Sprawy z zakresu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019, poz. 2168 ) załatwiane są w Wydziale Rolnictwa i Środowiska –

ul. Kopernika 9,  parter, pokój nr 1, tel. 0-24-275-91-30

 • Wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
 • Rejestracja i oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 • Zgoda Rady Powiatu na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej
 • Wydanie legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej
 • Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych

 

Rejestracja i oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb:

       I.             PODSTAWA PRAWNA

Art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2019, poz. 2168) oraz § 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 2003 ze zm.).

    II.             OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

 • Posiadacz sprzętu pływającego służącego do  połowu ryb

  III.             WYMAGANE DOKUMENTY

·          Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.  

·          OPŁATY

               za zaświadczenie o dokonanej rejestracji - 17,00 zł

                                   (Wydaje się na wniosek zainteresowanego)

·          TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rejestracji dokonuje się w dniu złożenia wniosku. Zaświadczenie wydaje się nie później niż w terminie siedmiu dni.

   IV. TRYB ODWOŁAWCZY

         nie przysługuje

   V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

        Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 2 tel. (24) 275 91 30

  VI. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

        Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

 VII. UWAGI

·          Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.

·          Sprzęt pływający służący do połowu ryb, zwany dalej "sprzętem pływającym", znakuje się w sposób trwały i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości.

Druk wniosku: druk_wniosku_o_zarejestrowanie_sprzetu_plywajacego_sluzacego_do_polowu_ryb.doc

 

Wydawanie karty wędkarskiej

 1. PODSTAWA PRAWNA

Art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019, poz. 2168) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2003 ze zm.).

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

¨       Osoby po złożeniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb;

¨       Osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie,

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

¨       Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego.

¨       Aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5, bez starych pieczęci.

¨       Potwierdzenie złożenia przez wnioskodawcę egzaminu, bądź zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

 1. OPŁATY

Opłata za wydanie karty wędkarskiej lub łowiectwa podwodnego - 10 zł :
- płatne na konto Starostwa Powiatowego w Sierpcu:

   21 9015 0001 2005 0000 0778 0003

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu 7 dni ( praktycznie w ciągu 3 dni)

  VI.       TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

   VII.     JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 1, tel. (24) 275 91 30

   VIII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

             Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

     IX. UWAGI

¨       Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb;

¨       Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

¨       Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie na połów ryb w wodach uprawnionego do rybactwa. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.

 

 

   Druk wniosku: 1.   druk_wniosku_o_wydanie-wymiane_karty_wedkarskiej_lub_lowiectwa_podwodnego.doc 

2. druk_wniosku_o_wydanie_karty_wedkarskiej_dla_niepelnoletniego_dziecka.doc

 

Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych

I.             PODSTAWA PRAWNA

Art. 17a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2019, poz. 2168)

II.             WYMAGANE DOKUMENTY

·          Wniosek określający uprawnionego do rybactwa, miejsce wystawiania narzędzi, ich rodzaj i ilość, sposób oznakowania oraz okres połowu.  

·          OPŁATY

82,00 zł

na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu nr: 10124032041111000029052770

·          TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

-      nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,

-      nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

III. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za    pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.   

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

        Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 1 tel. 24 275 91 30

V. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

        Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 09:40:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Kalkowska Monika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-10 08:42:53
 • Liczba odsłon: 5523
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107217]

przewiń do góry