Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

 

75.

Uchwała Nr 75/XIV/04

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 19.02.2004r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

76.

Uchwała Nr 76/XIV/04

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 19.02.2004r.

w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

77.

Uchwała Nr 77/XIV/04

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 19.02.2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na 2004 rok.  

Załącznik nr 1 , nr 1a i 1b

Załącznik nr 2 , nr 2a i 2b

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 i 8a

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12  

 

78.

Uchwała Nr 78/XIV/04

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 19.02.2004r.

w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

 

79.

Uchwała Nr 79/XIV/04

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 19.02.2004r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

80.

Uchwała Nr 80/XIV/04

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 19.02.2004r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2003r.

 

81.

Uchwała Nr 81/XIV/04

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 19.02.2004r.

w sprawie zasad sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami.

 

82.

Uchwała Nr 82/XV/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 28.04.2004r.


zm. Uchwała

Nr 317.LII.2014

z dnia 22 sierpnia 2014r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

 

83.

Uchwała Nr 83/XV/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.04.2004r.

w sprawie określenia zadań, na które powiat przeznaczy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przyznane powiatowi według algorytmu na 2004r.

 

84.

Uchwała Nr 84/XV/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.04.2004r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Sierpcu za rok 2003.

 

85.

Uchwała Nr 85/XV/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.04.2004r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2012.

 

86.

Uchwała Nr 86/XV/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.04.2004r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu sierpeckiego.

 

87.

Uchwała Nr 87/XV/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.04.2004r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2004r.

 

88.

Uchwała Nr 88/XV/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.04.2004r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego.

strony 1-7
strony 8 - 17
strony 18 - 26
strony 27 - 62
strony 63 - 84
strony 85 - 114
strony 115 - 138
strony 139 - 171

 

89.

Uchwała Nr 89/XV/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.04.2004r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sierpcu za 2003r.

 

90.

Uchwała Nr 90/XV/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.04.2004r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

91.

Uchwała Nr 91/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.05.2004r.

w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

 

92.

Uchwała Nr 92/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 17.05.2004r.

w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2004r publicznego liceum ogólnokształcącego w publiczną szkołę ponadgimnazjalną.

 

93.

Uchwała Nr 93/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 17.05.2004r.


Traci moc Uchwałą

Nr 211.XXXV.2013

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2004r publicznego liceum w publiczną szkołę ponadgimnazjalną.

 

94.

Uchwała Nr 94/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 17.05.2004r.


Traci moc Uchwałą

Nr 213.XXXV.2013

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2004r publicznego technikum w publiczną szkołę ponadgimnazjalną.

 

95.

Uchwała Nr 95/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.05.2004r.

w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2004r publicznego technikum i liceum w publiczną szkołę ponadgimnazjalną.

 

96.

Uchwała Nr 96/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.05.2004r.


Traci moc Uchwałą

Nr 215.XXXV.2013

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2004r publicznego technikum w publiczną szkołę ponadgimnazjalną.

 

97.

Uchwała Nr 97/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.05.2004r.


Traci moc Uchwałą Nr 212.XXXV.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2004r publicznego technikum w publiczną szkołę ponadgimnazjalną.

 

98.

Uchwała Nr 98/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.05.2004r.

w sprawie przyjęcia “Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu sierpeckiego”.

 

99.

Uchwała Nr 99/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 17.05.2004r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2003r.

 

100.

Uchwała Nr 100/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 17.05.2004r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2003r.

 

101.

Uchwała Nr 101/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 17.05.2004r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2003r.

 

102.

Uchwała Nr 102/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.05.2004r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2004r.

 

103.

Uchwała Nr 103/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.05.2004r.

w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2004r.

 

104.

Uchwała Nr 104/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.05.2004r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

105.

Uchwała Nr 105/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17.05.2004r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2004r.

 

106.

Uchwała Nr 106/XVI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 17.05.2004r.

w sprawie określenia maksymalnej wysokości udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym 2004r.

 

107.

Uchwała Nr 107/XVII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 03.06.2004r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

 

108.

Uchwała Nr 108/XVII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 03.06.2004r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

 

109.

Uchwała Nr 109/XVIII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 01.07.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Powiatu Sierpeckiego z gminami i innymi powiatami Województwa Mazowieckiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt p.n. eMazowsze.

 

110.

Uchwała Nr 110/XVIII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 01.07.2004r.

w sprawie Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi których cele Statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na 2004r.

 

111.

Uchwała Nr 111/XVIII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 01.07.2004r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

 

112.

Uchwała Nr 112/XVIII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 01.07.2004r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania i określenia wartości jednego punktu w złotych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu –jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego.

 

113.

Uchwała Nr 113/XVIII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 01.07.2004r.

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2004r.

 

114.

Uchwała Nr 114/XIX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 10.09.2004r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2006.

 

Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006

 

115.

Uchwała Nr 115/XIX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 10.09.2004r.

w sprawie “Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu sierpeckiego w roku akademickim 2004/2005”.

 

116.

Uchwała Nr 116/XIX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 10.09.2004r.

w sprawie “Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005”.

 

117.

Uchwała Nr 117/XIX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 10.09.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Sierpeckiego.

 

118.

Uchwała Nr 118/XIX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 10.09.2004r.

w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego.

 

119.

Uchwała Nr 119/XIX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 10.09.2004r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2004r.

 

120.

Uchwała Nr 120/XX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 27.10.2004r.

w sprawie zmian w “Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu powiatu sierpeckiego w roku akademickim 2004/2005”.

 

121.

Uchwała Nr 121/XX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.10.2004r.

w sprawie zmian w “Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005”.

 

122.

Uchwała Nr 122/XX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.10.2004r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2004r.

 

123.

Uchwała Nr 123/XX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.10.2004r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2004r.

 

124.

Uchwała Nr 124/XX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.10.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Powiatu poręczenia spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez SP ZZOZ w Sierpcu.

 

125.

Uchwała Nr 125/XX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.10.2004r.

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za pierwsze półrocze 2004r.

 

126.

Uchwała Nr 126/XX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.10.2004r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2004 rok.

 

127.

Uchwała Nr 127/XX/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27.10.2004r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 117/XIX/2004r Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2004r w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Powiatu Sierpeckiego.

 

128.

Uchwała Nr 128/XXI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.12.2004r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu do zawierania porozumień między powiatami w przedmiocie umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci w stosunku do których zostało wydane postanowienie sądu rodzinnego.

 

129.

Uchwała Nr 129/XXI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.12.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasto Sierpc nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

 

130.

Uchwała Nr 130/XXI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.12.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez Gminę Zawidz Liceum Ogólnokształcącego w Zawidzu Kościelnym.

 

131.

Uchwała Nr 131/XXI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.12.2004r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

132.

Uchwała Nr 132/XXI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.12.2004r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

 

133.

Uchwała Nr 133/XXI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.12.2004r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2004 rok.

 

134.

Uchwała Nr 134/XXI/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.12.2004r.

w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem 2004r oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

 

135.

Uchwała Nr 135/XXII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.12.2004r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005r.

 

136.

Uchwała Nr 136/XXII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.12.2004r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2004r.

 

137.

Uchwała Nr 137/XXII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.12.2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na 2005 rok.

Załącznik nr 1 , nr 1a i nr 1b

Załącznik nr 2 , nr 2a i nr 2b

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

 

138.

Uchwała Nr 138/XXII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.12.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd nieruchomości zasobu powiatowego jednostkom organizacyjnym Powiatu.

 139.

Uchwała Nr 139/XXII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.12.2004r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2004 roku.

 

140.

Uchwała Nr 140/XXII/2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.12.2004r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-30 09:26:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-27 12:24:04
  • Liczba odsłon: 8869
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9596788]

przewiń do góry