S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI INFRASTRUKTURY

I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

W ROKU 2015

======================================================

 

Skład Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego został uchwalony Uchwałą Nr 7.II.2015 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego. Uchwałą Nr 73.X.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku Rada Powiatu w Sierpcu dokonała zmian w składzie niniejszej komisji.

 

Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała w składzie:

1)    od 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku (Uchwała Nr 7.II.2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego):

- Sławomir Olejniczak – Przewodniczący

- Stanisław Pawłowski – członek,

- Wojciech Rychter – członek,

- Juliusz Gorzkoś – członek,

- Waldemar Olejniczak – członek,

- Mariusz Turalski – członek,

- Maria Lejman – członek.

2)    od 30 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (Uchwała Nr 73.X.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego):

- Paweł Pakieła  – Przewodniczący

- Stanisław Pawłowski – członek,

- Wojciech Rychter – członek,

- Juliusz Gorzkoś – członek,

- Waldemar Olejniczak – członek,

- Mariusz Turalski – członek,

- Maria Lejman – członek,

- Marcin Błaszczyk – członek.

 

            W 2015 roku Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego ogółem odbyła 12 protokołowanych posiedzeń, na których zrealizowane zostały wszystkie tematy objęte Planem pracy Komisji na rok 2015. W okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się także sprawami, wynikającymi z realizacji zadań Powiatu, skierowanymi do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu.  W zależności od poruszanej problematyki, w posiedzeniach brały udział osoby odpowiedzialne  za przedłożony materiał. Ogółem w roku 2015 Komisja wydała 36 pozytywnych opinii dotyczących  projektów uchwał oraz przyjęła 15 informacji.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 12 stycznia 2015 roku ( Od początku kadencji – posiedzenie drugie):

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referował Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała:

1)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033,

2)projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok,

3)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

 

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 24 lutego 2015 roku  (Od początku kadencji – posiedzenie trzecie):

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

1)    Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki,

2)    Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

3)    Pan Artur Obrębski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała:

1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033,

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Ponadto Komisja przyjęła:

1) sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z działalności w roku 2014 oraz zakresu prac do wykonania w roku 2015,

2) informację Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu dotyczącą ilości prac wykonanych przy koszeniu traw i kopaniu, odtwarzaniu przydrożnych rowów na poszczególnych gminach oraz stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych,

3) informację Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu dotyczącą regulacji prawnej nieruchomości zlokalizowanych pod drogami powiatowymi  w latach 2010-2015.

Na niniejszym posiedzeniu Komisja wypracowała Plan pracy Komisji Infrastruktury i

Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2015.

      Jednogłośnie przyjęto protokoły z posiedzeń Komisji:

a) Nr I.2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku,

b) Nr II.2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku.

 

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 24 marca 2015 roku

                   (Od początku kadencji – posiedzenie czwarte):

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji. Poszczególne    
tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

1) Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

2) Pan Artur Obrębski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

                   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

1)projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Sierpcu,

2)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033,

3)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok,

4)projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa  Mazowieckiego.

          Ponadto Komisja przyjęła: 

1)informację ZDP w Sierpcu dotyczącą planu realizacji zadań inwestycyjnych w ramach porozumień z Gminami Powiatu Sierpeckiego.

2)informację ZDP w Sierpcu na temat planów realizacji inwestycji pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Traugutta, Świętokrzyska, Piastowska w mieście Sierpc.

 Na niniejszym posiedzeniu Komisja przyjęła protokół Nr III.2015 z posiedzenia Komisji w dniu 24 lutego  2015 roku.

   

Czwarte posiedzenie Komisji odbyło się 28 kwietnia 2015 roku (Od początku kadencji – posiedzenie piąte):

Było to wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych.

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte  porządkiem obrad posiedzenia referowali:

1)Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki,

2)Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

3)Pan Artur Obrębski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu,

4)Pani Agnieszka Gorczyca – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

                   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

1)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc,

2)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego,

3)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół  Nr 2 w Sierpcu,

4)projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017,

5)projekt  uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium                   z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2014,

6)projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2014 oraz sprawozdania  z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014.

          Ponadto Komisja przyjęła:

1)ocenę zasobów pomocy społecznej,

2)sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi,osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2014".

Na niniejszym posiedzeniu Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego  przyjęła
Protokół Nr III.15 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 24 marca 2015 roku.

 

Piąte posiedzenie Komisji odbyło się 26 maja 2015 roku (Od początku kadencji –  posiedzenie szóste):

 Było to wspólne posiedzenie z Komisją Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miasta w Sierpcu.

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referował Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

Ze strony Urzędu Miasta w posiedzeniu Komisji brali udział:

1)    Pan Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca,

2)    Pani Barbara Wierzbicka – Przewodnicząca Rady Miasta w Sierpcu,

3)    Członkowie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego                                     i Komunikacji Rady Miejskiej w Sierpcu,

4)    Pan Krzysztof Piątkowski – Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Gruntami,

5)    Pan Jarosław Krydzyński – Komendant Straży Miejskiej w Sierpcu.

Wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i      Komunikacji Rady Miejskiej w Sierpcu oraz Burmistrzem Miasta Sierpca omówiono sprawę  związaną z          brakiem miejsc parkingowych w rejonie przychodni przy ulicach Matejki – Słowackiego. Po wysłuchaniu argumentów przedstawionych przez przedstawicieli miasta członkowie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sierpcu postanowili zawnioskować do Zarządu Powiatu w Sierpcu o rozpatrzenie zaistniałego problemu.

Burmistrz Miasta Sierpc wraz z Komisją Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Sierpcu zawnioskowali ze swej strony o podjęcie działań mających na celu wspólne rozwiązanie problemu tj. braku miejsc parkingowych w rejonie dwóch przychodni, co udrożni przepływ samochodów             w tym rejonie jak również zapewni mieszkańcom osiedla bezpieczny wyjazd z ulicy Matejki i skręt w ulicę Słowackiego. Na chwilę obecną Urząd Miasta dysponuje  projektem budowy odcinka ulicy Matejki uwzględniającym na całej długości parkingi lub zatoki jednakże ilość miejsc parkingowych przewidziana w tej ulicy nie rozwiąże  do końca problemu.                                                                                      

K                Komisja pozytywnie zaopiniowała:

1)projekt Uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033,

2)projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.     

Ponadto Komisja przyjęła informację Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2014/2015.

Szóste posiedzenie Komisji odbyło się 29 czerwca 2015 roku(Od początku kadencji –  posiedzenie siódme):

Było to wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Promocji Powiatu, któremu przewodniczył Pan Jarosław Ocicki.  

                  

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referował Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu

                   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

1)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

2)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033,                                  

3)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok,

4)projekt uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.

Ponadto na niniejszym posiedzeniu zostało przedstawione  pismo Zarządu Powiatu w Sierpcu będące odpowiedzią na wniosek Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego na temat budowy parkingu przy budynku Przychodni na ul. Słowackiego  w miejscowości Sierpc. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, iż w pierwszej kolejności należy uporządkować ulicę Matejki wraz z terenem przylegającym i wykorzystując możliwości tego terenu zabezpieczyć miejsca parkingowe dla mieszkańców miasta. W przypadku, gdyby powyższa inwestycja nie rozwiązała zgłaszanego w tym temacie problemu, ze strony Powiatu Sierpeckiego podjęte zostaną działania mające na celu dalsze rozwiązanie tej kwestii.

         Na niniejszym posiedzeniu Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego    przyjęła Protokół Nr VI.2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa   Publicznego w dniu 26 maja 2015 roku.

 

         Siódme posiedzenie Komisji odbyło się 27 sierpnia 2015 roku                        (Od początku kadencji –  posiedzenie ósme):

 W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte  porządkiem obrad posiedzenia referowali:

1)Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki,

2)Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

3)Pan Marek Gąsiorowski – radny Rady Powiatu w Sierpcu.

                   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

1)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin Gm. Sierpc,

2)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

          Ponadto Komisja przyjęła:

1)informację dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych,

2)informację o przeprowadzonych w I półroczu 2015 roku postępowaniach przetargowych.

Na niniejszym posiedzeniu Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa
Publicznego przyjęła Protokół Nr VII.2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego
z dnia 29 czerwca 2015 roku.Ósme posiedzenie Komisji odbyło się 22 września 2015 roku (Od początku kadencji –  posiedzenie dziewiąte):

                W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte                           porządkiem obrad posiedzenia referowali:

1)Pan Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Sierpecki,

2)Pani Agnieszka Malanowska – Sekretarz Powiatu,

3)Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu.

                   Komisja pozytywnie zaopiniowała:       

1)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033,

2)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok,

3)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

Ponadto Komisja przyjęła "Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku".

            I Na niniejszym posiedzeniu Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła Protokół Nr VIII.2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

 

 

    Dziewiąte posiedzenie Komisji odbyło się 27 października 2015 roku (Od początku kadencji –  posiedzenie dziesiąte):

                   W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte porządkiem obrad posiedzenia referowali:

1)Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki,

2)Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

3)Pan Artur Obrębski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

                   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

1)projekt  uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sierpc,

2)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu,

3)projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ  w Sierpcu na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Laryngologicznego,

4)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033,

5)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

          Ponadto Komisja przyjęła:

1)informację z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2015 roku,

2)informację o stanie prac wykonanych przy użyciu koparko-ładowarki na drogach powiatowych oraz na temat przebiegu remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu.

Na niniejszym posiedzeniu Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła Protokół Nr IX.2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i          Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 22 września  2015 roku.

 

        Dziesiąte posiedzenie Komisji odbyło się 3 grudnia 2015       roku (Od początku kadencji –  posiedzenie jedenaste):

                   W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji. Poszczególne tematy, objęte                           porządkiem obrad posiedzenia referowali:

1)Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki,

2)Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,

3)Pan Artur Obrębski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

                   Komisja pozytywnie zaopiniowała:

1)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 9 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,

2)projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów  za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym,

3)projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sierpeckiego”,

4)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033,

5)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

          Ponadto Komisja przyjęła:

1)informację dotyczącą przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016,

2)informację dotyczącą przygotowania do zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w roku 2016.

Na niniejszym posiedzeniu Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła Protokół Nr X.2015 z
posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa  Publicznego  z dnia 27 października 2015 roku.

Szczegóły z posiedzeń Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego znajdują się w protokołach, które są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

 

FREKWENCJA

CZŁONKÓW KOMISJI INFASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

na poszczególnych posiedzeniach w 2015 roku

 

 

Lp

Nazwisko i imię członka Komisji

Data posiedzenia

12.01.2015

24.02.2015

24.03.2015

28.04.2015

26.05.2015

29.06.2015

27.08.2015

22.09.2015

27.10.2015

3.12.2015

 

1

Sławomir Olejniczak

+

+

+

+

+

+

Z uwagi na powołanie do składu Zarządu Powiatu nie pełnił  funkcji Przewodniczącego niniejszej Komisji

2

Stanisław Pawłowski 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

3

Wojciech Rychter

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

4

Juliusz Gorzkoś

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

 

5

Waldemar Olejniczak

+

-

-

+

+

-

+

+

-

+

 

6

Mariusz Turalski

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

7

Maria Lejman

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

8

Paweł Pakieła

Powołany na funkcję Przewodniczącego Komisji od 1 lipca 2015 roku

+

+

+

+

 

9

Marcin Błaszczyk

Powołany do składu Komisji na wniosek radnego od 1 lipca 2015 roku

+

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-01 12:24:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-01 12:50:16
  • Liczba odsłon: 2087
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123298]

przewiń do góry