Zadania Biura Rzeczy Znalezionych:

odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej, przechowywanie rzeczy znalezionych, poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji w przedmiotowym zakresie.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Sierpeckiego, za wyjątkiem:

 1. rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości,
 2. rzeczy, których szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 3. rzeczy, co do których istnieje domniemanie, iż zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,

 4. rzeczy znalezione w budynkach publicznych, innych budynkach lub pomieszczeniach otwartych dla publiczności albo środkach transportu publicznego oddaje się zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy,
 5. rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.
 6. Przepisów ustawy nie stosuje się do zabytków archeologicznych.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się muszą określić:

 1. jaka rzecz ( przedmiot ) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
 2. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznakowanie bądź opis widocznych skutków zużycia.
Prawo żądania znaleźnego:

 1. Znalazca przechowujący rzecz, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.
 2. W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.
 3. W przypadku, gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Rodzaje, wysokość a także warunki i tryb przyznawania nagród określa Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa w drodze rozporządzenia. 

Zasady nabycia własności rzeczy znalezionej:

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie, rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę, z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe. 


Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje. 


Druki:

Protokół przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy
Poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy
Decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia rzeczy


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-08 18:22:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-21 11:31:06
 • Liczba odsłon: 5553
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9918985]

przewiń do góry