Do podstawowych zadań i kompetencji Wydziału Organizacji i Nadzoru należy:

1) z zakresu spraw organizacyjnych:

 

a) zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Starostwa;

b) opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa;

c) opracowywanie projektów programu działania Starostwa i sprawozdania z jego realizacji;

d) organizacja obiegu dokumentów w Starostwie;

e) prowadzenie archiwum zakładowego;

f) organizacyjne zabezpieczenie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;

g) organizacyjne zabezpieczenie realizacji poleceń Starosty adresowanych do kierowników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży;

h) organizacyjne zabezpieczenie obsługi interesantów w Starostwie oraz załatwianie skarg i wniosków obywateli;

i) organizowanie kontaktów Starosty z organami administracji publicznej, kierownikami jednostek organizacyjnych oraz kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży;

j) organizacyjne zabezpieczenie realizacji uchwał Rady i ustaleń Zarządu adresowanych do Starosty;

k) przygotowywanie projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Powiatu, uchwał Zarządu i aktów prawnych Starosty w sprawach związanych z organizacją i funkcjonowaniem Starostwa;

l)  prowadzenie rejestrów i zbiorów:

- zarządzeń Starosty,

- skarg i wniosków wpływających do Starosty,

- upoważnień i pełnomocnictw Starosty,

- jednostek organizacyjnych.

ł)  sporządzanie informacji, ocen i analiz dotyczących spraw organizacyjnych, w tym informacji dotyczących załatwiania skarg i wniosków wpływających do Starosty;

m)  prowadzenie spraw pieczęci;

n)  prowadzenie i koordynowanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej, prowadzenie publikatora „Biuletyn Informacji Publicznej”;

o)  wykonywanie zadań Starosty związanych z wyborami do organów władzy państwowej i samorządowej.

 

2) w zakresie nadzoru i kontroli:

 

a) koordynacja działań w zakresie wykonywania przez Starostę funkcji zwierzchnika służbowego kierownika jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnika kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży;

b) wykonywanie na zlecenie Starosty kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych powiatu;

c) wykonywanie kontroli wewnętrznej w Starostwie;

d) koordynacja realizacji zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.

 

      3) w zakresie spraw obywatelskich:

 

a) określanie zasad udzielania pomocy na zagospodarowanie się osobom przybyłym na podstawie wizy repatriacyjnej;

b) odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionych, ich przechowywanie i poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;

c) wykonywanie zadań powiatu wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

d)  prowadzenie spraw związanych z nadawanie odznaczeń;

e) prowadzenie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.


      4) w zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa:

 

a) wykonywanie zadań kancelarii Starostwa;

b) zabezpieczenie sprawnego obiegu dokumentów i korespondencji Starostwa;

c) obsługa Sekretariatu Starostwa.

 

      5) w zakresie informatyzacji:

 

a)  administrowanie siecią komputerową w Starostwie;

b) opracowywanie koncepcji informatyzacji Starostwa, organizowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i zastosowań informatyki (internet, poczta elektroniczna);

c)  dobór sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb wydziałów Starostwa;

d)  prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz administrowanie ich składnikami;

e)  sprawowanie nadzoru nad użytkowaniem oprogramowania i sprzętu, konserwacja sprzętu komputerowego, udzielanie fachowej pomocy  i doradztwa w tym zakresie na rzecz wydziałów Starostwa;

f)  koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim, w tym kontrola legalności oprogramowania;

g)   przygotowywanie projektów wytycznych instrukcji i wyjaśnień dla wydziałów w zakresie eksploatowania systemów informatycznych;

h)  wnioskowanie w sprawach usprawnień organizacji i metod pracy przy urządzeniach informatycznych w poszczególnych wydziałach oraz udział w pracy tego z tego zakresu;

i) organizacja zabezpieczenia i ochrony danych przed zniszczeniem i dostępem osób nieupoważnionych;

j) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie eksploatacji programów użytkowych w Starostwie.


6) w zakresie obsługi gospodarczej Starostwa:


a) opracowywanie i realizacja planów w zakresie remontów budynków i lokali  Starostwa,

b) prowadzenie książek obiektów administrowanych przez Starostwo,

c) wykonywanie funkcji administratora budynków Starostwa, w tym:

- gospodarowanie lokalami i ich wyposażeniem,

- zawieranie umów związanych z gospodarką lokalami i dostawą mediów do budynków,

- prowadzenie spraw dozoru mienia

- zapewnienie estetyki w budynkach Starostwa,

- utrzymanie czystości i porządku w budynkach Starostwa i terenach do nich przyległych,

d) zaopatrzenie materiałowo - techniczne Starostwa oraz nadzór nad bieżącą konserwacją inwentarza ruchomego,

e) bieżąca konserwacja i remonty instalacji i urządzeń w budynkach Starostwa,

f) wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty,

g) prowadzenie biblioteki zakładowej,

h) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych,

i) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu Sierpeckiego;


  7) w zakresie inwestycji i zamówień publicznych:


a) opracowywanie planów inwestycyjnych powiatu oraz ich realizacja,

b) przygotowywanie i realizacja procesów inwestycyjnych powiatu,

c) wnioskowanie do Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, PFRON oraz innych funduszy rządowych i pozarządowych o pozyskanie środków na inwestycje powiatowe,

d) prowadzenie całości spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych na roboty budowlane, dostawy i usługi - zgodnie z Prawem zamówień publicznych,

e) przygotowywanie informacji, ocen i analiz dot. sytuacji inwestycji, remontów,

f) prowadzenie spraw dot. powoływania, przekształcania i likwidacji komunalnych zakładów budżetowych lub spółek prawa handlowego,

g) prowadzenie spraw dot. tworzenia i przystępowania powiatu do spółek         z o.o. lub akcyjnych.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-12 10:38:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-09 08:29:24
  • Liczba odsłon: 3416
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107811]

przewiń do góry