regul.zip

L.p


Nr Uchwały

  Data  podjęcia

Treść Uchwały

 



1 .


Uchwała Nr 27/IV/2011

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 stycznia 2011 roku.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2010 rok.



2.


Uchwała Nr 28/IV/2011

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu   Zakładów Opieki Zdrowotnej           w Sierpcu za III kwartał 2010 roku.



3.


Uchwała Nr 29/IV/2011

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 stycznia 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Nr 23/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.



4.


Uchwała Nr 30/IV/11

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 stycznia 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

zmiana Uchwały Budżetowej Nr 25/III/10 z dnia 30 grudnia 2010r.



5.


Uchwała Nr 31/IV/11

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 stycznia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego.

zmiana Uchwały Nr 18/II/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010r.



6.


Uchwała Nr 32/IV/11

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 stycznia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

zmiana Uchwały Nr 19/II/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010r.



7.


Uchwała Nr 33/IV/11

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.



8.


Uchwała Nr 34/IV/11

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 26 stycznia 2011 roku


zm. Uchwałą

Nr 116.XIX.2012

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.



9.

Uchwała Nr 35/V/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
zmiana Uchwały Budżetowej Nr 30/IV/11 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2011r.


10.

Uchwała Nr 36/V/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2011 roku
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023.
zmiana Uchwały Nr 24/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010r.


11 .

Uchwała Nr 37/VI/2011r.
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady.



12.

Uchwała Nr 38/VI/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu.


13.

Uchwała Nr 39/ VI/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.


14.

Uchwała Nr 40/VI/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu.


15.

Uchwała Nr 41/VI/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego programu działania za II półrocze 2010 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu.


16.

Uchwała Nr 42/VI/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2010.


17.

Uchwała Nr 43/VI/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.


18.

Uchwała Nr 44/VI/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu w Sierpcu reprezentantów Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Nad Skrwą i Sierpienicą"


19.

Uchwała Nr 45/VI/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.


20.

Uchwała Nr 46/VI/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 marca 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
zmiana Uchwały Nr 35//V/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2011r.


21.

Uchwała Nr 47/VI/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wicestarostę Powiatu Sierpeckiego.


22.

Uchwała Nr 48/VII/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie uchylenia uchwały dot. wyrażenia zgody na nabycie z bonifikatą mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Sierpeckiego.


23.

Uchwała Nr 49/VII/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


24.

Uchwała Nr 50/VII/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
zmiana Uchwały Nr 38/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca 2007r.


25.

Uchwała Nr 51/VII/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.
zmiana Uchwałą Nr 84/XVI/2000 z dnia 22 marca 2011r.
zmiana Uchwałą 297.XLVIII.2014 z dnia 16 maja 2014r.


26.

Uchwała Nr 52/VII/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
zmiana Uchwały Nr 46/VI/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2011r.


27.

Uchwała Nr 53/VII/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
zmiana Uchwały Nr 34/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca 2007r.


28.

Uchwała Nr 54/VII/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sierpeckiego.


29.

Uchwała Nr 55/VII/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2011 roku


zm. Uchwała
Nr 225.XXXVII.2013
z dnia 14 czerwca 2013r.

Nr 298.XLVIII.2014
z dnia 16 maja 2014r.

w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.


30.

Uchwała Nr 56/VII/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2011 roku


Traci moc Uchwałą
Nr 190.XXXI.2013
z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


31.

Uchwała Nr 57/VIII/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego Rady Powiatu w Sierpcu do reprezentowania w sprawach rozpoznawanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ze skarg Panów Pawła Kaźmierczaka, Andrzeja Twardowskiego, Szczepana Jamiołkowskiego, Sławomira Fułka


32.

Uchwała Nr 58/IX/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2010 roku.


33.

Uchwała Nr 59/IX/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 rok.
Załącznik do niniejszej uchwały znajduje się w Biurze Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


34.

Uchwała Nr 60/IX/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 rok.


35.

Uchwała Nr 61/IX/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 maja 2011 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
zmiana Uchwały Nr 52/VII/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011r.


36.

Uchwała Nr 62/IX/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 maja 2011 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku.


37.

Uchwała Nr 63/IX/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 maja 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2010 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010.


38.

Uchwała Nr 64/IX/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 27 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2010.


39.

Uchwała Nr 65/X/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 czerwca 2011 roku
w sprawie wniesienia skarg  kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie


40.

Uchwała Nr 66/X/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 czerwca 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
zmiana Uchwały Nr 61/IX/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja 2011r.


41.

Uchwała Nr 67.XI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 1lipca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2011 rok.

Załącznik - Plan rzeczowo - finansowy SPZZOZ  w Sierpcu na 2011 rok.


42.

Uchwała Nr 68.XI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 1lipca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2011 roku.

Załącznik - Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2011 roku.


43.

Uchwała Nr 69.XI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 lipca 2011 roku
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej w 2011 roku.


44.

Uchwała Nr 70.XI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 lipca 2011 roku

traci moc Uchwałą
Nr 101.XI.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.



45.

Uchwała Nr 71.XI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 lipca 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 rok.
zmiana Uchwały Nr 66/X/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 czerwca 2011r.



46.

Uchwała Nr 72.XI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 lipca 2011 roku


Traci moc Uchwałą
Nr 147.XXIV.2012
z dnia 5 lipca 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania kapituły wyróżnienia Rolnika Roku - Ziemi Sierpeckiej ,, Agricola Sierpcensis - Terrae Filius" oraz dokonania zmiany w ,,Regulaminie przyznawania wyróżnienia".



47.

Uchwała Nr 73.XI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 lipca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.


48.

Uchwała Nr 74.XI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 lipca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie .


49.

Uchwała Nr 75.XI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 lipca 2011 roku
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ciągu drogowego  nr 31176 Czachorowo - Dzięgielewo - Włoczewo od miejscowości Czachorowo (km 0+000) do granicy Powiatu Sierpeckiego (km5+000) o łącznej długości 5 km na terenie Gminy Gozdowo, Powiatu Sierpeckiego.


50.

Uchwała Nr 76.XI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 lipca 2011 roku
w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu.



51.

Uchwała Nr 77.XI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 lipca 2011 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.


52.

Uchwała Nr 78.XII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 lipca 2011 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
zmiana Uchwały Nr 71.XI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lipca 2011r.


53.

Uchwała Nr 79.XIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 sierpnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za I półrocze.


54.

Uchwała Nr 80.XIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży.


55.

Uchwała Nr 81.XIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 sierpnia 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Starosty Sierpeckiego


56.

Uchwała Nr 82.XIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 sierpnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
zmiana Uchwały Nr 78.XII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2011r.


57.

Uchwała Nr 83.XIV.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2011 roku.


58.

Uchwała Nr 84.XIV.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Rzeczowo - Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2011 rok.


59.

Uchwała Nr 85.XIV.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2011 roku


Traci moc Uchwałą
Nr 111.XIX.2012
z dnia 27 stycznia 2012r,
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na wydzierżawienie na okres 5 lat, budynku wolnostojącego o powierzchni użytkowej 115,59 m 2 z przeznaczeniem na aptekę 24 - godzinną.


60.

Uchwała Nr 86.XIV.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2011 roku


Traci moc Uchwałą
Nr 188.XXXI.2013
z dnia 25 stycznia 2013r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.


61.

Uchwała Nr 87.XIV.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2011 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
zmiana Uchwały Nr 82.XIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 sierpnia 2011r.


62.

Uchwała Nr 88.XIV.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.


63.

Uchwała Nr 89.XIV.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Panów Józefa i Jana Piątkowskich z dnia 26 września 2011 roku na Uchwałę Nr 81.XIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Starosty Sierpeckiego oraz odpowiedzi na tę skargę i upoważnienia Przewodniczącego Rady do występowania przed Sądem w tej sprawie.


64.

Uchwała Nr 90.XV.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 października 2011 roku


zm. Uchwałą
Nr 252.XLII.2013
z dnia 28 października 2013r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.


65.

Uchwała Nr 91.XVI. 2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 grudnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej         w Sierpcu za III kwartał 2011 roku.


66.

Uchwała Nr 92.XVI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 grudnia 2011 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2011 roku


67.

Uchwała Nr 93.XVI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej         w Sierpcu.
zmiana Uchwały Nr 97/XIV/08 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2008r.


68.

Uchwała Nr 94.XVI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 grudnia 23011 roku

w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których  cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2012".


67.

Uchwała Nr 95.XVI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
traci moc Uchwała Nr 181/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009r.


68.

Uchwała Nr 96.XVI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


69.

Uchwała Nr 97.XVI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 grudnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.


70.

Uchwała Nr 98.XVI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 grudnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
zmiana Uchwały Nr 87.XIV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2011r.


71.

Uchwała Nr 99.XVII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 grudnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
zmiana Uchwały Nr 98.XVI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 2 grudnia 2011r.


72.

Uchwała Nr 100.XVIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012.


73.

Uchwała Nr 101.XVIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2011 roku


Traci moc
Uchwała Nr 70.XI.2011
z dnia 1 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.



74.

Uchwała Nr 102.XVIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
zmiana Uchwały Nr 99.XVII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 grudnia 2011r.


75.

Uchwała Nr 103.XVIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

zm. Uchwałą:
Nr 143.XXIV.2012 z dnia 5 lipca 2012r.;
Nr 176.XXX.2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023.


76.

Uchwała Budżetowa Powiatu Sierpeckiego Nr 104.XVIII.2011
Rady Powiatu Sierpeckiego
z dnia 29 grudnia 2011 roku


zm. Uchwałą:

Nr 115.XIX.2012
z dnia 27 stycznia 2012r.;
Nr 129.XXII.2012
z dnia 26 kwietnia 2012r.;
Nr 132.XXIII.2012
z dnia 25 maja 2012r.;
Nr 144.XXIV.2012
z dnia 5 lipca 2012r.;
Nr 157.XXV.2012
z dnia 31 sierpnia 2012r.;
Nr 158.XXVI.2012
z dnia 12 września 2012r.;
Nr 163.XXVIII.2012
z dnia 19 października 2012r.;
Nr 172.XXIX.2012
z dnia 10 grudnia 2012r.;
Nr 177.XXX.2012
z dnia 28 grudnia 2012r.
Uchwała Budżetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-01 12:24:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-04 13:20:21
  • Liczba odsłon: 11920
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107153]

przewiń do góry