UCHWAŁA Nr   24/ III /10

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 30 grudnia 2010 roku

 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2011 – 2023.

 

      Na podstawie   art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2001 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i z ałącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2011 roku.

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Sierpeckiego.


Uchwała Nr 401/P/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.


Uchwała Nr 28/P/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia          26 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. 

Uchwała Nr 36/V/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2011 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-28 08:29:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 11:51:50
  • Liczba odsłon: 3332
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9556613]

przewiń do góry