STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Starostwo Powiatowe w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiat.sierpc.pl.

Data publikacji strony internetowej - styczeń 1999 rok.

Data ostatniej aktualizacji - styczeń 1999 rok

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracje dostępności sporządzono - 5 października 2020 roku.

Deklaracje dostępności zaktualizowano - 5 października 2020 roku.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, należy poinformować o tym fakcie Pana Michała Chiczewskiego – starszego informatyka w Starostwie Powiatowym w Sierpcu telefonicznie

k. 515278214 lub mailową - informatyk@powiat.sierpc.pl.

Informacja dla korzystających ze strony internetowej.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności strony internetowej , aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, bądź elementu aplikacji mobilnej oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego

udostępnienie za pomocą alternatywnego dostępu o którym mowa w art. 7 ustawy. Dostęp alternatywny polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego , korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego. Można też żądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu lub opisanie zawartości tego filmu bez audiodeskrypcji (audiodeskrypcja to usługa i osiągnięcie techniczne dla osób niewidomych i słabowidzących, która opisuje takie rzeczy jak: opisy bohaterów w filmach, czyta wszystkie napisy, które są w filmie lub sztuce teatralnej, opisuje mimikę, miejsce akcji, gestykulację).

Wniosek dotyczący żądania powinien zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które ma być dostępne cyfrowo,

3) wskazanie sposobu kontaktu z osoba występującą z żądaniem,

4) wskazanie alternatywnego dostępu , jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu żądania do Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Jeżeli spełnienie żądania nie jest możliwe w tym terminie, Starosta Sierpecki powiadamia niezwłocznie osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz wskazuje nowy termin w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od daty wpływu żądania.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności strony internetowej , aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, bądź elementu aplikacji mobilnej oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego dostępu o którym mowa w art. 7 ustawy osoba występująca z żądaniem ma prawo wniesienia skargi na Starostę Sierpeckiego zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego. Po bezskutecznym wyczerpaniu tej procedury można też złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, konstytucyjnego organu stojącego na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania.

 

Dostępność architektoniczna.

Podstawę prawną zapewnienia dostępności architektonicznej stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami)

Dostosowanie wejść do budynków.

Wejścia do budynków Starostwa Powiatowego w Sierpcu usytuowane są przy ulicy Świętokrzyskiej 2A oraz ulicy Kopernika 9. Chodniki położone wzdłuż budynków, którymi dochodzimy do drzwi wejściowych nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i słabo widzących. Przed wejściem do budynku przy ulicy Świętokrzyskiej znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych . Ponadto po prawej stronie tego wejścia znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszających się na wózku. Przed wejściem do obydwu budynków zamontowany jest dzwonek z sygnalizacją dźwiękową do pracownika dyżurującego, który udzieli pomocy przy wejściu i wyjściu z urzędu oraz pomoże w załatwieniu sprawy poprzez skontaktowanie tej osoby z merytorycznym pracownikiem lub Kierownictwem Urzędu. Drzwi wejściowe do gmachu przy ulicy Świętokrzyskiej i Kopernika 9 są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego .

Dostosowanie korytarzy.

Korytarze na parterach obydwu budynków znajdują się na jednym poziomie. Wszyscy pracownicy urzędu Starostwa Powiatowego zobowiązani są do załatwiania spraw osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami w strefie budynków dla nich dostępnej tj. jest na poziomie parteru.

Dostosowanie schodów.

Schody budynku przy ulicy Kopernika są dostosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej zastosowano rozwiązanie alternatywne w postaci windy dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie wind.

W żadnym z budynków nie ma zamontowanych wind .

Dostępność pochylni.

W żadnym z budynków nie ma zamontowanych pochylni.

Dostępność platform.

Obok schodów prowadzących do wejścia głównego w budynku Starostwa przy ulicy Świętokrzyskiej 2A, po prawej stronie znajduje się winda na której zamontowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi ograniczeniami poruszających się na wózkach inwalidzkich , umożliwiająca tym osobom wjazd na korytarz parteru budynku tj. do strefy dostępnej, w której ta osoba będzie załatwiana.

Dostęp do informacji głosowych.

W żadnym z budynków nie są wykorzystywane informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych.

W obydwu budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów.

Obok budynku przy ulicy Świętokrzyskiej znajduje się miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zaparkowanie pojazdu znajduje się w miejscu bezpośrednio przylegającym do wejścia głównego.

Prawo wstępu z psem asystującym.

Do obydwu budynków Starostwa Powiatowego można wejść z psem przewodnikiem oraz z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Wyznaczony pracownik Urzędu Starostwa Powiatowego w Sierpcu posługuje się językiem migowym ( PJM) w stopniu podstawowym. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą ze szczególnymi potrzebami. Osobą uprawnioną jest osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Taka osoba jest zobowiązana do zgłoszenia zamiaru skorzystania z takiej usługi na 3 dni robocze wcześniej . Termin ten nie dotyczy sytuacji nagłych, które wymagają niezwłocznego załatwienia.

Dodatkowe informacje.

Rejestr zmian

Data zamieszczenia dokumentu na BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu - 8.10.2020 rok.

Dokument został zamieszczony na BIP-ie przez P. Piotrowska Magdalena.

Dokument opracował

Ryszard Dobiesz- Sekretarz Powiatu

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-23 23:00:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-24 15:23:50
  • Liczba odsłon: 2790
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10470102]

przewiń do góry