Sprawy z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z  2016, poz. 1131 ze zm.) załatwiane są

przez Geologa Powiatowego– ul. Kopernika 9, pokój nr 3 , tel. (24) 275-91-36

Koncesje na wydobywanie kopalin .

(obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m 3 , działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową   oraz bez użycia środków strzałowych ) .

 

Jednostka prowadząca - Geolog Powiatowy - ul. Kopernika 9 pok. nr 3 ( parter ),   tel. 24 275 91 36, czas pracy i przyjmowania interesantów - poniedziałek w godz. 7 30   - 15 30 (dwa razy w miesiącu).

 

Podstawa   prawna :

art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i  górnicze (Dz. U. z 2016, poz. 1131 ze zm.).

Działalność związana z uzyskaniem koncesji wymaga :

- uzgodnienia z wójtem, burmistrzem. Kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości,

- opinii marszałka województwa.

 

Wymagane dokumenty :

wniosek sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy ,,Prawo geologiczne i górnicze” – miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria ogólna, ul. Świętokrzyska 2a, pok. nr 103,   tel. 24 275 91 01 .

Do wniosku należy dołączyć dokumentację geologiczną oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.

 

Opłaty:

- opłata skarbowa za koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej - 616, 00 zł, 

płatna na konto: Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770 ,z adnotacją " za wydanie koncesji’’.

 

Czas rozpatrzenia sprawy :

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

  

Tryb odwoławczy:

Służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych.

 

Jednostka prowadząca - Geolog Powiatowy - ul. Kopernika 9 pok. nr 3 ( parter ),   tel. 24 275 91 36, czas pracy i przyjmowania interesantów - poniedziałek w godz. 7 30   - 15 30 (dwa razy w miesiącu).

 

 

Podstawa prawna:

art. 93, art. 161 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne i górnicze  ( Dz. U. z  2016, poz.1131 ze zm. ) .

 

Wymagane dokumenty:

wniosek + 4 egz. dokumentacji w wersji papierowej oraz w postaci dokumentu     elektronicznego, sporządzonej przez uprawnionego geologa - miejsce składania   dokumentów - Kancelaria ogólna, ul. Świętokrzyska 2a, pok. nr 103, tel. 24 2759101.

 

Opłaty:

opłata skarbowa za wydanie decyzji  - 10 zł,  płatna  na konto: Urzędu Miejskiego w   Sierpcu nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770 .

 

Czas rozpatrzenia sprawy :

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

  

Tryb odwoławczy:

Służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Dokumentacja geologiczna  ( tzw. inna  –  art. 88 ust. 2 pkt  4 ) nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji. Sporządza się ją w 3 egzemplarzach i  przekazuje staroście (art. 93 ust. 7 i 8 ,,Prawa geologicznego i górniczego” ) .

 

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych.

Jednostka prowadząca - Geolog Powiatowy - ul. Kopernika 9 pok. nr 3 ( parter ),   tel. 24 275 91 36, czas pracy i przyjmowania interesantów - poniedziałek w godz. 7 30   - 15 30 (dwa razy w miesiącu).


Podstawa   prawna :

art. 80 ust. 1, 5 i 6, art. 161 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne   i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.).

 

Wymagane   dokumenty :

· Wniosek o zatwierdzenie projektu zawierający informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości - miejsce składania dokumentów - Kancelaria ogólna, ul. Świętokrzyska 2a, pok. nr 103, tel. 24 275 91 01.

·   2 egz. projektu robót geologicznych (opracowanego przez uprawnionego geologa).

 

Opłaty:

opłata skarbowa za wydanie decyzji  - 10 zł,  płatna  na konto: Urzędu Miejskiego w   Sierpcu nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770 .

 

Czas rozpatrzenia sprawy :

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.


Tryb odwoławczy:

Służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Projekt robót geologicznych wykonany w celu wykorzystywania ciepła Ziemi nie wymaga zatwierdzenia.  Projekt podlega zgłoszeniu staroście (art. 85 ,,Prawa geologicznego i górniczego”).


 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 09:54:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Prątnicka Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-03 09:40:33
  • Liczba odsłon: 4504
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10108036]

przewiń do góry