Wymagane dokumenty:
Wniosek.
Pełnomocnictwo.

 

Pozwolenie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich

Podstawa prawna:

1. Ustawa dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1947),

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).

Wymagane dokumenty:

Wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich, który powinien zawierać następujące dane:

1. Nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe osoby zmarłej,

2. Data i miejsce urodzenia osoby zmarłej,

3. Ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,

4. Data i miejsce zgonu,

5. Miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,

6. Miejsce pochówku osoby zmarłej,

7. Środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,

8. Nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub dokument urzędowy stwierdzający, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742),

Pełnomocnictwo (wymagane w przypadku braku pokrewieństwa z osobą zmarłą) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty (art. 32 i art. 33 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.);

Opłaty:

 Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.

Opłata skarbowa 17,00 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej ( z dopiskiem: opłata skarbowa za pełnomocnictwo) dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy na konto Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wniosek należy dostarczyć:

  • osobiście w urzędzie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc w godzinach pracy;

  • pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

  • pocztą e-puap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – /8514hjkbgf/skrytka - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Termin składania dokumentów:

wg potrzeb.

Termin rozpatrzenia sprawy

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Starosta wydaje pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania na terenie powiatu sierpeckiego. Pozwolenie jest wydawane w porozumieniu z właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Formularz wniosku.

Pełnomocnictwo.

Godziny otwarcia urzędu:

Poniedziałek - Piątek

godz. 7.30 –15.30

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek - Piątek

godz. 7.30 –15.30

Informacja o dokonywaniu opłat:

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie urzędu na parterze lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-08 18:29:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-04 16:21:40
  • Liczba odsłon: 3886
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633739]

przewiń do góry