Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1

Zarządzenie Nr 1/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.01.2005r.

w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

2

Zarządzenie Nr 2/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.01.2005 r.

w sprawie powołania Komisji do przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu

3

Zarządzenie Nr 3/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.01.2005 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji składników mienia Starostwa Powiatowego w Sierpcu

4

Zarządzenie Nr 4/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.01.2005 r.

w sprawie przeprowadzenia badania zużycia paliwa przez samochód służbowy Starostwa Powiatowego w Sierpcu

5

Zarządzenie Nr 5/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.02.2005 r.

w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 1/06 z dnia 02.01.2006 r.

6

Zarządzenie Nr 6/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.02.2005 r.

w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

7

Zarządzenie Nr 7/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.02.2005 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

7a

Zarządzenie Nr 7a/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.02.2005 r.

w sprawie ustalenia normy maksymalnego zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Mitsubishi Carisma WSE Y313 będącego własnością Starostwa Powiatowego

8

Zarządzenie Nr 8/2005 Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.02.2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu

9

Zarządzenie Nr 9/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.02.2005 r.

w sprawie zmiany miejsca realizacji zadań dot. zarządzania ruchem na drogach powiatowych

10

Zarządzenie Nr 10/2005 Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.03.2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego

11

Zarządzenie Nr 11/05 Starosty Sierpeckiego

z dnia 9.03.2005 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej po byłym Urzędzie Rejonowym

uchylone Zarządzeniem Nr 10/10 z dnia 3.02.2010 r.

12

Zarządzenie Nr 12/05 Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.03.2005 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2004 Starosty Sierpeckiego z dnia 12.08.2004 r. ws. szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu powiatu sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 39/05 z dn. 2.09.2005 r.

13

Zarządzenie Nr 13/05 Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.04.2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Zawidz

14

Zarządzenie Nr 14/05 Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.04.2005 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2003 Starosty Sierpeckiego z dn. 5.05.2003 r. ws. Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sierpeckiego

uchylone Zarządzeniem Nr 2/06 z dn. 4.01.2006 r.

15.

Zarządzenie Nr 15/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.04.2005 r.

w sprawie uroczystości żałobnych w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II

16.

Zarządzenie Nr 16/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.04.2005 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej VII edycji :Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: “Woda-Bezpieczeństwo-Ja”

17.

Zarządzenie Nr 17/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.04.2005 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

18.

Zarządzenie Nr 18/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 4.05.2005 r.

w sprawie zasad korzystania przez kierowców ze służbowych telefonów komórkowych

zmienione Zarządzeniem Nr 52/06 z dn. 24.11.2006 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 16/07 z dnia 12.03.2007 r.

19.

Zarządzenie Nr 19/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 4.05.2005 r.

w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez Starostę i Wicestarostę

uchylone Zarządzeniem Nr 7/07 z dnia 15.02.2007 r.

20.

Zarządzenie Nr 20/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.05.2005 r.

w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

uchylone Zarządzeniem Nr 14/11 z dn. 3.03.2011 r.

21.

Zarządzenie Nr 21/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.05.2005 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych pieczęci i stempli

22.

Zarządzenie Nr 22/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 9.05.2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego

23.

Zarządzenie Nr 23/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.05.2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości powyżej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-renowacyjne w pomieszczeniach internatu ZS Nr 1 w Sierpcu adaptowanych na potrzeby PPP

24.

Zarządzenie Nr 24/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.05.2005 r.

w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych, warunków technicznych i osobowych zabezpieczenia zbiorów danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

zmienione Zarządzeniem Nr 53/07 z dnia 9.10.2007 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 70/08 z dnia 31.12.2008 r.

25.

Zarządzenie Nr 25/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.05.2005 r.

w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 70/08 z dnia 31.12.2008 r.

26.

Zarządzenie Nr 26/2005

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.05.2005 r.

w sprawie Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

 

 

27.

Zarządzenie Nr 27/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.05.2005 r

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim

zmienione Zarządzeniem Nr 45/07 z dnia 23.07.2007 r.

28.

Zarządzenie Nr 28/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.05.2005 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego

29.

Zarządzenie Nr 29/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.06.2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-renowacyjne korytarza w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a

30.

Zarządzenie Nr 30/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.06.2005 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu

31.

Zarządzenie Nr 31/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.06.2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 60.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyboru banku obsługującego budżetu Powiatu Sierpeckiego

32.

Zarządzenie Nr 32/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.07.2005 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych i przyznania stypendium

33.

Zarządzenie Nr 33/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.07.2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie koncepcji architektonicznej centrum turystyczno-sportowego na bazie Krytej Pływalni, hotelu i hali sportowej wraz z modernizacją otoczenia na działkach nr 3825/1 i 3825/2 położonych w Sierpcu przy ul. Sucharskiego.

34.

Zarządzenie Nr 34/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.07.2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60000 Euro na dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 36a/05 z dn. 30.08.2005 r.

35.

Zarządzenie Nr 35/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.07.2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o łącznej wartości poniżej 60.000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego na kredyt bankowy w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych

36.

Zarządzenie Nr 36/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.08.2005 r.

w sprawie powołania Komisji do przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu.

36a.

Zarządzenie Nr 36a/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.08.2005 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 Euro na dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

37.

Zarządzenie Nr 37/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.09.2005 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr 835/88/05 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dn. 2.09.2005 r. ws. wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9 pn. “Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania”.

38.

Zarządzenie Nr 38/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.09.2005 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. “Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania”.

39.

Zarządzenie Nr 39/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.09.2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu powiatu sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 46/06 z dn. 30.10.2006 r.

40.

Zarządzenie Nr 40/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.09.2005 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji książek wycofanych z obiegu ze zbioru bibliotecznego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

41.

Zarządzenie Nr 41/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.09.2005 r.

w sprawie procedury planowania i rekrutacji pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 24/07 z dn. 2.04.2007 r.

42.

Zarządzenie Nr 42/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.09.2005 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo-renowacyjnych korytarza na piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu

43.

Zarządzenie Nr 43/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.10.2005 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego raz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 14/11 z dn. 3.03.2011 r.

44.

Zarządzenie Nr 44/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.10.2005 r.

w sprawie powołania Komisji przyznającej Nagrodę Starosty dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki

45.

Zarządzenie Nr 45/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.10.2005 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji składników mienia (sprzętu elektronicznego) Starostwa Powiatowego w Sierpcu

46.

Zarządzenie Nr 46/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.11.2005 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu

47.

Zarządzenie Nr 47/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.11.2005 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Sierpcu

48.

Zarządzenie Nr 48/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.12.2005 r.

w sprawie powołania Komisji do przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu

49.

Zarządzenie Nr 49/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.12.2005 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo-renowacyjnych pn. ”Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania”

50.

Zarządzenie Nr 50/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.12.2005 r.

w sprawie przeprowadzenia oceny kadrowej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

51.

Zarządzenie Nr 51/05

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.12.2005 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku obrotowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 11:43:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 07:42:58
  • Liczba odsłon: 5473
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10468555]

przewiń do góry