Do podstawowych zadań i kompetencji stanowisk ds. kadr i płac należy:


1) W zakresie spraw kadrowych i szkolenia:


a) prowadzenie spraw związanych z naborem kadry w Starostwie i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

b) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa,

c) nadzór nad sprawami osobowymi kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

d) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, ustaleniem prawa i naliczaniem wymiaru urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, dodatkowych macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych, szkoleniowych i bezpłatnych dla pracowników Starostwa,

e)  nadzór nad sprawami związanymi z udzielaniem urlopów kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu,

f)   prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

g) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny pracy w Starostwie, kontrolowanie dyscypliny pracy w Starostwie,

h)  koordynacja i organizacja szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,

 i)  prowadzenie spraw związanych z organizowaniem w Starostwie straży dla absolwentów, praktyk zawodowych uczniów,

   j)   dokonywanie bieżącej aktualizacji legitymacji ubezpieczeniowych pracowników Starostwa i członków ich rodzin,

  k)   sprawowanie nadzoru nad terminowością wykonywania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich przez pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

   l)   sprawowanie nadzoru nad terminowością odbywania obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp przez pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

   m) opracowywanie danych statystycznych w zakresie zatrudnienia i czasu pracy w Starostwie oraz sporządzania sprawozdań dla potrzeb GUS i PFRON,

    n)  przygotowywanie analiz dotyczących sytuacji kadrowej w Starostwie,

   o)  opracowywanie projektów zmian w Regulaminie Pracy Starostwa, regulaminach wynagradzania i nagradzania dla pracowników Starostwa,  a także regulaminach ocen okresowych i innych zarządzeń dotyczących spraw pracowniczych,

  p)     prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz dodatkowego zatrudnienia przez pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

  q)   realizacja zadań w zakresie składania oświadczeń majątkowych przez sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty,

  r) prowadzenie spraw związanych z oceną okresową pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

   s)  prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej dla pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

   t)    prowadzenie spraw dotyczących zakładowej działalności socjalno – bytowej pracowników Starostwa.

 

2) W zakresie spraw płacowych:

 

a) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych dla pracowników Starostwa i UW, dokonywanie wszystkich rozliczeń związanych z potrąceniami obowiązkowymi i dobrowolnymi na listach płac oraz dokonywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe wskazane przez pracowników,

b) sporządzanie list płac diet dla Radnych Rady Powiatu i przekazywanie ich na rachunki bankowe wskazane przez radnych,

c) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem zawartych umów cywilno – prawnych (w tym rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym),

d) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania pracowników Starostwa i ich rodzin do ubezpieczenia społecznego, wyrejestrowanie ich oraz dokonywanie bieżącej aktualizacji danych,

e) prowadzenie dokumentacji oraz naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i Fundusz Pracy, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS ( tym sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA) oraz odprowadzanie należnych składek,

f) prowadzenie dokumentacji i naliczanie zgodnie z przepisami ZUS zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych rehabilitacyjnych i macierzyńskich, pielęgnacyjnych, wychowawczych oraz innych świadczeń wypłacanych ze środków ZUS,

g) przekaz elektroniczny deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

h) terminowe rozliczanie z Urzędem Skarbowym należności podatkowych i całości spraw związanych z obsługą podatku dochodowego od osób fizycznych ( fizycznych tym wystawianie rocznych rozliczeń podatkowych PIT-11),

i) prowadzenie miesięcznych kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,  

j) sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników dla potrzeb GUS,

k) wydawanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu na żądanie osoby zainteresowanej,

l) prowadzenie spraw związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Starostwa,

m) sporządzanie dokumentacji dotyczącej refundacji wynagrodzeń pracowników Starostwa. 

 

 

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-16 14:08:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-16 14:08:05
  • Liczba odsłon: 2354
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9925486]

przewiń do góry