Osoba, która poszerza posiadane już uprawnienia składa w Wydziale Komunikacji wniosek o wydanie prawa jazdy i uzyskuje Profil Kandydata Na Kierowcę. Do wniosku o wydanie Profilu należy dołączyć

 

 

 

 1. wniosek,
 2. orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 3. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 4. w przypadku osób niepełnoletnich do wniosku należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uzyskanie prawa jazdy,
 5. posiadać dowód osobisty lub paszport.
 6. kserokopię posiadanego prawa jazdy w przypadku ubieganie się o kategorię prawa jazdy, której warunkiem uzyskania jest posiadanie innej kategorii prawa jazdy.

 

 

Z  otrzymanym Profilem Kandydata na Kierowcę osoba udaje się do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców, gdzie Profil zostaje elektronicznie pobrany, a po ukończeniu szkolenia do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na egzamin państwowy. Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego odsyła elektronicznie Profil z adnotacją o pozytywnym wyniku egzaminu.

Warunkiem zamówienia dokumentu prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. jest dokonanie opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł i opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 09:18:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-01 12:44:33
 • Liczba odsłon: 3408
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9549912]

przewiń do góry