Rejestracja pojazdów wymagane dokumenty


 1. Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek właściciela pojazdu osoby, której właściciel udzielił na piśmie pełnomocnictwa , starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedziby). Do wniosku należy załączyć wymagane niżej dokumenty

1. Rejestracja wcześniej zarejestrowanego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  • dowód własności pojazdu, którym może być m.in: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

  • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie – w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego przed przerejestrowaniem.

 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany .

 • zaświadczenie z przeprowadzonych badań technicznych jeżeli jest wymagane

  1. Rejestracja nowego pojazdu :

 • dowód własności

 • świadectwo zgodności WE,

 • karta pojazdu,

 • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodu osobowego który może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży , że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego lub pojazdu.

3. Rejestracja pojazdu zabytkowego

 • dokument potwierdzający wpisanie pojazdu do rejestru zabytków lub znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków , a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów ,

 • dowód własności ,

 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi,

 • dowód rejestracyjny , w przypadku pojazdu zabytkowego , zamiast dowodu rejestracyjnego , dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania , że nie posiada dowodu rejestracyjnego.

 • tablice rejestracyjne


4. Rejestracja pojazdu wyrejestrowanego, uznanego za unikatow y ,
 • właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza opinię rzeczoznawcy samochodowego.

 • dowód rejestracyjny,

 • tablice rejestracyjne ,

 • zaświadczenie z przeprowadzonych badań technicznych pojazdu,

 • dowód własności


 5. R ejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 • dowód własności

 • dowód rejestracyjny pojazdu (sprowadzonego z krajów Unii)

 • dowód rejestracyjny, lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą (sprowadzonego z poza Unii),

 • dowód odprawy celnej jeśli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,

 • dokument stwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE.

 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:

a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub

- b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a,

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu- jeżeli jest wymagane

 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500zł wpłaconej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (numer konta:65113010620000010995200014), lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów-przez organ wydający kartę pojazdu

 • tablice rejestracyjne ,jeżeli pojazd był zarejestrowany , w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa , którego pojazd został sprowadzony , właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie

dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego , nie dotyczy to dowodów rejestracyjnych wydanych przez organ państwa członkowskiego w zakresie zawierających oznaczenia kodów zastosowanych w dowodach rejestracyjnych jednakowych dla państw członkowskich , Konfederacji Szwajcarskiej ,państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

II .Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu – na skutek zagubienia, kradzieży lub utraty do wniosku należy dołączyć

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych jeżeli jest wymagane lub wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdu prowadzonego przez Stacje Kontroli Pojazdów określającego następny termin badania technicznego.

 • kartę pojazdu jeżeli była wydana

 • złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań w związku z zagubionym , utraconym lub skradzionym dowodem rejestracyjnym– dotyczy to pojazdów z terenu powiatu sierpeckiego


 I II. Nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych dla pojazdów , które nie mają nadanych fabrycznie do wniosku należy dołączyć - zaświadczenie, potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.


I V.Wymiana dowodu rejestracyjnego – ze względu na zniszczenie , brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wpis terminu badań technicznych

do wniosku należy dołączyć:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,

 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

 • jeżeli termin badania technicznego nie jest możliwy do odczytania ze zniszczonego dowodu rejestracyjnego należy dołączyć odpis ostatniego badania technicznego.

 • jeżeli brak jest miejsca w dowodzie rejestracyjnym na określenie terminu badania technicznego należy dołączyć zaświadczenie pozytywnym wyniku badań technicznych pojazdu z określeniem terminu badań technicznych

 

V. Utrata lub uszkodzenie nalepki kontrolnej lub znaków legalizacyjnych na tablice- do wniosku należy dołączyć

 • dowód rejestracyjny,

 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

 • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

 • w przypadku utraty, zniszczenia znaków legalizacyjnych tablice rejestracyjne do legalizacji


VI .Kradzież,  tablic (tablicy) rejestracyjnych należy dołączyć:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,

 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.

VII. Zgubienie lub zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych

 • dowód rejestracyjny

 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

 • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

 • w przypadku zniszczenia tablic podlegają one zwrotowi .

VIII. Sprzedaż pojazdu- w łaściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu – dołączając do zawiadomienia o zbyciu dokument potwierdzający przeniesienie własności .

IX. Z miana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

 • zmiana miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, powodująca zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu dokonuje rejestracji pojazdu,

 • zmiana miejsca zamieszkania właściciela pojazdu nie powodująca zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji tablic rejestracyjnych,

 

X. Z awiadomienie o zmianie innych danych pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym - zaistniałej w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, pojazd, zgodnie z ustawą, podlega badaniu technicznemu. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku tego badania potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów, jest podstawą do wydania dowodu rejestracyjnego z nowymi danymi pojazdu.

XI.W yrejestrowanie pojazdu - właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie do wniosku dołącza:

 • zaświadczenie o przekazaniu pojazdu lub zespołu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, i tablice (tablicę) rejestracyjne, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy,

 • dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu,

 • tablice rejestracyjne

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą,

 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, i tablice rejestracyjne,

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty, na rzecz gminy, na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,

 • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

 

XII.Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje na wniosek właściciela pojazdu starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu - w ycofaniu czasowemu podlegają :samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t,ciągniki samochodowe , pojazdy specjalne, autobusy do wniosku należy dołączyć:

 • dowód rejestracyjny

 • kartę pojazdu jeżeli była wydana

 • tablice rejestracyjne

 • Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi – 80zł. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu o:

  - 4zł. - od 3 do 12 miesiąca

  - 2zł. - od 13 do 24 miesiąca

  - 0,25 zł -od 25 do 48 miesiąca

 

W każdym przypadku związanym z rejestracją lub wyrejestrowaniem pojazdu właściciel pojazdu ma się okazać aktualnym OC oraz dokumentem tożsamości ,

- osoba fizyczna –dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

-pozostałe podmioty– aktualny odpis z KRS , zaświadczenie o nadaniu REGON lub zaświadczenie z działalności gospodarczej. Sprawy rejestracji mogą załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania firmy .


 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Komunikacji


Podstawa prawna:

 • Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1137 ),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002 r. W sprawie rejestracji i oznaczania pojazdu (Dz.U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 tj.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dnia 27.09.2003 r.dopuszczeniem pojazdu do ruchu (Dz.U. Nr 137 poz. 968 z późn. zmianami),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 230 . poz. 2302),

 • ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz. 1152).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz.U. Nr 210, poz. 1626).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 roku w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdu i jej opisu (Dz.U.Nr.189 poz1858)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.Nr.59 poz.421)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U.Nr.285 poz.2856)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 roku w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U.Nr. 44 poz.419) • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

Miejsce złożenia i odbioru:

Starosta Sierpecki

Wydział Komunikacji


Tryb Odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 09:26:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-04 08:09:16
 • Liczba odsłon: 20170
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115988]

przewiń do góry