Lp

 

Treść uchwały

     

1.

Uchwała Nr 23.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 lutego 2019 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

     

2.

Uchwała Nr 24.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 lutego 2019 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

     

3.

Uchwała Nr 25.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 lutego 2019 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.

     

4.

Uchwała Nr 26.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

zm. Uchwałą Nr 152.XXIII.2020r. z dnia 18 września 2020r.

zm. Uchwała Nr 165.XXVI.2020 z dnia 23 października 2020r.

     

5.

Uchwała Nr 27.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego.

zm. Uchwałą Nr 167.XXVI.2020 z dnia 23 października 2020r.

     

6.

Uchwała Nr 28.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz określenia jej składu osobowego.

zm. Uchwałą Nr 164.XXVI.2020 z dnia 23 października 2020r.

     

7.

Uchwała Nr 29.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego.

zm. Uchwałą Nr 163.XXVI.2020 z dnia 23 października 2020r.

     

8.

Uchwała Nr 30.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 lutego 2019 roku

w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2019 rok.

     

9.

Uchwała Nr 31.VI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 26 marca 2019 roku

 

     

10.

Uchwała Nr 32.VI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 26 marca 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

     

11.

Uchwała Nr 33.VI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 26 marca 2019 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 

     

12.

Uchwała Nr 34.VI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 26 marca 2019 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

 

     

13.

Uchwała Nr 35.VI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 26 marca 2019 roku

 

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2018 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 

     

14.

Uchwała Nr 36.VI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 26 marca 2019 roku

 

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.

 

     

15.

Uchwała Nr 37.VI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 26 marca 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 

     

16.

Uchwała Nr 38.VI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 26 marca 2019 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.

 

     

17.

Uchwała Nr 39.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 13 maja 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2018 r.

     
18. Uchwała Nr 40.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 13 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r

     
19. Uchwała Nr 41.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 13 maja 2019 roku

w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.

     
20 Uchwała Nr 42.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 13 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.

     
21 Uchwała Nr 43.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 13 maja 2019 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

     
22 Uchwała Nr 44.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 13 maja 2019 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.


 
     
23 Uchwała Nr 45.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 13 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sierpc.

     
24 Uchwała Nr 46.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 13 maja 2019 roku

w sprawie sposobu załatwienia skargi.


 
     
25 Uchwała Nr 47.VIII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 6 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu      
26 Uchwała Nr 48.IX.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 19 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu      
27 Uchwała Nr 49.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu      
28 Uchwała Nr 50.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu  Sierpcu wybranych o Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opiek Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu      
29 Uchwała Nr 51.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia      
30 Uchwała Nr 52.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki      
31 Uchwała Nr 53.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen Jose de San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.      
32 Uchwała Nr 54.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZZOZ w Sierpcu      
33 Uchwała Nr 55.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2019 roku      
34 Uchwała Nr 56.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 2019 roku      
35 Uchwała Nr 57.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035      
36 Uchwała Nr 58.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok      
37 Uchwała Nr 59.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP murowany klasztor Opactwa Sióstr benedyktynek z 1720 roku  dzwonnica z końca XVIII wieku      
38 Uchwała Nr 60.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego i nieudzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Sierpeckiego       
39 Uchwała Nr 61.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018      
40 Uchwała Nr 62.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2018      
41 Uchwała Nr 63.XI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok      
42 Uchwała Nr 64.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sierpcu.

     
43 Deklaracja Nr 65.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie Powiatu Sierpeckiego dla osób z niepełnosprawnością „Centrum opiekuńczo-mieszkalne”.

     
44 Uchwała Nr 66.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu S ierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.

     
45 Uchwała Nr 67.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.

     
46 Uchwała Nr 68.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

     
47 Uchwała Nr 69.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

     
48 Uchwała Nr 70.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo oświatowe.

     
49 Uchwała Nr 71.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo oświatowe.

     
50 Uchwała Nr 72.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

     
51 Uchwała Nr 73.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok .

     
52 Uchwała Nr 74.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

     
53 Uchwała Nr 75.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 

     
54 Uchwała Nr 76.XIII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 września 2019 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu      
55 Uchwała Nr 77.XIII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 września 2019 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Sierpcu      
56 Uchwała Nr 78.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach , kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2019 roku      
57 Uchwała Nr 79.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu      
58 Uchwała Nr 80.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu      
59 Uchwała Nr 81.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkól Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu      
60 Uchwała Nr 82.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkól Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu      
61 Uchwała Nr 83.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu      
62 Uchwała Nr 84.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkól Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu      
63 Uchwała Nr 85.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin  w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkól Nr 1 im. gen Jose de San Martin w Sierpcu      
64 Uchwała Nr 86.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu      
65 Uchwała Nr 87.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu      
66 Uchwała Nr 88.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035      
67 Uchwała Nr 89.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok      
68 Uchwała Nr 90.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.

 

     
69 Uchwała Nr 91.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020”.

     
70 Uchwała Nr 92.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

     
71 Uchwała Nr 93.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

     
72 Uchwała Nr 94.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku

w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącego przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Sierpeckiego.

     
73 Uchwała Nr 95.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

     
74 Uchwała Nr 96.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku  

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

     
75 Uchwała Nr 97.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów” dla Radnych Rady Powiatu w Sierpcu.

     
76 Uchwała Nr 98.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Sierpcu.

     
77 Uchwała Nr 99.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

     
78 Uchwała Nr 100.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Laryngologicznego.

     
79 Uchwała Nr 101.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. Kisielewo dotyczącej remontu drogi powiatowej Nr 3749W na odcinku Wola Grąbiecka – Mieszaki (długość ok.1000m).

     
80 Uchwała Nr 102.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 października 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców m. Kisielewo dot. budowy chodnika w pasie drogi powiatowej.

     
81 Uchwała Nr 103.XVI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 listopada  2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu podejmowane w związku z konkursem na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SPZZOZ w Sierpcu

     
82 Uchwała Nr 104.XVI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 listopada  2019 roku

w sprawie rozpatrzenia

skargi na działalność

Dyrektora Centrum

Kształcenia Zawodowego w

Sierpcu.

     
83 Uchwała Nr 105.XVI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 listopada  2019 roku

zmieniająca u chwałę w

sprawie podziału środków

Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych,

przyznanych Powiatowi na

realizację zadań z zakresu

rehabilitacji zawodowej i

społecznej w 2019r.

     
84 Uchwała Nr 106.XVI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 listopada  2019 roku

w sprawie określenia zasad

zbywania, wynajmowania,

wydzierżawiania,

oddawania w użytkowanie

oraz użyczenie aktywów

trwałych Samodzielnego

Publicznego Zespołu

Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Sierpcu.

     
85 Uchwała Nr 107.XVI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 listopada  2019 roku

zmieniająca uchwałę w

sprawie połączenia

jednostek budżetowych

Domu Pomocy Społecznej

w Szczutowie i Dziennego

Domu „Senior + ” w

Szczutowie.

     
86 Uchwała Nr 108.XVI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 listopada  2019 roku

zmieniająca uchwałę w

sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu

Sierpeckiego na lata

2019-2035.

     
87 Uchwała Nr 109.XVI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 listopada  2019 roku

zmieniająca

uchwałę  w sprawie  

uchwalenia Budżetu

Powiatu

Sierpeckiego na 2019

rok.

 

 

 

     
88 Uchwała Nr 110.XVI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 listopada  2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

 

     
89 Uchwała Nr 111.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji      
90 Uchwała Nr 112.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2019 roku.

     
91 Uchwała Nr 113.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2019 i 2020 rok.

     
92 Uchwała Nr 114.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

     
93 Uchwała Nr 115.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

     
94 Uchwała Nr 116.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków

     
95 Uchwała Nr 117.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

     
96 Uchwała Nr 118.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok.

     
97 Uchwała Nr 119.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia w 2020 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

     
98 Uchwała Nr 120.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2019 roku  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

zm. Uchwałą Nr 182.XVII.2020 z dnia 27 listopada 2020r.

     
           
           
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-19 10:57:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:44:22
  • Liczba odsłon: 5811
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10633824]

przewiń do góry