Rejestracja uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a

Wydział Oświaty i Zdrowia, ul. Kopernika 9

e-mail: ors@powiat.sierpc.pl

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: Zbigniew Czajkowski

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857);

2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.);

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

4) Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123);

Wymagane dokumenty:

1. WNIOSEK

2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z:

- uchwałą o powołaniu klubu

- uchwałą o zatwierdzeniu statutu

- uchwałą o powołaniu 3-osobowego Komitetu Założycielskiego.

3. Lista założycieli zawierająca:

- imię i nazwisko;

- datę i i miejsce urodzenia;

- miejsce zamieszkania;

- własnoręczne podpisy.

4. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim z własnoręcznymi podpisami

5. Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu.

6. Statut Klubu sporządzony w 3 egzemplarzach, określający w szczególności:

- nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

- teren działania i siedzibę;

- cele i sposoby ich realizacji;

- sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;

- władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;

- sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;

- sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;

- zasady dokonywania zmian statutu;

- sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Sierpcu lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa.

Termin i sposób załatwienia:

Decyzję o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji:

Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Sierpeckiego należy zwołać Walne Zebranie oraz dokonać wyboru władz Klubu zgodnie z zapisami w Statucie. Po Walnym Zebraniu w ciągu 14 dni należy przesłać na adres Starostwa protokół z Walnego Zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.

Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w Starostwie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Będzikowska Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-18 13:00:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Czajkowski Zbigniew
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-05 12:57:01
  • Liczba odsłon: 6347
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218523]

przewiń do góry