UCHWAŁA Nr 30.V.2019

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 15 lutego 2019r.


 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2019 rok


 


 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 995 z poźn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 22.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r, poz. 499) uchwala się, co następuje:


 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji plan pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sierpcu.


 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                               PRZEWODNICZĄCY RADY

                                              / - /

                                      Juliusz Gorzkoś


 

                                                                              Załącznik

                                                                              do UCHWAŁY Nr 30.V.2019

                                                                              RADY POWIATU W SIERPCU

                                                                              z dnia 15 lutego 2019r.


 


 

PLAN PRACY

RADY POWIATU W SIERPCU

NA ROK 2019


 


 

Zadanie

Termin realizacji

1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2019 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Organizatora Pieczy Zastępczej za 2018 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pieczy zastępczej.

4. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2018roku.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2018 roku.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2018 roku.

8. Informacja o stanie rolnictwa na terenie regionu Województwa Mazowieckiego w 2019 roku.

9. Informacja z realizacja zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2018 roku.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2018.

1. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

 

 

 

 

Marzec

 

 

 

 

2. Informacją na temat realizacji Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu współpracy Powiatu Sierpeckiego w roku 2018 z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

3. Sprawozdanie z działalności PCPR w Sierpcu za 2018 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

4. Dokonanie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na rehabilitację społeczną i zawodową.

1. Przyjęcie sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2018 roku.

 

Kwiecień

2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2018 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

1. Przyjęcie sprawozdania rzeczowo- finansowego za 2018 rok SPZZOZ w Sierpcu.

 

 

Maj

 

 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2018 rok.

3. Przyjęcie planu rzeczowo- finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2019 rok.

4. Przyjęcie sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach kosztach i wyniku finansowym za I kwartał 2019 roku.

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.

 

 

 

Czerwiec

2. Udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Powiatu za rok 2018.

3. Przyjęcie raportu o stanie powiatu i udzieleniu Zarządowi wotum zaufania z tego tytułu.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZZOZ w Sierpcu.

 

PRZERWA

 

 

Lipiec

1. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2019 roku.

 

Sierpień

 

1. Przyjęcie sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach kosztach i wyniku finansowym za II kwartał 2019 roku.

Wrzesień

 

1. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w szkołach tych typów szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

 

Październik

2. Przyjęcie "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok".

3. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

1. Przyjęcie sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za III kwartał 2019 roku.

 

 

Listopad

2. Ustalenie wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

3. Przekształcenie liceów ogólnokształcących 3-letnich w licea 4-letnie, techników 4-letnich w technika 5-letnie w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 oraz zakończenia działalności Powiatowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.

1. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

 

 

 

 

 

Grudzień

2. Przyjęcie Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2020.

3. Ustalenie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

4. Upoważnienie Zarządu Powiatu do zatwierdzania w 2020 roku projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

5. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-21 07:39:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-29 12:11:08
  • Liczba odsłon: 1679
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8946822]

przewiń do góry