UCHWAŁA Nr 103. XVIII./2011

 

RADY POWIATU SIERPECKIEGO

 

z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023.

 

                          Na podstawie   art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku a art. 122 ust. 2 i 3 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwala, co następuje:

§ 1

 

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023 zgodnie         z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1.         związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach  

           następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki,

            i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych

          w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr 24/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023, zmienioną Uchwałą Nr 36/V/11 z dnia 7 lutego 2011 roku.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2012 roku.


Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2009-2023 Powiatu Sierpeckiego.


Uchwała Nr PŁ. 492.11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023.

Uchwała Nr 143. XXIV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023.

Uchwała Nr 176.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-10 15:22:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-03 08:04:46
  • Liczba odsłon: 3705
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115702]

przewiń do góry