UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH, PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ SIERPECKIEGO JAKO ORGAN SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Działając na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 29),

w związku z:

Art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.),

Art. 7d pkt 1, art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 7, pkt 10 oraz art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)

Starosta Sierpecki

jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzący zbiory danych, wchodzące w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego informuje o:

 1. warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym,
 2. formacie, w którym dane są udostępniane,
 3. warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Warunki ogólne:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Dane, powinny być udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej. Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:

 1. nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;
 2. nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;
 3. określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;
 4. wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;
 5. oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;
 6. wskazanie okresu udostępniania danych;
 7. zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;
 8. oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;
 9. własnoręczny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

Forma wniosku:

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 29).

Wnioski można składać na jeden z poniższych sposobów:

 • drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • przesłać pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy - Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Kancelaria Ogólna.

Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, parter, pokój nr:

 • 11 (EGiB część opisowa),
 • 9 (BDOT500, EGiB, GESUT).

Osoby merytoryczne:

1. EGiB – CZĘŚĆ OPISOWA

 • Anna Fydrychowicz tel. 24 275-91-20
 • Marcin Trzeciak tel. 24 275-91-20

2. BDOT500, EGIB, GESUT

 • Zbigniew Kopyciński tel. 24 275-91-19
 • Dariusz Tomaszewski tel. 24 275-91-18

Sposób udostępnienia danych:

Za pomocą:

 1. środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), w tym w szczególności: z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, serwera FTP, poczty elektronicznej.
 2. z wykorzystaniem sieciowych usług udostępniania, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.).

 

Terminy udostępnienia:

Dane są udostępniane w terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. 

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku wnioskodawca wzywany jest o ich uzupełnienie  w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji o odmowie udostępnienia zbiorów danych osoba merytoryczna:

Marta Rzadkiewicz tel. 24 275-91-18

Odmowa udostępnienia:

Od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia zbiorów danych zgromadzonych w rejestrze publicznym służy odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, które składa się za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 Formaty udostępnianych zbiorów danych:

 • zbiory danych EGiB: GML (część opisowa);
 • zbiory danych BDOT500, EGiB, GESUT: GML.

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.)

Uwagi:

Stosownie do przepisu § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 29):

 1. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.
 2. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Marta
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-03-16 11:29:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-10 13:09:14
 • Liczba odsłon: 1011
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115871]

przewiń do góry