PLAN PRACY

Zarządu Powiatu w Sierpcu

na 2012 rok

 

Lp.

Zakres

Zadania

Termin rozpatrzenia

Odpowiedzialny

I

Organizacja i zarządzanie

Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu na 2012 rok

Styczeń

Sekretarz Powiatu

Ocena wykonania planu pracy przez wydziały starostwa za 2011 rok

Luty

Sekretarz Powiatu

Informacja o sposobie załatwienia skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2011 roku

Luty

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

 

 

 

 

 

 

II

Bezpieczeństwo Publiczne, Obrona Cywilna

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

 

Luty

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

 

Maj

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

III

Ochrona Zdrowia

Wybór biegłego rewidenta w celu dokonania badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ za 2011 rok

Styczeń

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu sprawozdania SP ZZOZ w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za IV kwartał 2011 roku

Luty

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Informacja o zakontraktowaniu świadczeń medycznych i sytuacji finansowej szpitala

Luty

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu sprawozdania rzeczowo - finansowego za 2011 rok SP ZZOZ w Sierpcu

Maj

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2011 rok

Maj

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu planu rzeczowo- finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2012 rok

Maj

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu sprawozdania SP ZZOZ w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za I kwartał 2012 roku

Czerwiec

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu sprawozdania SP ZZOZ w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za II kwartał 2012 roku

Sierpień

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu sprawozdania SP ZZOZ w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za III kwartał 2012 roku

Listopad

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Wystąpienie do Rady Powiatu o upoważnienie Zarządu Powiatu w Sierpcu do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2012 rok

Listopad

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Informacja o aktualnej sytuacji finansowej SP ZZOZ w Sierpcu z uwzględnieniem stopnia awansu inwestycji, źródeł finansowania i perspektywy rozwoju

Grudzień

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

 

 

 

IV

Opieka Społeczna

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu sprawozdania z działalności PCPR w Sierpcu za rok 2011 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej .

Luty

Kierownik PCPR w Sierpcu

Omówienie czynników wpływających na średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców DPS w Szczutowie .

Luty

Dyrektor DPS w Szczutowie

Analiza rozszerzenia działalności o prowadzenie DPS-u łącznie dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych oraz ocena dotychczasowego funkcjonowania placówki.

 

Luty

Dyrektor DPS w Szczutowie

Kierownik PCPR w Sierpcu

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku .

Luty

Kierownik PCPR w Sierpcu

Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie powiatu.

Marzec

Kierownik PCPR w Sierpcu

Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania mieszkań chronionych .

Kwiecień

Kierownik PCPR w Sierpcu

Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacja zadań z zakresu orzecznictwa pozarentowego .

Maj

Kierownik PCPR w Sierpcu

Sprawozdanie z realizacji zawartych porozumień między powiatami w zakresie opieki i wychowania dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Lipiec

Kierownik PCPR w Sierpcu

Ocena działalności realizowanej przez DPS w Szczutowie ze zwróceniem uwagi na zwiększenie dochodów własnych m.in. usługi specjalistyczne dla osób niezamieszkujących w DPS w Szczutowie .

Sierpień

Dyrektor DPS w Szczutowie

Informacja dotycząca organizacji wypoczynku letniego dla dzieci w ramach programu „Pogodne Lato 2011”.

Wrzesień

Kierownik PCPR w Sierpcu

Sprawozdanie z udzielonego wsparcia „ofiarom przemocy” oraz realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Październik

Kierownik PCPR w Sierpcu

Informacja dotycząca realizacji zadania: szkolenia, doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

Listopad

Kierownik PCPR w Sierpcu

Omówienie stanu obłożenia w DPS w Szczutowie w związku ze zmianą działalności o prowadzenie DPS -u w Szczutowie dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

Grudzień

Dyrektor DPS w Szczutowie

Informacja z realizacji III edycji programu „Z Wami dla was” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grudzień

Kierownik PCPR w Sierpcu

 

 

 

V

Przeciwdziałanie bezrobociu

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu sprawozdania z programu działania PUP w Sierpcu za II półrocze 2011 roku .

Luty

Dyrektor PUP w Sierpcu

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie sierpeckim w 2011 roku .

Luty

Dyrektor PUP w Sierpcu

Informacja o pozyskanych środkach finansowych na aktywizację zawodową bezrobotnych w I półroczu 2012 roku.

Czerwiec

Dyrektor PUP w Sierpcu

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu sprawozdania z rocznego programu działania PUP w Sierpcu za I półrocze 2012 roku.

Lipiec

Dyrektor PUP w Sierpcu

Informacja o bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z uwzględnieniem realizacji planu finansowego remontów, stanu zatrudnienia, stopnia realizacji rozporządzeń dotyczących standardów i warunków prowadzenia usług na rynku pracy w urzędzie.

Wrzesień

Dyrektor PUP w Sierpcu

Informacja o pozyskanych środkach finansowych na aktywizację zawodową bezrobotnych w II półroczu 2012 roku.

Grudzień

Dyrektor PUP w Sierpcu

 

 

 

VI

Rozwój Powiatu

i Promocja

Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych do pojazdów do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.

Styczeń

Kierownik Referatu Administracyjnego

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu na rok 2012 do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki na konkursy ofert ogłoszone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach POKL oraz Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych .

Styczeń

Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju powiatu

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustanowienie tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu”.

Luty

Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju powiatu

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu promocji za 2011 rok oraz założenia na 2012 rok .

Luty

Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju powiatu

Zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpiennicą” .

Luty

Wydział Oświaty i Zdrowia

Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świętokrzyskiej .

Marzec

Kierownik Referatu Administracyjnego

Informacja o harmonogramie prac związanych z utworzeniem jednostki organizacyjnej Powiatu - Domu Dziecka w Szczutowie.

Marzec

Kierownik PCPR w Sierpcu,

 

Kierownik Referatu Administracyjnego

Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Kwiecień

Kierownik Referatu Administracyjnego

Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

Kwiecień

Kierownik Referatu Administracyjnego

Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.

Kwiecień

Kierownik Referatu Administracyjnego

Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku szkoły i łącznika Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu wraz z ociepleniem stropodachu hali sportowej.

Kwiecień

Kierownik Referatu Administracyjnego

Analiza potrzeb w utrzymaniu i finansowaniu powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych .

Wrzesień

Kierownik Referatu Administracyjnego

Informacja poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego dotycząca pozyskiwania i wykorzystania funduszy pozabudżetowych w roku 2012.

Czerwiec

Wydział ON. OZ, G, RŚ, AB, samodzielne stanowisko ds promocji i rozwoju powiatu

Informacja poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu dotycząca pozyskiwania i wykorzystania funduszy pozabudżetowych w roku 2012.

Czerwiec

PCPR w Sierpcu, PUP w Sierpcu, DPS w Szczutowie

Informacja na temat planów złożenia wniosków mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych w roku 2013.

Grudzień

Wydział ON. OZ, G, RŚ, AB, samodzielne stanowisko ds promocji i rozwoju powiatu

Informacja jednostek organizacyjnych Powiatu na temat planów złożenia wniosków mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych w roku 2013.

Grudzień

PCPR w Sierpcu, PUP w Sierpcu, DPS w Szczutowie

 

 

 

VII

Edukacja, Kultura, Sport, Turystyka

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu sprawozdania z poniesionych w 2011 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki .

Styczeń

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Ustalenie kwot dofinansowania szkół niepublicznych .

Luty

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Przedłożenie Radzie Powiatu „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015” .

Luty

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Informacja dotycząca funkcjonowania boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.

Luty

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zdań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

Luty

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Aktualny stan techniczny obiektu KP w Sierpcu (hotel) oraz poziom sprawności urządzeń i wyposażenia – potrzeby niezbędnych prac i inwestycji.

Luty

Kierownik KP w Sierpcu

Informacja na temat realizacji Uchwały Nr 300/LIV/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2011.

Marzec

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Przyjęcie zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

Marzec

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Ustalenia profili kształcenia oraz zawodów w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

Marzec

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Informacja dotycząca możliwości pozyskania przez szkoły i placówki oświatowe dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej .

Marzec

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Przyjęcie wytycznych do organizacji roku szkolnego 2012/2013.

Marzec

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Opracowanie koncepcji funkcjonowania Biblioteki Powiatowej.

Kwiecień

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Wszczęcie procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Centrum kształcenia Praktycznego w Sierpcu

Kwiecień

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Opracowanie strategii oświatowej z uwzględnieniem strategii demograficznej i finansowej (2012-2015).

Maj

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Wszczęcie procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

Maj

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Wszczęcie procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora ZSZ Nr 2 w Sierpcu

Maj

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Aktualny stan techniczny KP w Sierpcu (basen) oraz poziom sprawności urządzeń i wyposażenia – potrzeby niezbędnych prac i inwestycji.

Czerwiec

Kierownik KP w Sierpcu

Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .

Lipiec listopad

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Informacja dotycząca naboru do szkół ponadgimnazjalnych .

Sierpień

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Informacja o przygotowaniu szkół ponadgimnazjalnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013.

Wrzesień

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Październik

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok” po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji w niniejszym zakresie.

Październik

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia

 

 

 

VIII

Finanse

Przyjęcie planu dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Styczeń

Skarbnik Powiatu

Przekazanie uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

Styczeń

Skarbnik Powiatu

Analiza wykonania budżetu za IV kwartał 2011 roku i I kwartał 2012 roku.

Kwiecień

Skarbnik Powiatu

Analiza wykonania budżetu powiatu za 2011 rok w świetle uzyskania absolutorium .

Marzec

Skarbnik Powiatu

Przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu sierpeckiego za 1 półrocze 2012 roku .

Sierpień

Skarbnik Powiatu

Analiza wykonania budżetu za II i III kwartał 2012 roku.

Listopad

Skarbnik Powiatu

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Listopad

Skarbnik Powiatu

Ustalenie wydatków budżetu powiatu które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego .

Grudzień

Skarbnik Powiatu

 

 

 

IX

Drogownictwo i komunikacja

Sprawozdanie z działalności ZDP w Sierpcu .

Luty

Kierownik ZDP w Sierpcu

Przedstawienie wykazu dróg powiatowych na terenie poszczególnych Gmin Powiatu Sierpeckiego uwzględniając podział na asfaltowe i gruntowe.

Luty

Kierownik ZDP w Sierpcu

Przedstawienie informacji dotyczących stanu wdrożenia spraw wynikających z kontroli NIK:

a) przeprowadzania kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,

b) prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej dla zarządzanych obiektów infrastruktury drogowej,

c) opracowanie planu rozwoju sieci drogowej dróg powiatowych

Luty

Kierownik ZDP w Sierpcu

Wstępna informacja z przebiegu zimowego utrzymania dróg, ustalenie zasad i sposobu utrzymania czystości dróg w roku 2012.

Marzec

Kierownik ZDP w Sierpcu

Informacja dotycząca prac związanych z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną .

Marzec

Kierownik ZDP w Sierpcu

 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych – sprawy bieżące oraz planowane .

Maj

Kierownik ZDP w Sierpcu

Informacja o stanie prac wykonanych przy pomocy koparko - ładowarki na drogach Powiatu Sierpeckiego.

Lipiec

Grudzień

Kierownik ZDP w Sierpcu

Opracowanie wspólnie z Wójtami Gmin Powiatu Sierpeckiego propozycji rozwiązań do planu zimowego utrzymania dróg.

Sierpień

Kierownik ZDP w Sierpcu

Informacja na temat przebiegu remontów dróg powiatowych (bieżące utrzymanie) oraz aktualnego ich stanu.

Wrzesień

Kierownik ZDP w Sierpcu

Informacja dotyczącą przygotowania do zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w roku 2013 .

Październik

Kierownik ZDP w Sierpcu

Zatwierdzenie planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Październik

Kierownik ZDP w Sierpcu

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi dot. oczyszczania dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Październik

Kierownik ZDP w Sierpcu

Informacja dotycząca przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2012-2013.

Listopad

Kierownik ZDP w Sierpcu

Rozliczenie inwestycji wykonanych w roku 2012 .

Grudzień

Kierownik ZDP w Sierpcu

Analiza wykonywania nadzoru nad: a) stacjami kontroli pojazdów, b) ośrodkami szkolenia kierowców .

Grudzień

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

Informacja dotycząca przeprowadzenia postępowań przetargowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych .w ramach posiadanego upoważnienia.

Co miesiąc

Kierownik ZDP w Sierpcu

 

 

 

X

Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami

Przedstawienie informacji o służebności przesyłu energii na terenach inwestycyjnych Powiatu Sierpeckiego .

Luty

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rozwiązanie umowy dzierżawy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu w części dotyczącej planowanych do zbycia działek.

Czerwiec

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Studzieniec planowanych do zbycia zgodnie z Planem wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego.

Czerwiec

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja o realizacji zadań z zakresu działania geodezji, kartografii i katastru oraz wykaz potrzeb Wydziału w celu poprawy funkcjonowania i realizacji zadań powiatowych .

Wrzesień

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-13 08:24:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-29 12:11:58
  • Liczba odsłon: 2442
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9515789]

przewiń do góry