LP.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1

Zarządzenie
Nr ON.120.1.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 03.01.2022 r.

w sprawie planu audytu wewnętrznego powiatu Sierpeckiego na 2022 rok
2 Zarządzenie
Nr ON.120.2.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 28.01.2022 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2022
zmienione Zarządzeniem nr ON.120.39.2022 z dnia 20.10.2022 r.
3 Zarządzenie
Nr ON.120.3.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 15.02.2022 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
4 Zarządzenie
Nr ON.120.4.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.02.2022 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie na 2022 rok
5 Zarządzenie
Nr ON.120.5.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.02.2022 r.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2022 rok
6 Zarządzenie
Nr ON.120.6.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.02.2022 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej do Dziennego Domu "Senior+" w Szczutowie za 2022 rok
7 Zarządzenie
Nr ON.120.7.2022 Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.02.2022 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
8 Zarządzenie
Nr ON.120.8.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 01.03.2022 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych z obiegi i zużytych pieczątek
9 Zarządzenie
Nr ON.120.9.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 09.03.2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego  w Sierpcu
10 Zarządzenie
Nr ON.120.10.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 15.03.2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa oleju opałowego na lata 2022 -2023 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
11 Zarządzenie
Nr ON.120.11.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.03.2022 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Utworzenie Izby przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.13.2022 z dnia 1.04.2022 r.

12 Zarządzenie
Nr ON.120.12.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 1.04.2022 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny na rzecz użytkownika wieczystego - Powiatu Sierpeckiego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
13 Zarządzenie
Nr ON.120.13.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 1.04.2022 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"
14 Zarządzenie
Nr ON.120.14.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 12.04.2022 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w miesiącu kwietniu 2022 r.
15 Zarządzenie
Nr ON.120.15.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 15.04.2022 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.16.2022 z dnia 19.04.2022 r.

16 Zarządzenie
Nr ON.120.16.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 19.04.2022 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"
17 Zarządzenie
Nr ON.120.17.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11.05.2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.17.2022 z dnia 11 maja 2022 r.

18 Zarządzenie
Nr ON.120.18.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11.05.2022 r.

w sprawie określenia zasad zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.56.2023 z dnia 24.11.2023 r.

19 Zarządzenie
Nr ON.120.19.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 1.06.2022 r.

w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sierpcu obiegu dokumentów przy wykorzystaniu Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.55.2022 z dnia 19.12.2022 r.

20 Zarządzenie
Nr ON.120.20.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 1.06.2022 r.
w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
21 Zarządzenie
Nr ON.120.21.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.06.2022 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową nr ON.032.139.2022 z dn. 26.05.2022 r.
22 Zarządzenie
Nr ON.120.22.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 28.06.2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych przy budynku LO w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla sam. osobowych.
23 Zarządzenie
Nr ON.120.23.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 4.07.2022 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie regulaminu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
24 Zarządzenie
Nr ON.120.24.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 10.08.2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu
25 Zarządzenie
Nr ON.120.25.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 12.08.2022 r.
w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w powiecie sierpeckim na lata 2022 - 2024
26 Zarządzenie
Nr ON.120.26.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31.08.2022 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
27 Zarządzenie
Nr ON.120.27.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31.08.2022 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową nr ON.032.160.2022 z dnia 15.06.2022 r.
28 Zarządzenie
Nr ON.120.28.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31.08.2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020-2024
29

Zarządzenie
Nr ON.120.29.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14.09.2022 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu"

30 Zarządzenie
Nr ON.120.30.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 19.09.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości

31 Zarządzenie
Nr ON.120.31.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 26.09.2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
32 Zarządzenie
Nr ON.120.32.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 27.09.2022 r.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 726/6 położona w obrębie miasto Sierpc
33 Zarządzenie
Nr ON.120.33.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 30.09.2022 r.
w sprawie powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Sierpeckiego
34 Zarządzenie
Nr ON.120.34.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 5.10.2022 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr ON.032.137.2022 z dnia 23.05.2022 roku
35 Zarządzenie
Nr ON.120.35.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 5.10.2022 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Starostwie Powiatowym W Sierpcu
36 Zarządzenie
Nr ON.120.36.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 10.10.2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i gminnymi Powiatu Sierpeckiego oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji w Płocku
37 Zarządzenie
Nr ON.120.37.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 10.10.2022 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.57.2023 z dnia 24.11.2023 r.

38 Zarządzenie
Nr ON.120.38.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 19.10.2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn. "Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego"
39 Zarządzenie
Nr ON.120.39.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20.10.2022 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2022
40 Zarządzenie
Nr ON.120.40.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.10.2022 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr ON.032.139.2022 z dnia 26.5.2022 r.
41 Zarządzenie
Nr ON.120.41.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 25.10.2022 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu październiku 2022 r.
42 Zarządzenie
Nr ON.120.42.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 4.11.2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w formule "zaprojektuj i wybuduj"
43 Zarządzenie
Nr ON.120.43.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 9.11.2022 r.

w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.43.2022 z dnia 9 listopada 2022 r.

44 Zarządzenie
Nr ON.120.44.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 10.11.2022 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
45 Zarządzenie
Nr ON.120.45.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14.11.2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia XI Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. "Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne"
46 Zarządzenie
Nr ON.120.46.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 18.11.2022 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności użytkowej dokumentacji materiałów zasobu Powiatowego środka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu
47 Zarządzenie
Nr ON.120.47.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 29.11.2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych na terenie Powiatu Sierpeckiego"
48 Zarządzenie
Nr ON.120.48.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 29.11.2022 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
49 Zarządzenie
Nr ON.120.49.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 5.12.2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego
50 Zarządzenie
Nr ON.120.50.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 9.12.2022 r.
w sprawie organizacji pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w dniu 16 grudnia 2022 r.
51 Zarządzenie
Nr ON.120.51.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 13.12.2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu i jednostki organizacyjne w roku 2023"
52 Zarządzenie
Nr ON.120.52.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14.12.2022 r.
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w eksploatacji samochodów osobowych Skoda Superb WSE3LV7 i Skoda Superb WSE 7LV3 - będących własnością Starostwa Powiatowego w Sierpcu
53 Zarządzenie
Nr ON.120.53.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 15.12.2022 r.
w sprawie powołania zespołu oceniającego wniosek dotyczący dofinansowania ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowei w Ligowie
54 Zarządzenie
Nr ON.120.54.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 16.12.2022 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
55 Zarządzenie
Nr ON.120.55.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 19.12.2022 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Sierpeckiego Nr ON.120.19.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sierpcu obiegu dokumentów przy wykorzystaniu Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
56 Zarządzenie
Nr ON.120.56.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 19.12.2022 r.

w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.34.2023 z dnia 23.08.2023 r.

57 Zarządzenie
Nr ON.120.57.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20.12.2022 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2022 r.
58 Zarządzenie
Nr ON.120.58.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 22.12.2022 r.
w sprawie wprowadzenia racjonalizacji zużycia energii w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
59 Zarządzenie
Nr ON.120.59.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 28.12.2022 r.
w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku
60 Zarządzenie
Nr ON.120.60.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31.12.2022 r.

w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.26.2023 z dnia 5.06.2023 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-26 13:37:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-28 11:26:48
  • Liczba odsłon: 1390
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10123346]

przewiń do góry