L.P NUMER UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. MAZOWIECKIEGO
1.

Uchwała Nr 258.XLIV,2022Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia Dziennym Domu ,,Senior+" w Szczutowie. Dz. Urz. Woj. Maz. poz, 1412 z dnia 7 lutego 2022r.
2. Uchwała Nr 260.XLIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022r, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9258 z dnia 7 września 2022 r.
3. Porozumienie Starosty Sierpeckiego z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1963 z dnia 18 lutego 2022r.
4. Zarządzenie Nr ON.120.4.2022 Starosty Sierpeckiego z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2109 z dnia 22 lutego 2022r.
5. Zarządzenie Nr ON.120.5.2022 Starosty Sierpeckiego z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2110 z dnia 22 lutego 2022r.
6. Uchwała Nr 263.XLV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24lutego 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2022. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4852 z dnia 25 kwietnia 2022r.
7. Uchwała Nr 270.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5694 z dnia 19 maja 2022r.
8. Uchwała Nr 272.XLVII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5705 z dnia 20 maja 2022r.
9. Uchwała Nr 274.XLVIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. Dz. Urz. Woj. Maz. poz 6210 z dnia 3 czerwca 2022r.
10. Uchwała Nr 275.XLVIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2022r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zobowiązania z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6202 z dnia 3 czerwca 2022r.
11. Uchwałą Nr 278.XLVIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6938 z dnia 29 czerwca 2022r.
12. Uchwałą Nr 279.XLIX.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. Dz. Urz. Woj. Maz, poz, 7492 z dnia 11 lipca 2022r.
13. Uchwała Nr 280.XLIX.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielanie i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7493 z dnia 11 lipca 2022r.
14. Uchwała Nr 281.XLIX.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie określenia regulaminu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7494 z dnia 11 lipca 2022r.
15. Uchwała Nr 288.XLIX.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8509 z dnia 17 sierpnia 2022r.
16. Uchwała Nr 293.L.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8635 z dnia 23 sierpnia 2022r.
17. Uchwała Nr 297.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Sierpeckiego mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8889 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
18. Uchwała Nr 295.LI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9045 z dnia 2 września 2022r.
19. Uchwała Nr 697.141.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2022r. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9794 z dnia 22 września 2022r.
20. Uchwała Nr 299.LII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10083 z dnia 4 października 2022r.
21. Uchwała Nr 300.LII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10104 z dnia 4 października 2022r.
22. Uchwała Nr 303.LII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 września 2022 r,. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. Dz. Urz.Woj. Maz. poz. 10336 z dnia 7 października 2022 r.
23. Uchwała Nr 623.124.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2022r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2021 r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10103 z dnia 4 października 2022r.
24

Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłobędzyn gmina Sierpc powiat sierpecki. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11694 z dnia 15 listopada 2022r.
25. Uchwała Nr 305.LIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2023". Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11843 z dnia 18 listopada 2022r.
26. Uchwała Nr 310.LIII.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 13503 z dnia 12 grudnia 2022 r.
27. Uchwała Nr 313.LIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 13507 z dnia 12 grudnia 2022 r.
28. Uchwała Nr 314.LV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14304 z dnia 29 grudnia 2022 r.
29.

Uchwała Nr 317.LV.2022 Rady

Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2570 z dnia 1 marca 2023 r.
30.

Uchwała Nr 321.LVI.2022 Rady

Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2580 z dnia 1 marca 2023 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-11 09:10:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-01 12:25:43
  • Liczba odsłon: 4271
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9927397]

przewiń do góry