Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Ośrodek Szkolenia Kierowców - rejestracja i zmiana danych ośrodka

Treść urzędowa:
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, dokonywanie wpisów, zmiana danych, skreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej
Wymagane dokumenty:
Wniosek (formularz do pobrania ( wniosek_o_wpis.pdf ))
1.Dowód osobisty (do wglądu)
2.Pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela
3.Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpis do rejestru - w przypadku dokonywania zmiany zakresu szkolenia.
Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:
"Oświadczam, że:
1.dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;
2.znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej wzakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami".
Oświadczenie powinno również zawierać:
1.firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2.oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3.podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Zmiana danych w rejestrze:
Wniosek (formularz do pobrania ( wniosek_o_wpis.pdf ))
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć informację o wszelkich zmianach danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. Zakres danych obejmuje:
1) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane;
3) numer (NIP) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
4) numer (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
5) oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;
6) adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów;
7) zakres prowadzonego szkolenia;
8) imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
9) numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy.
Złożenie wniosku o zmianę danych w ewidencji nie stanowi wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zmianę danych.
Opłaty:
Opłata administracyjna:
- 500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
- 500 zł za zmianę zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców.
Opłata skarbowa:
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawiony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.

Wykreślenia dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy złożony najpóźniej 14 dni po faktycznym zaprzestaniu działalności.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-04 11:30:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-12 14:39:18
  • Liczba odsłon: 3210
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123123]

przewiń do góry