Sierpc, dnia 20.02.2024r.

 

AB.6740.23.2024

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r, poz. 1094 z późn. zm.)

 

 

Starosta Sierpecki

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 lutego 2024r. zatwierdził projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Nr 43/2024, znak: AB.6740.23.2024 dla Pana Rafała Spychały inwestycji p. n.: budowa sześciu budynków inwentarskich (do chowu kurcząt brojlerów) o obsadzie 792 DJP łącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wg projektu budowlanego na działkach nr ewid. 222/3, 248/7, obręb 0027 Topiąca, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 4 marca 2024r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, I piętro – pokój Nr 11 w godzinach 730 – 15 30.

 

Uwaga:

Wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a i ul. Kopernika 9 oraz zamieszczono na stronie BIP w 20.02.2024r.

 

 

 

 

                                                                                                                               S T A R O S T A S I E R P E C K I

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 12 stycznia 2024r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2023r., poz. 162 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Powiatu Sierpeckiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu w Sierpcu z dnia 03.01.2024r. - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa mostu nr JNI 31001096 w m. Malanowo wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3715W Ligowo-Mochowo stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego

 

Teren inwestycji obejmuje działki województwo mazowieckie, powiat sierpecki:

 

- obręb ewidencyjny 0018 Malanowo Stare, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki o numerze

ewidencyjnym: 43/2 (po podziale 43/3, 43/4), 170/3 (po podziale 170/4, 170/5), 360, 354;

- obręb ewidencyjny 0038 Żurawin, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki o numerze

ewidencyjnym: 1, 34, 35/1, 36/1, 35/2;

- obręb ewidencyjny 0022 Mochowo Parcele, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki o numerze

ewidencyjnym: 144, 14/1, 15, 20, 21, 224, 24, 40/31, 40/23, 40/24, 72/2, 73/2, 73/4, 145/2, 145/1, 71, 70/4,

70/5;

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie zatwierdzać projekt budowlany i zatwierdzać podział nieruchomości.

Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Nieruchomość lub ich części (przeznaczone pod inwestycję) stają się z mocy prawa własnością Powiatu Sierpeckiego.

 

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc ( I-piętro, pokój nr 11, tel. 024 275-91-29) w godzinach pracy Urzędu, w godz. 7.30- 15.30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

STAROSTA SIERPECKI

Andrzej Cześnik

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja Starosty Sierpeckiego o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk zlokalizowanej w miejscowości Szczechowo 10 B, gmina Szczutowo

/pliki/stsierpc/informacja_starosty_sierpeckiego.pdf

....................................................................................................................................................................................................................................................................     

Postanowienie Starosty Sierpeckiego stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa zakładu zlokalizowanego w Sierpcu przy ulicy Traugutta 24” na działkach o nr ewid. 1742/5, 1742/6, 1750/20, 1750/24, 1750/26, 1750/27, 1753/22, 1753/23, 1753/26, 1753/42, 1754/6, 1757/11 obręb Sierpc, powiat sierpecki, województwo mazowieckie i określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który ma być sporządzony zgodnie z przepisami art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) dotyczącymi tej inwestycji.  

/pliki/stsierpc/postanowienie_starosty_sierpeckiego_z_dnia_16.10.2023r._nr_rs.6222.11.2023.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sierpc, dnia 21.02.2023r.

RŚ.6522.1.2023

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.)

 

 

Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.02.2023r. decyzją nr RŚ.6522.1.2023 została udzielona koncesja na wydobywanie kopaliny – piasków skaleniowo kwarcowych ze złoża „WĘGRZYNOWO VII” o powierzchni 1,49 ha zlokalizowanego na działce o nr ewid. 137/2 obręb 0036 Węgrzynowo, gmina Gozdowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

 

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy do dnia 07.03.2023r. W Wydziale Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, pokój nr 2 w godzinach 730 – 1530.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aldona Kowalska

                                                                                                                                                                                                                                                                                         NACZELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wydziału Rolnictwa i Środowiska

 

Treść decyzji - koncesji w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/decyzja_starosty_sierpeckiego_z_dnia_20.02.2023r._nr_rs._6522.1.2023.pdf

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Sierpc, dnia 20.02.2023r.

 

RŚ.6522.19.2022

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.)

 

Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.02.2023r. decyzją nr RŚ.6522.19.2022 została udzielona koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża piasków skaleniowo – kwarcowych ,,SZCZEPANKI ML” na działce o nr ewid. 47 w miejscowości Szczepanki, gm. Sierpc, pow. sierpecki, woj. mazowieckie

 

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy do dnia 06.03.2023r. W Wydziale Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, pokój nr 2 w godzinach 730 – 1530.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aldona Kowalska

                                                                                                                                                                                                                                                                                         NACZELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wydziału Rolnictwa i Środowiska

 

 

 

Treść decyzji - koncesji w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/decyzja_starosty_sierpeckiego_z_dnia_17.02.2023r._nr_rs._6522.19.2022.pdf