Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

23.

Uchwała Nr 23/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.03.2007r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2006r.

24.

Uchwała Nr 24/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.03.2007r.

w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZZOZ w Sierpcu.

25.

Uchwała Nr 25/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.03.2007r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2006.

26.

Uchwała Nr 26/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.03.2007r.

w sprawie przyjęcia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007 roku.

27.

Uchwała Nr 27/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.03.2007r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2006 roku.

28.

Uchwała Nr 28/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.03.2007r.

w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi pod nazwą Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy z siedzibą w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 1.

29.

Uchwała Nr 29/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.03.2007r.

w sprawie uchwalenia “Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2007.

30.

Uchwała Nr 30/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.03.2007r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006.

zał. do uchwały

31.

Uchwała Nr 31/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.03.2007r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

32.

Uchwała Nr 32/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.03.2007r.

Delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

33.

Uchwała Nr 33/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.03.2007r.


zm. Uchwałą

Nr 13/II/10 z dnia 16 grudnia 2010r.;


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

zał. do uchwały

34.

Uchwała Nr 34/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.03.2007r.


zm. Uchwałą

Nr 53/VII/2011

z dnia 15 kwietnia 2011r.

w sprawie wyboru delegata powiatu sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

35.

Uchwała Nr 35/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.03.2007r.

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Promocji Powiatu.

 

 

36.

Uchwała Nr 36/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.03.2007r.

w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.

37.

Uchwała Nr 37/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 09.03.2007r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie powiatu sierpeckiego.

zał. do uchwały

38.

Uchwała Nr 38/IV/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 09.03.2007r.


zm. Uchwałą
Nr 50/VII/2011
z dnia 15 kwietnia 2011r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

 

39.

Uchwała Nr 39/V/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 12.04.2007r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu do wykonania w imieniu Rady Powiatu obowiązków określonych w ustawie z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

 

40.

Uchwała Nr 40/V/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 12.04.2007r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych.

 

41.

Uchwała Nr 41/V/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 12.04.2007r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Miastem Płock dotyczącego powierzenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno – opiekuńczego dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego.

42.

Uchwała Nr 42/V/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 12.04.2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.

zał. do uchwały

43.

Uchwała Nr 43/V/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 12.04.2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sierpcu za 2006 rok.

44.

Uchwała Nr 44/VI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 31.05.2007r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2006r.

45.

Uchwała Nr 45/VI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31.05.2007r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2006 rok.

46.

Uchwała Nr 46/VI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 31.05.2007r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z dział alności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2006 rok.

47.

Uchwała Nr 47/VI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 31.05.2007r.

w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2007 rok.

48.

Uchwała Nr 48/VI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 31.05.2007r.

zmieniająca Uchwałę Nr 31/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sierpecki.

49.

Uchwała Nr 49/VI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 31.05.2007r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s w Studzieńcu w Internaty.

50.

Uchwała Nr 50/VI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 31.05.2007r.

w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

51.

Uchwała Nr 51/VI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 31.05.2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wyłączenia Technikum nr 2 w Studzieńcu ze struktury Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

 

 

 

 

52.

Uchwała Nr 52/VI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 31.05.2007r.

zmieniająca Uchwałę Nr 26/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca 2007r. w sprawie przyjęcia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007 roku.

53.

Uchwała Nr 53/VI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 31.05.2007r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

54.

Uchwała Nr 54/VI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31.05.2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.

55.

Uchwała Nr 55/VI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31.05.2007r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 roku.

56.

Uchwała Nr 56/VII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 28.06.2007r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sierpcu.

57.

Uchwała Nr 57/VII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 28.06.2007r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

58.

Uchwała Nr 58/VII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 28.06.2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.

59.

Uchwała Nr 59/VII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 28.06.2007r.

w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu

60.

Uchwała Nr 60/VII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.28.06.2007r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

61.

Uchwała Nr 61/IX/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 14.09.2007r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2007 roku.

62.

Uchwała Nr 62/IX/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 14.09.2007r.

w sprawie przyjęcia podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.

63.

Uchwała Nr 63/IX/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 14.09.2007r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 2007 rok.

zał. Nr 1

zał. Nr 2

64.

Uchwała Nr 64/IX/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 14.09.2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007r.

zał. Nr 2a

65.

Uchwała Nr 65/X/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 26.09.2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasto Sierpc nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

66.

Uchwała Nr 66/XI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 11.10.2007r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

67.

Uchwała Nr 67/XI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 11.10.2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

68.

Uchwała Nr 68/XI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 11.10.2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

69.

Uchwała Nr 69/XI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 11.10.2007r.

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych: drogi nr 3746W Szumanie – Milewo oraz drogi nr 3738 Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie położonych na terenie powiatu sierpeckiego.

70.

Uchwała Nr 70/XI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 11.10.2007r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

71.

Uchwała Nr 71/XI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 11.10.2007r.

w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

72.

Uchwała Nr 72/XI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.11.10.2007r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

73.

Uchwała Nr 73/XI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 11.10.2007r.

w sprawie procedur uchwalania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

74.

Uchwała Nr 74/XI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 11.10.2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.

75.

Uchwała Nr 75/XI/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.11.10.2007r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej w kwocie 300 000 zł.

 

76.

Uchwała Nr 76/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.11.2007r.

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2007r.

77.

Uchwała Nr 77/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.11.2007r.

w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

78.

Uchwała Nr 78/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.11.2007r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu.

 

79.

Uchwała Nr 79/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.11.2007r.

w sprawie przekazania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

80.

Uchwała Nr 80/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.11.2007r.

w sprawie wyłączenia Technikum nr 2 w Studzieńcu ze struktury Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

 

 

81.

Uchwała Nr 81/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29.11.2007r.

 

w sprawie przekształcenia Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s w Studzieńcu w Internaty.

 

82.

 

Uchwała Nr 82/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.11.2007r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny mienia Powiatu Sierpeckiego na rzecz Skarbu Państwa.

83.

Uchwała Nr 83/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.29.11.2007r.

 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmuje prowadzenie pożytku publicznego na rok 2008.

 

84.

Uchwała Nr 84/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.11.2007r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania członków Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu.

85.

Uchwała Nr 85/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 29.11.2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

86.

Uchwała Nr 86/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.29.11.2007r.

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

87.

Uchwała Nr 87/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.29.11.2007r.

 

w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

88.

Uchwała Nr 88/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.29.11.2007r.

 

 

 

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r. oraz uchwałę w sprawie przyjęcia podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.

 

89.

Uchwała Nr 89/XII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.29.11.2007r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2007-2013.

90.

Uchwała Nr 90/XIII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.20.12.2007r.

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r. oraz uchwałę w sprawie przyjęcia podziału dodatkowych środków PFRON, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.

91.

Uchwała Nr 91/XIII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.20.12.2007r.

 

 

 

 

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów, zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007r. oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007r.

92.

Uchwała Nr 92/XIII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.20.12.2007r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

93.

Uchwała Nr 93/XIII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn.20.12.2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2008.

94.

Uchwała Nr 94/XIII/07

Rady Powiatu w Sierpcu

z dn. 20.12.2007r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-14 08:39:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-19 10:17:23
  • Liczba odsłon: 6797
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10634175]

przewiń do góry