Do podstawowych zadań i kompetencji Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy :


1) W zakresie geodezji :
a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i
    budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
b) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,   
c) zakładanie osnów szczegółowych,
d) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel
    taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
e) ochrona znaków geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych,
f) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,3,7 i 10 oraz
   ust. 1b, a także standardowych opracowań w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w
   art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjnej i kartograficzne,
g) wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii przez geodetę powiatowego;

2)
W zakresie regulacji spraw własnościowych:
a) występowanie do sądu o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców niezgodnie z przepisami;
b)składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej;

c) załatwianie spraw dot. regulacji spaw własności związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym;

d) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne;
e)
ustalanie wykazu osób uprawnionych we wspólnocie gruntowej oraz wykazu gospodarstw przez nich
    posiadanych i wielkości przysługującego im udziału we wspólnocie.

3) W zakresie gospodarki nieruchomościami:
a) gospodarowanie Zasobami Skarbu Państwa i Powiatowym Zasobem Nieruchomości;
b) reprezentowanie Skarbu Państwa i powiatu w sprawach gospodarowania nieruchomościami;
c) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie sprzedaży, zmiany, darowizny, oddawania w zarząd,
    użytkowanie lub użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarby Państwa lub powiatu;

d) ustalanie cen nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu oraz opłat rocznych za użytkowanie
    wieczyste, zarząd i użytkowanie;
e) aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu nieruchomościami Skarbu 
    Państwa i powiatu;
f) wywłaszczanie nieruchomości;
g) wydawanie decyzji zezwalających na wejście na grunt w celu przeprowadzenia inwestycji, zajęcie
    gruntu i ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości;
h) wnioskowanie do Wojewody o przekazanie w zarząd Lasów Państwowych gruntów przeznaczonych
    do zalesienia stanowiących własność Skarbu Państwa;
i) wnioskowanie o przekazanie w użytkowanie wieczyste gruntów, będących w zarządzie Lasów
   Państwowych przeznaczonych na cele nieleśne lub nierolnicze osobie prawnej lub innej jednostce
   organizacyjnej.
 

4)
W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
a) wyłączenie z produkcji użytków rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze;
b) zapobieganie degradacji gruntów;
c)
rekultywacja i zagospodarowanie gruntów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 13:38:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-15 15:09:45
  • Liczba odsłon: 6724
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10676595]

przewiń do góry