Informacja o wyniku naboru.

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu ogłasza nabór na wolne stanowisko bibliotekarza w PBP w Sierpcu, ul. mjra Henryka Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc

- pełny etat.

Dokumenty należy składać wyłącznie w formie papierowej do dnia 26.07.2022 r. Poniżej pełen tekst ogłoszenia.

1. Wymagania niezbędne

• wykształcenie wyższe bibliotekarskie z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe wykształcenie pedagogiczne i ukończone studia podyplomowe z bibliotekarstwem,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia,

• stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku,

• znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek.

2. Wymagania dodatkowe:

• umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

• biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

• swobodne korzystanie z internetu i umiejętność wykorzystywania go w pracy,

• umiejętność pisania, korekty, formatowania i redagowania tekstu,

• znajomość rynku wydawniczego,

• umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

• sumienność, obowiązkowość, zaangażowanie,

• kandydat powinien posiadać cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikami.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• obsługa użytkowników biblioteki,

• organizacja różnorodnych form pracy z użytkownikiem biblioteki,

• popularyzacja czytelnictwa i promocja biblioteki.

• gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

• planowanie i koordynowanie działań promocyjnych (spotkań z autorami, zajęcia czytelnicze dla dzieci, przeprowadzanie konkursów)

• prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystyka, sprawozdawczość),

• dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,

4. Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,

• CV wraz ze zdjęciem oraz klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”,

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

• kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza,

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

• Dokumenty należy składać wyłącznie w formie papierowej do dnia 26.07.2022 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu, ul. mjra Henryka Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc, w godzinach pracy biblioteki (liczy się data wpływu do biblioteki) z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko bibliotekarz”

• Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

• Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PBP w Sierpcu (www.pbp.sierpc.pl) i stronie BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu (www.sierpc.starostwo.gov.pl). Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

• Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

• Przewiduje się zawarcie umowy o pracę na okres próbny. Jeżeli pracownik spełni wymagania pracodawcy związane ze stanowiskiem, po zakończeniu okresu próbnego zostanie zawarta umowa o pracę na pełny etat. Przewidywany termin zatrudnienia 1 września 2022.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 275 29 71

 

/-/ dr Elżbieta Gozdowska

Dyrektor PBP w Sierpcu

 

Załączniki:

  1. Nabór na wolne stanowisko – ogłoszenie

  2. Kwestionariusz osobowy

  3. Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

  4. Oświadczenie

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-06-28 10:49:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-31 10:16:34
  • Liczba odsłon: 1955
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10676405]

przewiń do góry