Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA

TREŚĆ UCHWAŁY

18.

Uchwała Nr 18/V/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 14.02.2003 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sierpeckiego

19.

Uchwała Nr 19/V/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 14.02.2003 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sierpeckiego

20.

Uchwała Nr 20/V/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 14.02.2003 r.

w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jego składu osobowego

21.

Uchwała Nr 21/V/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 14.02.2003 r.

w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego

22.

Uchwała Nr 22/V/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 14.02.2003 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Promocji Powiatu

23.

Uchwała Nr 23/V/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 14.02.2003 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2002 r.

24.

Uchwała Nr 24/V/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 14.02.2003 r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Płońskiemu zadań w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności

25.

Uchwała Nr 25/V/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 14.02.2003 r.

w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

26.

Uchwała Nr 26/V/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 14.02.2003 r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 r.

27.

Uchwała Nr 27/VI/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 26.04.2003 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu Sierpeckiego

28.

Uchwała Nr 28/VI/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 26.04.2003 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu Sierpeckiego

29.

Uchwała Nr 29/VI/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 26.04.2003 r.

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Sierpeckiego

30.

Uchwała Nr 30/VI/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 26.04.2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2002 r.

31.

Uchwała Nr 31/VI/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 26.04.2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

32.

Uchwała Nr 32/VI/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 26.04.2003 r.

w sprawie zatwierdzenia zamian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

33.

Uchwała Nr 33/VI/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 26.04.2003 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2002 r.

34.

Uchwała Nr 34/VI/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 26.04.2003 r.

w sprawie zasad naliczania diet przysługujących radnym powiatu sierpeckiego.

35.

Uchwała Nr 35/VI/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 26.04.2003 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 r.

36.

Uchwała Nr 36/VI/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 26.04.2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sierpeckiego za 2002 r.

37.

Uchwała Nr 37/VI/2003

Rady Powiatu Sierpeckiego

z dn. 26.04.2003 r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003 r.

 

38.

Uchwała Nr 38/VII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.06.2003r.

w sprawie zmiany Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu.

 

39.

Uchwała Nr 39/VII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.06.2003r.

w sprawie zmian w Komisjach Rady Powiatu.

 

 

40.

Uchwała Nr 40/VII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.06.2003r.

w sprawie określenia liczby przedstawicieli wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

41.

Uchwała Nr 41/VII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.06.2003r.

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

42.

Uchwała Nr 42/VII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.06.2003r.

w sprawie przeniesienia własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

 

43.

Uchwała Nr 43/VII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.06.2003r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej.

 

 

44.

Uchwała Nr 44/VII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.06.2003r.

w sprawie określenia zadań, na które Powiat przeznaczy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przyznane Powiatowi według algorytmu na 2003r.

 

45.

Uchwała Nr 45/VII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.06.2003r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2003 rok.

 

 

46.

Uchwała Nr 46/VII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 25.06.2003r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym na sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz modernizację pomieszczeń dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZZOZ w Sierpcu.

 

47.

Uchwała Nr 47/VIII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.08.2003r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

 

48

Uchwała Nr 48/VIII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.08.2003r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu.

 

49.

Uchwała Nr 49/VIII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.08.2003r.

w sprawie zmian w stałych komisjach Rady Powiatu.

 

50.

Uchwała Nr 50/VIII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.08.2003r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa Zarządu Powiatu.

 

51.

Uchwała Nr 51/VIII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.08.2003r.

w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Sierpcu.

 

52.

Uchwała Nr 52/VIII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.08.2003r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w budżecie powiatu na 2003r.

 

53.

Uchwała Nr 53/VIII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.08.2003r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

54.

Uchwała Nr 54/VIII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.08.2003r.

w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

55.

Uchwała Nr 55/VIII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 13.08.2003r.w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Krytej Pływalni w Sierpcu.

 

56.

Uchwała Nr 56/IX/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.09.2003r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

57.

Uchwała Nr 57/IX/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.09.2003r.


zm. Uchwałą

Nr 171.XXVIII.2012

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą Kryta Pływalnia w Sierpcu.

 

58.

Uchwała Nr 58/IX/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.09.2003r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ciągu drogowego nr 176 Czachorowo – Dzięgielewo – Włoczewo na terenie powiatu sierpeckiego.

 

59.

Uchwała Nr 59/IX/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.09.2003r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

 

60.

Uchwała Nr 60/IX/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.09.2003r.

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2003r.

 

61.

Uchwała Nr 61/IX/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.09.2003r.

w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

 

62.

Uchwała Nr 62/IX/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.09.2003r.

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Promocji Powiatu.

 

63.

Uchwała Nr 63/X/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.10.2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomościach będących własnością powiatu sierpeckiego

 

64.

Uchwała Nr 64/X/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.10.2003r.

w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego

 

65.

Uchwała Nr 65/X/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24.10.2003r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2003r.

 

66.

Uchwała Nr 66/XII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 18.12.2003r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

 

67.

Uchwała Nr 67/XII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 18.12.2003r.

w sprawie zasad sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami.

 

68.

Uchwała Nr 68/XII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 18.12.2003r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Płońskiemu zadań w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności

 

69.

Uchwała Nr 69/XII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 18.12.2003r.

w sprawie dodatku specjalnego dla Starosty Sierpeckiego

 

70.

Uchwała Nr 70/XII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 18.12.2003r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2003r.

 

71.

Uchwała Nr 71/XII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 18.12.2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

 

72.

Uchwała Nr 72/XIII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.12.2003r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2003r.

 

73.

Uchwała Nr 73/XIII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.12.2003r.

w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w Szczutowie.

 

74.

Uchwała Nr 74/XIII/03

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 30.12.2003r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-30 09:15:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-20 10:36:41
  • Liczba odsłon: 6778
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10216787]

przewiń do góry