Informacja Starosty Sierpeckiego o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk zlokalizowanej w miejscowości Szczechowo 10 B, gmina Szczutowo

/pliki/stsierpc/informacja_starosty_sierpeckiego.pdf

....................................................................................................................................................................................................................................................................     

Postanowienie Starosty Sierpeckiego stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa zakładu zlokalizowanego w Sierpcu przy ulicy Traugutta 24” na działkach o nr ewid. 1742/5, 1742/6, 1750/20, 1750/24, 1750/26, 1750/27, 1753/22, 1753/23, 1753/26, 1753/42, 1754/6, 1757/11 obręb Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie i określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który ma być sporządzony zgodnie z przepisami art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) dotyczącymi tej inwestycji.  

/pliki/stsierpc/postanowienie_starosty_sierpeckiego_z_dnia_16.10.2023r._nr_rs.6222.11.2023.pdf

 .........................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                  Sierpc, dnia 09.11.2023r.

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.)

 

                                                                                                                                 Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09 listopada 2023r. zatwierdził projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Nr 390/2023, znak: AB.6740.356.2023 dla Pana Witolda Adamczyka inwestycji p. n.: budowa budynku inwentarskiego (chlewni o obsadzie 990 sztuk tuczników – 138,6 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą wg projektu budowlanego na działce nr ewid. 385/1 obręb 0016 Puszcza, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 23 listopada 2023r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, I piętro – pokój Nr 11 w godzinach 730 – 15 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                           Jerzy Krzemiński

                                                                                                                                                                                                             NACZELNIK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

Uwaga:

Wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a i ul. Kopernika 9 oraz zamieszczono na stronie BIP w dniu 09.11.2023r.                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sierpc, dnia 21.02.2023r.

RŚ.6522.1.2023

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.)

 

 

Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.02.2023r. decyzją nr RŚ.6522.1.2023 została udzielona koncesja na wydobywanie kopaliny – piasków skaleniowo kwarcowych ze złoża „WĘGRZYNOWO VII” o powierzchni 1,49 ha zlokalizowanego na działce o nr ewid. 137/2 obręb 0036 Węgrzynowo, gmina Gozdowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

 

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy do dnia 07.03.2023r. W Wydziale Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, pokój nr 2 w godzinach 730 – 1530.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aldona Kowalska

                                                                                                                                                                                                                                                                                         NACZELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wydziału Rolnictwa i Środowiska

 

Treść decyzji - koncesji w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/decyzja_starosty_sierpeckiego_z_dnia_20.02.2023r._nr_rs._6522.1.2023.pdf

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Sierpc, dnia 20.02.2023r.

 

RŚ.6522.19.2022

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.)

 

Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.02.2023r. decyzją nr RŚ.6522.19.2022 została udzielona koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża piasków skaleniowo – kwarcowych ,,SZCZEPANKI ML” na działce o nr ewid. 47 w miejscowości Szczepanki, gm. Sierpc, pow. sierpecki, woj. mazowieckie

 

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy do dnia 06.03.2023r. W Wydziale Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, pokój nr 2 w godzinach 730 – 1530.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aldona Kowalska

                                                                                                                                                                                                                                                                                         NACZELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wydziału Rolnictwa i Środowiska

 

 

 

Treść decyzji - koncesji w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/decyzja_starosty_sierpeckiego_z_dnia_17.02.2023r._nr_rs._6522.19.2022.pdf