S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI

RADY POWIATU W SIERPCU

ZA 2017 ROK

 

 

 

Rada Powiatu w Sierpcu V kadencji liczy 17 radnych wybranych w wyborach bezpośrednich w dniu 16 listopada 2014 roku. Ukonstytuowała się na I sesji w dniu 27 listopada 2014 roku. Jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obradowała na 16 sesjach. Posiedzenia w głównej mierze odbywały się w zaplanowanych terminach.

Rada Powiatu w Sierpcu pracowała w oparciu o uchwalany Plan pracy.

Radni Rady Powiatu w Sierpcu pracowali w 4 komisjach stałych systematycznie, zgodnie z cyklem pracy Rady.

Tematami wiodącymi na sesjach Rady Powiatu oraz na posiedzeniach Komisji stałych były:

1) uchwalenie budżetu powiatu,

2) sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

3) informacje z działalności Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu,

4) sprawy dotyczące oświaty,

5) analiza sytuacji w służbie zdrowia,

6) informacje o stanie dróg w powiecie,

7) analiza problemów związanych z bezrobociem.

 

W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku podjęto łącznie 91 uchwał w sprawach należących do wyłącznej właściwości Rady oraz wynikających z przyjętych do realizacji zadań.

 

Lp.

Numer sesji

Data sesji

Ilość podjetych uchwał

Liczba radnych

Obecnych

Nieobecnych

1.

XXXI

18 stycznia 2017 roku

2

14

3

2.

XXXII

26 stycznia 2017 roku

3

16

1

3.

XXXIII

9 lutego 2017 roku

4

17

-

4.

XXXIV

30 marca 2017 roku

12

16

1

5.

XXXV

27 kwietnia 2017 roku

7

16

1

6.

XXXVI

30 maja 2017 roku

6

15

2

7.

XXXVII

19 czerwca 2017 roku

1

17

-

8.

XXXVIII

30 czerwca 2017 roku

9

15

2

9.

XXXIX

21 lipca 2017 roku

3

15

2

10.

XL

31 sierpnia 2017 roku

5

15

2

11.

XLI

28 września 2017 roku

6

17

-

12.

XLII

5 października 2017 roku

1

14

3

13.

XLIII

30 października 2017 roku

12

17

-

14.

XLIV

30 listopada 2017 roku

7

15

2

15.

XLV

14 grudnia 2017 roku

1

14

3

16.

XLVI

28 grudnia 2017 roku

12

17

-

Razem

91

-

-

 

Podjęte uchwały były terminowo przekazywane do Wojewody Mazowieckiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej jako organów nadzoru oraz do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Większość sprawy ujętych w Planie pracy Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2017 została zrealizowana. Z uwagi na liczne zmiany w prawie związane z funkcjonowaniem oświaty, które mają nastąpić w roku 2018, odstąpiono od przyjęcia nowego Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. Regulacja niniejszej sprawy została zaplanowana na rok 2018.

W trakcie roku 2017 zgłoszono łącznie 7 interpelacji, wniosków i zapytań radnych. Odpowiedzi udzielane były w terminie określonym w Statucie Powiatu Sierpeckiego od dnia złożenia. Natomiast na wszystkie zgłoszone zapytania radnych podczas obrad sesji bądź na posiedzeniach komisji stałych odpowiedź udzielona była przez Starostę, Wicestarostę lub dyrektorów jednostek organizacyjnych na bieżąco. Zapytania dotyczyły m.in. działalności szpitala, dróg powiatowych i oświaty. Wszystkie uchwały Rady Powiatu, protokoły sesji oraz interpelacje wraz z odpowiedziami były publikowane w Biuletynie Infrormacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Na sesjach gościliśmy zaproszonych gości m.in.: szefów służb, inspekcji i straży oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym radni złożyli oświadczenia majątkowe roczne do dnia 30.04.2017 r. wg stanu na dzień 31.12.2016r. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie ustawowym. Organy właściwe po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych przesłały informację do Rady Powiatu o stwierdzonych nieprawidłowościach, o których radni zostali poinformowani.

Podsumowując rok 2017, biorąc pod uwagę dorobek w różnych sferach działalności można stwierdzić, że samorząd potrafił rozsądnie dzielić budżet, działać aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać i przekazać na inwestycje. Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, dobrej współpracy i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych udało się zrealizować wiele zadań z zakresu drogownictwa, modernizacji bazy oświatowej, opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej, które wpłynęły na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców. Podejmowane działania służyły rozbudowie infrastruktury oświatowej i sportowej, polepszeniu warunków pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych, podniesieniu jakości i dostępności usług medycznych, poprawie bezpieczeństwa, ulepszeniu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dotowano także działalność organizacji pozarządowych.

 

 

                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                               / - /

                                                                  Jan Rzeszotarski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-05 09:23:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-29 12:09:14
  • Liczba odsłon: 1885
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10098458]

przewiń do góry