Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1

Zarządzenie Nr 1/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.01.2004r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

2

Zarządzenie Nr 2/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.01.2004r.

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 41/04 z dn. 16.11.2004 r.

zmienione Zarządzeniem Nr 33/07 z dn. 28.05.2007r.

uchylone Zarządzeniem Nr 59/08 z dn. 13.11.2008 r.

3

Zarządzenie Nr 3/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 03.02.2004r.

w sprawie zasad korzystania ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowania stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 71/08 z dnia 31.12.2008 r.

4

Zarządzenie Nr 4/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.02.2004r.

w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

5

Zarządzenie Nr 5/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.02.2004r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzenie Nr 28/04 z dn. 24.082004 r.

6

Zarządzenie Nr 6/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 09.02.2004r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/03 z dnia 5 maja 2003r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sierpeckiego

uchylone Zarządzeniem Nr 32/04 z dn. 24.09.2004 r.

7

Zarządzenie Nr 7/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.02.2004r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

8

Zarządzenie Nr 8/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 01.03.2004r.

w sprawie przeprowadzenia badania zużycia paliwa przez samochód służbowy Starostwa Powiatowego w Sierpcu

9

Zarządzenie Nr 9/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.03.2004r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na założenie ewidencji budynków i lokali dla gm. Gozdowo

10

Zarządzenie Nr 10/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.03.2004r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 22/2001 Starosty Sierpeckiego z dnia 26.09.2001r. w sprawie zasad używania samochodów prywatnych do celów służbowych

11

Zarządzenie Nr 11/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.03.2004r.

w sprawie zasad ustalenia normy maksymalnego zużycia paliwa samochodu osobowego Nissan Almera WSE V007 – będącego własnością Starostwa Powiatowego w Sierpcu

12

Zarządzenie Nr 12/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.03.2004r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

13

Zarządzenie Nr 13/04

Starosty Sierpeckiego z dnia 15.04.2004r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2002 z dnia 13 maja 2002r. w sprawie zasad korzystania przez kierowców z telefonów komórkowych

uchylone Zarządzeniem Nr 26/04 z dn. 16.08.2004 r.

14

Zarządzenie Nr 14/04

Starosty Sierpeckiego z dnia 16.04.2004r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy

15.

Zarządzenie Nr 15/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.04.2004 r.

w sprawie wykonywania zadań Starostwa do czasu wdrożenia zapisów nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 21/04 z dn. 27.07.2004 r.

16.

Zarządzenie Nr 16/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.05.2004 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na “Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu sierpeckiego”

17.

Zarządzenie Nr 17/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.05.2004 r.

w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 55/07 z dn. 11.10.2007 r.

18.

Zarządzenie Nr 18/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.05.2004 r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

uchylone Zarządzeniem Nr 47/04 z dn. 30.11.2004 r.

19.

Zarządzenie Nr 19/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.06.2004 r.

w sprawie zmiany składu Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na “Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu sierpeckiego”

20.

Zarządzenie Nr 20/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.07.2004 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Kopernika 9

21.

Zarządzenie Nr 21/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.07.2004 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 15/2004 Starosty Sierpeckiego z dn. 28.04.2004 r. w sprawie wykonywania zadań Starostwa do czasu wdrożenia zapisów nowego Regulaminu Organizacyjnego

22.

Zarządzenie Nr 22/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.08.2004 r.

w sprawie powołania Komisji do przekazania mienia ruchomego Krytej Pływalni w Sierpcu

23.

Zarządzenie Nr 23/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 4.08.2004 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

24.

Zarządzenie Nr 24/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.08.2004 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Pływalni Krytej w Sierpcu


25.

Zarządzenie Nr 25/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.08.2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu powiatu sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 12/05 z dn. 10.03.2005 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 39/05 z dn. 2.09.2005 r.

26.

Zarządzenie Nr 26/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.08.2004 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2004 Starosty Sierpeckiego z dnia 13.05.2002 r. w sprawie zasad korzystania przez kierowców z telefonów komórkowych

uchylone Zarządzeniem Nr 43/04 z dn. 18.11.2004 r.

27.

Zarządzenie Nr 27/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.08.2004 r.

w sprawie zmiany Administratora Bezpieczeństwa Informacji

uchylone Zarządzeniem Nr 24/05 z dn. 12.05.2005 r.

28.

Zarządzenie Nr 28/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.08.2004 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2004 Starosty Sierpeckiego z dnia 4.02.2004 r. ws. Zatwierdzenia planu kont wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

29.

Zarządzenie Nr 29/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.09.2004 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr 560/53/2004 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lipca 2004 r. ws. Udzielenia zamówienia publicznego dot. Adaptacji pomieszczeń internatu Zespołu Szkół Nr 1 dla potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych

30.

Zarządzenie Nr 30/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.09.2004 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sierpcu

31.

Zarządzenie Nr 31/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.09.2004 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych

32.

Zarządzenie Nr 32/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.09.2004 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2003 Starosty Sierpeckiego z dnia 5.05.2003 r. ws. Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sierpeckiego

uchylone Zarządzeniem Nr 2/06 z dn. 4.01.2006 r.

33.

Zarządzenie Nr 33/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.09.2004 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń internatu ZS Nr 1 na potrzeby OPP w Sierpcu

34.

Zarządzenie Nr 34/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.10.2004 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w ZS Nr 1 w Sierpcu – szkoły zaoczne

35.

Zarządzenie Nr 35/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.10.2004 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji składników mienia Starostwa Powiatowego w Sierpcu

36.

Zarządzenie Nr 36/04

Starosty Sierpeckiego

w dnia 15.10.2004 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli DPS w Szczutowie

37.

Zarządzenie Nr 37/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.10.2004 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

38.

Zarządzenie Nr 38/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.11.2004 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru pomieszczeń sanitarnych w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Kopernika 9

39.

Zarządzenie Nr 39/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.11.2004 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych związanych z założeniem ewidencji

40.

Zarządzenie Nr 40/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.11.2004 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu

41.

Zarządzenie Nr 41/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.11.2004 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2004 Starosty Sierpeckiego z dn. 23.01.2004 r. ws. wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu 

zmienione Zarządzeniem Nr 33/07 z dn. 28.05.2007 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 59/08 z dn. 13.11.2008 r.

42.

Zarządzenie Nr 42/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.11.2004 r.

w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez Sekretarza i Skarbnika Powiatu

43.

Zarządzenie Nr 43/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.11.2004 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2002 Starosty Sierpeckiego z dn. 13.05.2002 r. w sprawie zasad korzystania przez kierowców z telefonów komórkowych

uchylone Zarządzeniem Nr 18/05 z dn. 4.05.2005 r.

44.

Zarządzenie Nr 44/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.11.2004 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy

45.

Zarządzenie Nr 45/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.11.2004 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy

46.

Zarządzenie Nr 46/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.11.2004 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali dla gminy Gozdowo

47.

Zarządzenie Nr 47/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.11.2004 r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

uchylone Zarządzeniem Nr 5/07 z dn. 2.02.2007 r.

48.

Zarządzenie Nr 48/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.12.2004 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu służbowego (fabrycznie nowego) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

49.

Zarządzenie Nr 49/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.12.2004 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

50.

Zarządzenie Nr 50/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.12.2004 r.

w sprawie powołania Komisji do przejęcia mienia powiatowego, na którym wygaszono trwały zarząd

51.

Zarządzenie Nr 51/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.12.2004 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru prac remontowych korytarza na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu

52.

Zarządzenie Nr 52/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.12.2004 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku obrotowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

53.

Zarządzenie Nr 53/04

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.12.2004 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 11:42:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 07:40:44
  • Liczba odsłon: 5012
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9933126]

przewiń do góry