Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzeni a Ministra Edukacji Narodowej     w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli   z dnia 26 lipca 2018 r.  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574) do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:               

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie z atwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, 

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szablewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-11 09:50:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Szablewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-06 10:25:02
  • Liczba odsłon: 3489
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9933332]

przewiń do góry