Do podstawowych zadań i kompetencji Biura Rady i Zarządu Powiatu należy:

 

1) W zakresie obsługi Rady Powiatu:

a) obsługa kancelaryjna Rady i jej komisji;

b) wykonywanie zadań w zakresie zleconym przez Radę;

c) przygotowywanie projektów uchwał wnioskowanych przez radnych;

d) przygotowywanie projektów planów pracy Rady;

e) organizowanie prawidłowego i terminowego przygotowywania materiałów na na sesje Rady Powiatu - przedstawianie

    ich właściwym komisjom;

f) protokołowanie posiedzeń Rady i komisji Rady;

g) przyjmowanie interpelacji, wniosków i zapytań radnych oraz przekazywanie ich adresatom;

h) bieżący nadzór nad terminowym załatwieniem interpelacji i wniosków radnych;

i) prowadzenie rejestrów i zbiorów:

- uchwał i innych aktów prawnych Rady,

- wniosków i opinii komisji Rady,

- interpelacji i wniosków radnych,

- protokołów sesji i posiedzeń komisji Rady;

j) przekazywanie uchwał i wyciągów z protokołów sesji Rady i posiedzeń komisji - do realizacji i czuwanie nad

   terminowym udzieleniem odpowiedzi;

k) przekazywanie projektów aktów prawnych Rady do zaopiniowania przez Zarząd;

l) terminowe przesyłanie uchwał Rady - Wojewodzie Mazowieckiemu;

ł) publikacja aktów prawa miejscowego;

m) udostępnianie materiałów dotyczących pracy Rady Powiatu;

n) wykonywanie innych zadań dotyczących obsługi Rady zleconych przez Przewodniczącego Rady Powiatu lub Przewodniczących komisji Rady.


2) W zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

a) obsługa kancelaryjno - biurowa Zarządu;

b) opracowywanie projektów planów posiedzeń Zarządu;

c) przygotowywanie projektów aktów prawnych inicjowanych przez Zarząd;

d) organizowanie prawidłowego i terminowego przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu;

e) przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Zarządu;

f) prowadzenie wymaganej dokumentacji, w tym rejestrów i zbiorów dotyczących pracy Zarządu;

g) przekazywanie uchwał i wniosków Zarządu do wykonania, czuwanie nad ich terminową realizacją;

h) udostępnianie materiałów dotyczących pracy Zarządu;

i) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd.


 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 13:32:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-09 07:03:04
  • Liczba odsłon: 3944
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10098443]

przewiń do góry