Ogłoszenie wyniku naboru

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
09-200 SIERPC, ul. Świętokrzyska 2a

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                                                                                                                audytora wewnętrznego


 

I. Wymiar zatrudnienia 1/5 etatu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

II. Wymagania niezbędne (formalne):

1) wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem, w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

2) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4) posiada znajomość technik i zasad prowadzenia czynności audytowych,

5) posiada kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego i kontroli , określone w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych,

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

7) posiada nieposzlakowaną opinię ,

8) nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

III. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) ukończone studia wyższe magisterskie o kierunku prawo lub ekonomia,

2) udokumentowane szkolenia dla audytorów wewnętrznych,

3) minimum 3 -letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego lub nadzorowania czy wykonywania czynności kontrolnych w jednostkach sektora finansów publicznych,

4) komunikatywność,

5) odporność na stres.

6) znajomość przepisów prawa w szczególności :

a) ustawy o samorządzie powiatowym,

b) ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu,

c) ustawy prawo zamówień publicznych,

d) ustawy o rachunkowości,

e) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

f) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów dotyczących RODO,

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:   Zgodnie z zakresem czynności.

V. Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy: 1/5 etatu ,

 2. Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr ON. 120.15.2023 Starosty Sierpeckiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu z późn. zm.,

 3. Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2A, (wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich),

4. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy, praca przy komputerze poniżej 4 godz. dziennie, dostęp do innych urządzeń biurowych.

VI. Kandydaci winni zapoznać się z:

 1. Opisem stanowiska pracy i szczegółowym zakresem czynności,

 2. Szczegółowymi zasadami naboru określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), które dostępne są na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego www.sierpc.starostwo.gov.pl lub w Starostwie Powiatowym, ul. Świętokrzyska 2a pokój Nr 104,

 1.  

 2. Zarządzeniem Nr ON. 120.1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu (do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pokój Nr 104),

 3.  

 4. Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego www.sierpc.starostwo.gov.pl lub w Starostwie Powiatowym, ul. Świętokrzyska 2a pokój Nr 104.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. Życiorys (CV),

 2. List motywacyjny,

 3. Oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania na stronie internetowej BIP lub w Starostwie Powiatowym - pokój Nr 104),

 4. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

 5. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (staż pracy),

 6. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach,

 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami wymienionymi w pkt VI,

 9. Podpisanie Klauzuli informacyjnej podawanej przy zbieraniu danych od osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Sierpcu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.)

 10. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

Wzór oświadczenia złożonego na okoliczność spełnienia wymogów zawartych w punktach 7, 8, 9, 10 Wymaganych dokumentów aplikacyjnych do pobrania.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami oświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt VII należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc (Sekretariat, pokój nr 101), lub pocztą na adres Starostwa w terminie do dnia 30.10.2023 r., do godz. 15.30. Na kopercie dopisać “Dotyczy naboru na stanowisko do spraw audytu wewnętrznego i kontroli ”.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Osoby które spełnią wymagania formalne są zobowiązane do wypełnienia testu kwalifikacyjnego, w którym udzielają odpowiedzi na 10 pytań oraz odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sierpc.starostwo, goy.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu znajdującej się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2a (I piętro) i tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku (kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy) oraz oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów wymienionych w pkt VII podpunkt 5-7.

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony.

W przypadku osoby, o której mowa  art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 poz 530 z późn. zm. ) tj. umowę zawiera się na czas określony celem odbycia służby przygotowawczej zgodnie z Zarządzeniem Nr ON. 120.1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 8 stycznia 2019r. w' sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu (do wglądu w' Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pokój Nr 104).


 


 

                                                                                                                                                                             Starosta Sierpecki

                                                                                                                                                                                         /-/

                                                                                                                                                                      Andrzej Sławomir Cześnik


 


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sulkowska Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-10-18 14:31:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Sulkowska Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-08 09:08:03
 • Liczba odsłon: 1120
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10634180]

przewiń do góry