Ogłoszenie o wyniku naboru


 

 STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
09-200 SIERPC, ul. Świętokrzyska 2a

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 stanowisko ds. informatyzacji

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 2. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. wykształcenie wyższe o profilu (specjalności): informatyka i systemy informatyczne oraz kierunki pokrewne.

 2. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282), tj.

a) jest obywatelem polskim, zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych ,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

d) nie był/ a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

4 ) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. ogólna wiedza dotycząca funkcjonowania samorządu powiatowego,

 2. komunikatywność, sumienność, samodzielność, bezstronność,

 3. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa,

 4. zdolność do syntetycznego oraz analitycznego myślenia,

 5. biegła znajomość obsługi komputera (programy Word, Excel, poczta elektroniczna, internet ),

 6. znajomość ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne .

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Zgodnie z zakresem czynności.

 

V. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu: 1 etat (40 godz. tygodniowo),

 2. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr ON. 120.47.2017 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu z późn. zm.,

 3. miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pokój na parterze,

 4. warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, dostęp do innych urządzeń biurowych.

VI. Kandydaci winni zapoznać się z:

 1. opisem stanowiska pracy i szczegółowym zakresem czynności,

 2. szczegółowymi zasadami naboru określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282), które dostępne są na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego www.sierpc.starostwn.gov.pl lub w Starostwie Powiatowym, ul. Świętokrzyska 2a pokój Nr 104,

 1. Zarządzeniem Nr ON. 120.1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu (do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pokój Nr 104),

 2. Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie

internetowej BIP Starostwa Powiatowego www.sierpc.starostwo.gov.pl lub

w Starostwie Powiatowym, ul. Świętokrzyska 2a pokój Nr 104.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania na stronie internetowej BIP lub w Starostwie Powiatowym - pokój Nr 104),

 4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie

o stanie odbytych studiów),

 1. kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (staż pracy),

 2. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach

i umiejętnościach,

 1. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami wymienionymi w pkt VI,

 3. podpisanie Klauzuli informacyjnej podawanej przy zbieraniu danych od osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Sierpcu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. Poz. 1282) tj.

 4. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym

stanowisku.

Wzór oświadczenia złożonego na okoliczność spełnienia wymogów zawartych w punktach 7, 8, 9, 10 Wymaganych dokumentów aplikacyjnych do pobrania.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami oświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt VII należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc (Sekretariat, pokój nr 101), lub pocztą na adres Starostwa w terminie do dnia 16.09.2021r., godz. 15.30 . Na kopercie dopisać “Dotyczy naboru na stanowisko: stanowisko ds. informatyzacji”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Osoby , które spełnią wymagania formalne są zobowiązane do wypełnienia testu kwalifikacyjnego w którym udzielają odpowiedzi na 10 pytań oraz odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sierpc.starostwo, goy.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu znajdującej się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2a (I piętro) i tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku (kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy) oraz oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowa.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów wymienionych w? pkt VII ppkt 5-7.

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

W przypadku osoby, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282) tj. umowę zawiera sie na czas określony celem odbycia służby przygotowawczej zgodnie z Zarządzeniem Nr ON. 120.1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 8 stycznia 2019r. w' sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu (do wglądu w' Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pokój Nr 104).

 

                                                                                                                                                                  Sierpc, dnia 06.09.2021

                                                                                                                                                                 STAROSTA

                                                                                                                                                                   /-/ Andrzej Sławomir Cześnik


Klauzula informacyjna podawana przy zbieraniu danych od osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych , pracowników, jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A, 09-200 Sierpc,

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej ido@powiat.sierpc.pl

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przewidzianego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy o pracę;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

.Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2014 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE( Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016 r.

 

Zapoznałem się ………………………………………………………………………………..

( data i podpis)

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu, 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2A podanych w ofercie o zatrudnienie .

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres starosta@powiat.sierpc.pl lub na adres Starostwa Powiatowego , którego zgoda dotyczy.

 

 

……………………….………………….…………… Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sulkowska Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-06 12:42:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Sulkowska Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-20 09:44:47
 • Liczba odsłon: 1782
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10218428]

przewiń do góry