ul. Braci Tułodzieckich 9, 09-200 Sierpc 1 000,00 zł  
83 15.04.2024 31.12.2024 umowa o realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Harcerskie zwyczaje Bożonarodzeniowe" Powiat Sierpecki - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sierpc, ul. Braci Tułodzieckich 9, 09-200 Sierpc 2 100,00 zł  
84 15.04.2024 31.12.2024 umowa o realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku" Powiat Sierpecki - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Kubuś", 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 21c 2 500,00 zł  
85 15.04.2024 31.12.2024 umowa o realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Uczestnictwo w imprezach sportowych" Powiat Sierpecki - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Kubuś", 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 21c 1 000,00 zł  
86 15.04.2024 31.06.2024 umowa o realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Wiosenna Wyprawa Zuchów - "Akademia Detektywów Powiat Sierpecki - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sierpc, ul. Braci Tułodzieckich 9, 09-200 Sierpc 1 000,00 zł  
87 15.04.2024 31.10.2024 umowa o realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Szkolenie młodzieży i kadry wychowawczej. Obóz Hufca Sierpc "Finansowe Przygody" Powiat Sierpecki - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sierpc, ul. Braci Tułodzieckich 9, 09-200 Sierpc 10 000,00 zł  
88 9.04.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - Biuro Usług Geodezyjnych Anna Godlewska, ul. Lidzbarska 22/34, 09-300 Żuromin -  
89 18.04.2024 31.12.2024 umowa na sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 1506/1 położonej w mieście Sierpc o pow. 0,4332 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sierpcu Powiat Sierpecki - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe HAGAR Ciesielska Jadwiga, 09-402 Płock. ul. Wyszogrodzka 73/1 1 000,00 zł  
90 9.04.2024 31.12.2024 umowa nr 168/NPRC/2024/JST o udzielenie dotacji celowej (Część 85/14 - Rezerwa celowa poz. 26) na dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 24 000,00 zł  
91 19.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Szkolenie dzieci i młodzieży biorących udział we współzawodnictwie" Powiat Sierpecki - Uczniowski Klub Sportowy Leonium, ul. Braci Tułodzieckich 2, 09-200 Sierpc 1 000,00 zł  
92 19.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w środowisku wiejskim" Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie "Szczutowo Biega i Tańczy", Osiedlowa 7, 09-227 Szczutowo 2 000,00 zł  
93 19.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponadpowiatowym" Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie "Szczutowo Biega i Tańczy", Osiedlowa 7, 09-227 Szczutowo 3 000,00 zł  
94 19.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja II Rajdu Rowerowego Tour de Gójsk" Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie "Szczutowo Biega i Tańczy", Osiedlowa 7, 09-227 Szczutowo 3 000,00 zł  
95 19.04.2024 30.11.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "XII Grand Prix w Tenisie Stołowym o Nagrody Starosty Sierpeckiego" Powiat Sierpecki - Szkolny Ludowy Klub Sportowy "Olimpijczyk", Jeżewo, 09-226 Zawidz K. 2 000,00 zł  
96 19.04.2024 30.11.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Obóz Tenisa Stołowego" Powiat Sierpecki - Szkolny Ludowy Klub Sportowy "Olimpijczyk", Jeżewo, 09-226 Zawidz K. 3 000,00 zł  
97 19.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego" Powiat Sierpecki - Powiatowy  Szkolny Związek Sportowy, ul.Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc 25 000,00 zł  
98 19.04.2024 31.12.2024 umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/3873/2024 - na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup książek i czasopism z zakresu pedagogiki oraz utrzymanie zatrudnienia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu Wojewoda Mazowiecki - Powiat Sierpecki 215 000,00 zł  
99 23.04.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - ALLO Krystyna Skrobisz, ul. Świerszcza 72, 07-401 Warszawa -  
100 23.04.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - LEW-TECH Jacek Lewiński, ul. Armii Krajowej 13m/12, 09-410 Płock -  
101 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja turniejów towarzyskich oraz udział w nich dzieci i młodzieży z powiatu sierpeckiego" Powiat Sierpecki - Miejski Klub Sportowy Kasztelan, ul. Świętokrzyska 26, 09-200 Sierpc 3 500,00 zł  
102 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Wyjazd na zawody sportowe" Powiat Sierpecki - Klub Sportowy TAEKYON, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 1 000,00 zł  
103 23.04.2024 30.09.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Obóz sportowy" Powiat Sierpecki - Klub Sportowy TAEKYON, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 500,00 zł  
104 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Puchar TEKYON" Powiat Sierpecki - Klub Sportowy TAEKYON, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 500,00 zł  
105 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja turniejów towarzyskich oraz udział w nich dzieci i młodzieży z powiatu sierpeckiego" Powiat Sierpecki - Miejski Klub Sportowy Kasztelan, ul. Świętokrzyska 26, 09-200 Sierpc 4 000,00 zł  
106 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja turniejów towarzyskich oraz udział w obozach sportowych zawodników MKS Kasztelan Sierpc"" Powiat Sierpecki - Miejski Klub Sportowy Kasztelan, ul. Świętokrzyska 26, 09-200 Sierpc 10 000,00 zł  
107 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Zakup sprzętu sportowego" Powiat Sierpecki - Klub Sportowy TAEKYON, ul. Rypińska 10, 09-200 Sierpc 1 000,00 zł  
108 22.04.2024 na czas pobytu w rodzinnym domu dzieci porozumienie nr 1/2024 w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie oraz kosztów objęcia rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także zasad ich ponoszenia Powiat Rypiński - Powiat Sierpecki na podst. decyzji administracyjnej  
109 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Koncert orkiestry" Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Sierpcu, pl. Kardynała St. Wyszyńskiego 1, 09-200 Sierpc 3 600,00 zł  
110 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Reprezentowanie Powiatu Sierpeckiego na zawodach, konkursach, turniejach i mistrzostwach o charakterze ponadpowiatowym" Powiat Sierpecki - Ochotnicza Straż Pożarna w Sierpcu, pl. Kardynała St. Wyszyńskiego 1, 09-200 Sierpc 2 000,00 zł  
111 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Liga Koszykówki dla drużyn z Sierpca i Powiatu Sierpeckiego" Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Basket Sierpc, ul. Mickiewicza 2, 09-200 Sierpc 1 500,00 zł  
112 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Turniej koszykówki na sierpeckim "Orliku" 2024-3x3" Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Basket Sierpc, ul. Mickiewicza 2, 09-200 Sierpc 1 500,00 zł  
113 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Sekcja koszykówki dla dzieci z Sierpca i Powiatu Sierpeckiego" Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Basket Sierpc, ul. Mickiewicza 2, 09-200 Sierpc 1 000,00 zł  
114 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Upowszechnianie rekreacji i amatorskiego uprawniania sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych" Ludowym Klubem Sportowym Skrwa Łukomie", Stopin 10, 09-204 Rościszewo 10 000,00 zł  
115 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie sportu, kultury i turystyki" Powiat Sierpecki - Towarzystwo Patriotyczno-Historyczne PAMIĘĆ I PRAWDA, ul. Wyspiańskiego 4,09-200 Sierpc 1 500,00 zł  
116 23.04.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Dzień Pamięci - odzyskanie przez Polskę niepodległości" Powiat Sierpecki - Towarzystwo Patriotyczno-Historyczne PAMIĘĆ I PRAWDA, ul. Wyspiańskiego 4,09-200 Sierpc 2 000,00 zł  
117 23.04.2024 bezterminowo umowa o warunkach zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych drogą elektroniczną Starosta Sierpecki - PS GEO Paweł Szymański, Miła 6, Rypin -  
118 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Dariusz Lazarowski Radny Powiatu -  
119 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Mariusz Olewnik Radny Powiatu -  
120 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Piotr Rzeszotarski Radny Powiatu -  
121 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Agnieszka Ostrowska Radna Powiatu -  
122 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Marcin Kopyciński Radny Powiatu -  
123 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Jerzy Zbigniew Stachurski Radny Powiatu -  
124 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Marja Lejman Radna Powiatu -  
125 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Anna Ogrodniczak Radna Powiatu -  
126 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Sławomir Szczypecki Radny Powiatu -  
127 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Dariusz Mieczysław Twardowski Radny Powiatu -  
128 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Wojciech Adam Rychter Radny Powiatu -  
129 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Sławomir Paweł Olejniczak Radny Powiatu -  
130 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Jarosław Andrzej Ocicki Radny Powiatu -  
131 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Sławomir Grzegorz Krystek Radny Powiatu -  
132 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Małgorzata Korpolińska Radna Powiatu -  
133 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Przemysław Burzyński Radny Powiatu -  
134 6.05.2024 na czas trwania VII kadencji Rady Powiatu umowa użyczenia sprzętu i oprogramowania do Projektu RPOWM 2014-2030 "E-Usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Powiat Sierpecki - Andrzej Sławomir Cześnik Radny Powiatu -  
135 25.04.2024 1.12.2025 umowa nr 2/MCPS/04/2024/PFRON/ON w sprawie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego Województwo Mazowieckie - Powiat Sierpecki

etap I 308 305,36 zł

etap II 361 895,64 zł

 
136 29.04.2024 4 m-ce Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego pn: "Przebudowa drogi łączącej ul.Świętokrzyską z ul.Kopernika w Sierpcu" Powiat Sierpecki Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 1 081 798,80 zł netto  
137 29.04.2024 22.07.2024 umowa na sporządzenie w charakterze biegłego - opinii w postępowaniu administracyjnym z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów  i dokonaniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów po ich zalesieniu w ramach PROW celem przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne oraz opracowaniu dokumentacji klasyfikacyjno - geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie działki oznaczonej nr 80 o pow. 3,1800 ha, położonej w obrębie Jaworowo Jastrzębie gm. Zawidz Powiat Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna, Krzysztof Pipowski, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz 3 950,00 zł brutto  
138 29.04.2024 22.07.2024 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy nr ON.032.137.2024 Starosta Sierpecki - Firma Geodezyjno - Kartograficzna, Krzysztof Pipowski, ul. Chmielna 12, 85-414 Bydgoszcz -  
139 24.04.2024 - umowa nr AS3/000126/07/D w sprawie realizacji programu "Aktywny samorząd" PFRON  - Powiat Sierpecki 228 656,00 zł  
140 6.05.2024 31.12.2024 umowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2024 r. Powiat Sierpecki - SPZZOZ w Sierpcu 200 000,00 zł  
141 6.05.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Integracyjny Piknik Sportowo Rekreacyjny" Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie "Działanie, Wsparcie, Rozwój", ul. Szkolna 6, Borkowo Kościelne, 09-200 Sierpc 2 000,00 zł  
142 6.05.2024 30.11.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Piknik integracyjny" Powiat Sierpecki - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko - Gminne "Nadzieja w Sierpcu, ul. Piastowska 11 3 000,00 zł  
143 6.05.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "IX Borkowski Bieg Integracyjny" Powiat Sierpecki - Ludowo - Uczniowski Klub Sportowy "LUKUS", ul. Szkolna 2, Borkowo Kościelne, 09-200 Sierpc 2 000,00 zł  
144 6.05.2024 31.12.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach sportowych" Powiat Sierpecki - Klub Pływacki "Shark" Sierpc, ul. Mjr. H. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc 1 500,00 zł  
145 6.05.2024 30.11.2024 umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Obchody - Światowy Dzień Cukrzycy" Powiat Sierpecki - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy, 09-200 Sierpc, u. Świętokrzyska 2a 3 000,00 zł  
146 6.05.2024 - umowa w sprawie pełnienia funkcji inspektora pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Kopernika w Sierpcu Powiat Sierpecki - Stanisław Nastałek, ul. Dworcowa 56,09-200 Sierpc 25 000,00 zł brutto  
147 13.05.2024 7.06.2024 umowa w sprawie sporządzenia wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w m. Sierpc, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2699/2 - celem założenia księgi wieczystej Powiat Sierpecki - FHU GEO-MAPA Mirosław Słupecki, ul. Wiosny Ludów 30, 09-200 Sierpc 420,00 zł brutto  
148 13.05.2024 13.05.2024 Umowa na wykonanie 36 operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie gminy Radzanowo, obręb Radzanowo, obręb Juryszewo, obręb Ślepkowo Królewskie, obręb Wodzymin, obręb Rogozino Powiat Sierpecki - PUH HAGAR Ciesielska Jadwiga, ul. Wyszogrodzka 73/1, 09402 Płock 27 200,00 zł netto  
149 15.05.2024   umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły i o Świętym Janie Pawle II" Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Sprawa" ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo    
150 15.05.2024   umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Szczutowska rodzina to jedna drużyna" Powiat Sierpecki - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Sprawa" ul. 3 Maja 116, 09-227 Szczutowo    
151 13.05.2024 13.05.2024 umowa o pomocy finansowej nr 073.10.2024 w formie dotacji celowej na realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo - Łukomie" Powiat Sierpecki - Gmina Rościszewo 711 258,00 zł  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-09 15:05:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-17 12:47:08
  • Liczba odsłon: 383
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10121762]

przewiń do góry